Bakgrund

Välkommen till min blogg som ursprungligen startade utifrån att vi förlorade två fosterbarn barn som bott hos oss nästan hela sitt liv. Vår berättelse ligger kvar härunder för de som är inte följt oss från början. I början handlade det om vad som hände oss och hur man hanterade hela ärendet ifrån myndigheters håll. Hur utsatt och rättslös man är och hur utlämnad man känner sig.

Jag har bytt forum en gång men det var mest utifrån att det gamla ibland inte accepterade vissa länkar och det hakade upp sig m.m. Det var också en sida där man kunde stängas ner om någon anmälde så jag valde att flytta den hit. Det gjorde jag i oktober 2010.

Då det gäller oss och vårt ärende är det ingen som arbetar för att barnen skall tillbaka till oss. Heller ingen som aktivt jobbar för att vi skall få finnas kvar i barnens liv. Sommaren 2014 dömdes handläggaren och chefen samt ordförande som tog beslutet om omplacering. Det är bara tredje gången tjänstemän döms för tjänstefel vad jag vet. Man har alltså i alla instanser konstaterat att de gjorde fel. Likaså vem som gjorde fel. Ändå gört förvaltningen komunen allt för att plocka bort oss trots kritiken, domen och det faktum att de bott här nästan hela sitt liv och har sin grundanknytning till oss.

Bloggen, som från början handlade om vad jag tvingades göra för att bli hörd. Det jag skrev och har skrivit gjorde jag från början utifrån min frustration över hur de barn vi älskar behandlas och hur myndigheter misskötter sin myndighetsutövning. Men bloggen har mer och mer kommit att bli en politisk blogg där fokus har flyttats från vårt enskilda ärende till att handla om min kamp för att ändra lagar utifrån från alla brister jag uppräckt under vår resa. Jag utgår fortfaraden ifrån Mark men jag har fått och får hela tiden fler och fler berättelser från andra håll. Jag går inte in i ärenden eftersom jag inte har full insyn men ger råd för hur de kan driva själva. Men jag känner igen alldeles för mycket och anser att hela systemet då det gäller socialtjänsten behöver ses över. Allt från utbildning hanteringen, riktlinjer, tolkning och granskning av den.

Jag har engagerat mig politiskt och gjort att jag kan för att förändra situationen främst för utsatta barn men även familjehem som vi själva men även för biologiska föräldrar samt tjänstemännen som arbetar i yrket. Som sagt det som driver mig är behovet av ett bättre barnperspektiv, att inga barn skall behöva slitas ifrån dem de älskar och känner sig trygga med utan väldigt starka väl grundade skäl.


Jag/vi har starta en ny organisation BPIS (barnperspektivet i Sverige) som kommer att jobba för ett tydligare barnperspektiv i Sverige på alla områden som har med barn att göra. www.bpis.nu Vi finns även på facebook. Stödj oss gärna genom att bli medlem. En organisation som har målet att få alla organisationer som arbear för barn att samarbeta för att nå bättre framgång. Vi vill ha ett mycket tydligt barnperspektiv i alla instanser som har med barn att göra, allt från skola, domstolar, andra myndigheter, med personal som är utbildade runt barn och som utgå ifrån barnen och deras bästa. Barnperspektivet måste bli mer än ett fint ord på pappret. Det skall vara något alla jobbar och verkar utifrån.

torsdag 24 september 2015

Riskerar våra barn

En debatt artikel runt LVU förslagen
http://www.svt.se/opinion/article3711470.svt
1 juli 2017 kan en ny LVU-lag träda igenom som skrämmer oss som lever i den verklighet den berör.
Vi som kan bli fråntagna det käraste vi har. Våra barn.
Det nya LVU–lagförslaget (lag med särskilda bestämmelser om vård av unga) som nu ligger ifrån socialdepartementet, gör det möjligt för socialtjänsten att tvångsplacera ett barn/ungdom som uppvisar normbrytande beteenden.

Och detta även om dessa beror på en funktionsnedsättning och det inte går att påvisa allvarliga brister i föräldraomsorgen. Det gäller exempelvis de barn och ungdomar som inte går till skolan på grund av att de inte får det stöd de behöver där.

Om kommunerna och skolan inte är i fas med kommande lagändring kommer det verkligen att slå snett. Barn och unga som inte förmår att gå i skolan därför att skolan inte gjort rätt, riskerar alltså att placeras utanför hemmet med stöd av LVU.
Skolan säger att de gjort allt de kan och socialtjänsten går på deras linje. Vi vet redan idag att skolorna inte gör allt de kan för dessa elever, då resurser, pengar och kunskap saknas.

Vi känner oss väldigt osäkra på hur man säkerställer att skolan talar sanning och har fullföljt sitt uppdrag korrekt. Vi kräver att varje LVU-placering kvalitetssäkras.
Kompetensen kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar så som adhd, asperger och autism måste höjas och säkerställas, hos socialtjänstens handläggare, socialnämnd och förvaltningsrätt, samt hos mottagande familj eller särskilt boende.
Man kan inte påstå att barnrättsperspektivet stärks, genom att göra det lättare för socialtjänsten att rycka upp barnen från sin trygga miljö. Den trygghet, förutsägbarhet och kontinuitet som all forskning visar är av högsta vikt för dessa barns utveckling.
De skiljs ifrån ett väl fungerande hem som besitter den största kunskapen kring svårigheterna. De skiljs ifrån det som är deras trygghet och som det ser ut nu finns inget som garanterar vad man kommer till.

LVU behövs förvisso, som en sista utväg, och det nya lagförslag som ligger innehåller mycket som är bra. Dock saknas tydliga handlingsplaner kring dessa barn med särskilda behov.
Barn som kan uppvisa ett beteende som lätt kan läggas på föräldrarollen när det är skolan som brister i sin uppbackning och kompetens.
Kung Över Livet drar nu igång en namninsamling för att slutbetänkandet SOU 2015:71 inte skall gå igenom i sin nuvarande utformning.
Vi är oroade för den utveckling som kan komma till följd av detta då samhället ännu inte är rustade för det lagförslag som nu ligger.
Alla parter som är involverade i LVU-placeringar måste kvalitetssäkras, likaså skolornas resurser och påstående om att de gjort allt.
Hur det skall gå till framgår inte alls av slutbetänkandet.

Jag förstår biologiska föräldrars frustration och vanmakt. Man måste om man skall ta barn säkerställa att man gjort allt för att det skall funka hemma först men då är det inte alltid. Jag träffar många som upplever att handläggare letar fel istället för kompetenser och stärka dem. Det finns heller inga riktlinjer för vad de skall göra för att få tillbaka sina barn. Jo de kan få något som skall uppnås men då de klarat det dykler det upp nya krav. Vet också många föräldrar som har barn med diagnoser som ber om hjälp och ber om hjälp men ingen får innan de stupar och då tar man istället barnen ifrån dem.  Barn skall ha rätt till sina föräldrar vare sig de fungerar eller inte men på sina villkor. De skall ha rätt till en lugn och trygg uppväxt.
Men om det bara är stöd som behövs så skall föräldrar ha rätt till stöd utan att bli av med sina barn. Precis som familjehem måste få tala om att det är jobbigt och begära stöd utan att riskera att placeringen får flytta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar