Bakgrund

Välkommen till min blogg som ursprungligen startade utifrån att vi förlorade två fosterbarn barn som bott hos oss nästan hela sitt liv. Vår berättelse ligger kvar härunder för de som är inte följt oss från början. I början handlade det om vad som hände oss och hur man hanterade hela ärendet ifrån myndigheters håll. Hur utsatt och rättslös man är och hur utlämnad man känner sig.

Jag har bytt forum en gång men det var mest utifrån att det gamla ibland inte accepterade vissa länkar och det hakade upp sig m.m. Det var också en sida där man kunde stängas ner om någon anmälde så jag valde att flytta den hit. Det gjorde jag i oktober 2010.

Då det gäller oss och vårt ärende är det ingen som arbetar för att barnen skall tillbaka till oss. Heller ingen som aktivt jobbar för att vi skall få finnas kvar i barnens liv. Sommaren 2014 dömdes handläggaren och chefen samt ordförande som tog beslutet om omplacering. Det är bara tredje gången tjänstemän döms för tjänstefel vad jag vet. Man har alltså i alla instanser konstaterat att de gjorde fel. Likaså vem som gjorde fel. Ändå gört förvaltningen komunen allt för att plocka bort oss trots kritiken, domen och det faktum att de bott här nästan hela sitt liv och har sin grundanknytning till oss.

Bloggen, som från början handlade om vad jag tvingades göra för att bli hörd. Det jag skrev och har skrivit gjorde jag från början utifrån min frustration över hur de barn vi älskar behandlas och hur myndigheter misskötter sin myndighetsutövning. Men bloggen har mer och mer kommit att bli en politisk blogg där fokus har flyttats från vårt enskilda ärende till att handla om min kamp för att ändra lagar utifrån från alla brister jag uppräckt under vår resa. Jag utgår fortfaraden ifrån Mark men jag har fått och får hela tiden fler och fler berättelser från andra håll. Jag går inte in i ärenden eftersom jag inte har full insyn men ger råd för hur de kan driva själva. Men jag känner igen alldeles för mycket och anser att hela systemet då det gäller socialtjänsten behöver ses över. Allt från utbildning hanteringen, riktlinjer, tolkning och granskning av den.

Jag har engagerat mig politiskt och gjort att jag kan för att förändra situationen främst för utsatta barn men även familjehem som vi själva men även för biologiska föräldrar samt tjänstemännen som arbetar i yrket. Som sagt det som driver mig är behovet av ett bättre barnperspektiv, att inga barn skall behöva slitas ifrån dem de älskar och känner sig trygga med utan väldigt starka väl grundade skäl.


Jag/vi har starta en ny organisation BPIS (barnperspektivet i Sverige) som kommer att jobba för ett tydligare barnperspektiv i Sverige på alla områden som har med barn att göra. www.bpis.nu Vi finns även på facebook. Stödj oss gärna genom att bli medlem. En organisation som har målet att få alla organisationer som arbear för barn att samarbeta för att nå bättre framgång. Vi vill ha ett mycket tydligt barnperspektiv i alla instanser som har med barn att göra, allt från skola, domstolar, andra myndigheter, med personal som är utbildade runt barn och som utgå ifrån barnen och deras bästa. Barnperspektivet måste bli mer än ett fint ord på pappret. Det skall vara något alla jobbar och verkar utifrån.

torsdag 28 februari 2013

Inget har ändrat sig bara blivit tydligare

Ännu ett inslag runt socialchefen som sjukskrivs efter bara 5 veckor. Det är ordförnade i nämnden som uttalar sig.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=95&artikel=5457372
Socialnämndens ordförande säger att han varken kan eller vill säga något om varför den nya socialchefen Birgitta Andersson är sjukskriven. Klart är att tillsättningen av henne har tagits emot med blandade känslor.
Per-Olof Hermansson medger dock att Andersson inte fått det stöd hon borde fått. Han säger också att det "sagts saker till henne som man inte säger till andra".
– Det har hänt, vad jag förstår och det är inte bra. Det är oacceptabelt, säger Per-Olof Hermansson som dock inte vill säga något mer om vad det skulle vara som sagts till Birgitta Andersson.
Chefer sa upp sig
Här det gäller de två andra höga cheferna som nyligen sade upp sig, ska de - enligt uppgift till P4 Sjuhärad - ha känt sig förbigångna när det gäller socialchefsjobbet. Men det stämmer inte enligt Per-Olof Hermansson, som menar att cheferna varit på väg bort en längre tid. Per-Olof Hermansson säger också att konflikten berör fler personer än de tre cheferna.
– Den är mer utspridd, ni har fokuserat på relationerna mellan tre personer men så enkelt är det inte.
 
Det har uttalats saker det inte borde och det gäller från fler än tre. Man har inte stöttat henne tilräckligt det har alltså behövts. Alltså har man fortfarande en mobbingsituation på förvaltningen.

Bra betyg baserat på vad?

Läser i HN att det gått ut en enkätundersökning under två veckor i höstas på förvaltningen i Mark
Nu får man bra betyg.


Frågan är hur man gjorde.
Vad var syftet med enkäten och vad skall man använda den till.
vill de förbättra sig eller bara få ett bekräftande.
Vilka tillfrågades. Var det de som var på besök, kunde man vara annonym eller visste den som skrev på att någon visste vem man var?
Om man är i beroende ställning och inte anonym får man då rätt svar?
Hur många gick den ut till? delades den ut till besökande på kontoret eller skickades till andra. Vet många som inte fått den. så det brde vara bara på kontoret. 
Om den bara gått ut till ett begrändat antal och fick in 122 svar hur många tillfrågades. Hur många svarade inte.
Om de som inte svarat är de inte nöjda eller vågade de inte.
Hur såg frågona ut? var det kryssfrågor med givna svar eller lämnades det öppet för egna reflektioner.
Var det frågor som ar lätta satt svara på eller tog dt en stund så en del valde att låta bli för det?
Var det frivilligt att svara eller uppmanades man på sittnade möte. fick man den med hem och kunde lämna in den senare? som sagt var den annonym eller inte.

Gick för några år sedan en kurs i statestik och enkätudnersökningar. jag har fått lära mig att man itne kan dra slutsatser utan att veta dessa saker. 

onsdag 27 februari 2013

Karlstad m.fl.

Då är det Karlstad som får kritik.
http://www.vf.se/nyheter/karlstad/socialstyrelsen-kritiserar-karlstads-kommun
Klagomålet avser att nämnden aktualiserat vårdnadsöverflyttning, umgängesbegränsningar samt att klagande nekats företräde inför nämnden.
Socialstyrelsen skriver att arbetsmarknads- och socialnämnden har begränsat vårdnadshavarnas umgänge med ungdomen, vilket nämnden i detta fall saknar lagstöd för. Därför bedömer Socialstyrelsen att vårdnadshavarens och ungdomens rättigheter eftersatts och att de lidit rättsförlust. Detta ser Socialstyrelsen som en allvarlig brist.


I Stockholm likaså.
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/abc/sociala-barn-och-ungdomsvarden-far-kritik
Stadens socialtjänstinspektörer har granskat den sociala barn- och ungdomsvården i stadsdelarna Enske-Årsta-Vantör och i Rinkeby-Kista, och kritiken var starkast mot Enskede-Årsta-Vantör.
Där fann man förvisso duktiga handläggare, men dålig organisation och ledning, och ärenden som samlats på hög i väntan på utredningar. Rättsosäkert, anser inspektörerna. Och stadsdelsdirektören håller med.
 
Norrköping
http://www.nt.se/norrkoping/artikel.aspx?articleid=8326309
Långsam handläggning av anmälningar och dåliga uppföljningar av placeringar på familjehem är bara några punkter som Socialstyrelsen tar upp i en tidigare skrivelse.
En av bristerna handlar bland annat om det dröjde hela fyra månader innan socialtjänsten kontaktade vårdnadshavarna efter en anmälan om barnmisshandel.
Långa handläggningstider har också gjort att flera ärenden har tagit över ett år. Maxtiden är satt till fyra månader.
Nu har myndigheten beslutat om vad kommunen måste göra.
Sammanlagt handlar det om åtta punkter som måste vara åtgärdade senast 30 april. Annars riskerar kommunen vite. 
 
Och Mjölby kommun
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2012juni/socialstyrelsenkritiserarmjolbykommun
– Vi ser till exempel att det i minst hälften av de granskade anmälningarna där kommunen inte gått vidare funnits uppgifter som krävt en utredning för att kunna bedöma det enskilda barnets behov av stöd. Men någon utredning har aldrig inletts och det är allvarligt, säger Erik Kangeryd, som är sektionschef på Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Jönköping.
När socialtjänsten får in en anmälan om att ett barn misstänkts fara illa ska en förhandsbedömning göras för att se om det är nödvändigt att gå vidare med ärendet. Denna bedömning ske ”skyndsamt”.
– Det är anmärkningsvärt att dessa bedömningar tog mer än fyra veckor i sju av de granskade ärenden. I ett fall pågick förhandsbedömningen i två månader och det hölls flera samtal med den yngre personen utan att föräldrarna kontaktades, säger Erik Kangeryd.
Socialstyrelsen konstaterar också att det i samtliga förhandbedömningar helt eller delvis saknats bedömning utifrån barnens perspektiv och eventuella behov. De dokumenterade bedömningarna utgick istället från vuxnas beskrivningar och ibland enbart från uppgifter från en av barnets föräldrar

Det är ca en kommun i veckan som får kritik ändå händer det inget ifrån regeringshåll.
Varför tas dessa frågor inte på allvar?

tisdag 26 februari 2013

Chefen sjukskriven

För något år sedan gjordes en undersökning på förvaltningen i Mark där man konstaterade att 1/3 mobbade resten.
En hel del har slutat men jag är övertygad om att det till stor del är fel personer som slutat.

Nu fick man en ny chef och vad händer hon mobbas så att hon sjukskrivs redan efter knappt en månad. http://markbladet.se/?artikel=201302251754135938
Socialförvaltningen i Marks kommun tvingas till en akut omorganisation sedan den nya so­cialchefen sjukskrivit sig. Verksamhetschefen för äldreomsorgen, Gun­hild Un­ger-Snygg, som sagt upp sig från sin nuvarande tjänst, blir tillfälligt tjän­ste­­förät­tan­de socialchef.
Två chefer är på väg att sluta och nu är även högsta chefen borta en dryg månad från socialförvaltningen.  
Den ena chefen är redan undanplockad. Fick gå hem på semester vad jag hört för att hon låg bakom de värsta trakaserierna. Orsaken... för att hon inte själv fick jobbet.
Jag anser och tror att många med mig anser att det måste till en ny granskning runt arbetssituationen på förvaltningen.

måndag 25 februari 2013

Lite av varje

Socionomerna har sin egen kamp där man strider för att kunna tala om att något är fel utan att bli av med jobbet. http://www.tco.se/Templates/Page1____681.aspx?DataID=13578
Regeringen ska utreda stärkt arbetsrättsligt skydd för arbetstagare som slår larm s k whistleblowers – TCO välkomnar beskedet
- Det är bra att regeringen nu vidgar översynen över hur skyddet kan stärkas för anställda som slår larm om allvarliga missförhållanden säger TCOs Ordförande Eva Nordmark.
Man talar också om att det krävs rätt förutsättningar.
https://vision.se/Opinion/Annika/Kommentarer/Arbete-med-utsatta-barn-kraver-ratt-forutsattningar/ Att handläggare skall ha en bättre utbildning har jag velat och lyft i snart fyra år.
För att våra medlemmar i ska kunna göra ett professionellt arbete krävs att de har rätt förutsättningar. Det handlar om handledning och stöd, tid för ny kunskap och reflektion, och tid att följa ny forskning. På arbetsplatsen krävs ett nära ledarskap, ändamålsenlig organisation och ekonomiska möjligheter.
Jag hoppas att P4 Radio Stockholms inslag kan fungera som en väckarklocka för våra lokala politiker att sätta ambitioner, tydliggöra prioriteringar och se till att det finns tillräckliga resurser för en god socialtjänst.
Skriver: Annika Strandhäll Ordförande Vision
en bra utbildning är en förutsättning som jag ser det, för att göra ett bra jobb.

Samtidigt i en debatt artikel http://www.expressen.se/debatt/satt-barnens-basta-fore-forskoletvang/
Familjen är det viktigaste för barnen och förskolan bör vara ett stöd till familjen snarare än ett tvång, menar Emma Henriksson (KD)
Men en allmän, avgiftsfri förskola från två år kommer inte att ge oss en bättre förskola. Det kommer att leda till att ännu fler barn går allt längre dagar i ännu större grupper Redan nu vittnar personalen om stress för sig själva och barnen. Vi vet att en del små barn påverkas negativt i sin utveckling av stora barngrupper och långa vistelsetider.
Tänk om föräldrar, som Kristdemokraterna föreslagit, skulle få sin barnomsorgspeng och själva välja hur och vem som ska ta hand om deras barn? Nej då höjer S i stället subventionen för just förskolan, som kommer att få ta hand om allt fler barn med mindre pengar. Alla ska med.
Bakom förslaget döljer sig kritik mot familjen. Föräldrarna underkänns och hemmet beskrivs som en plats där barn far illa. 
Hon avslutar med orden:
Familjen behövs för att människor ska växa och utvecklas, för att barnen ska få omsorg och fostran i en kärleksfull miljö. Barn behöver bli sedda. Barn behöver bli lyssnade på. Barn behöver bli kramade. Barn behöver vara älskade. Barn behöver tid. Tid med vuxna. Tid med sina föräldrar. Detta är något de faktiskt har rätt till.  
 Vi lever ju just nu i konsekvenserna av att man lämnat bort sina barn allt mera tidigt. Barn behöver lugn och ro och de behöver vara med sina föräldrar eller dem de ser som sina föräldrar. Med andra ord barn behöver få vara barn och behöver sättas i centrum. Jag kan bara hålla med.
Det gör även David Lega  som skriver i ett inlägg på handsfree :
Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet i alla åtgärder som rör barn. Alla barn har rätt till så goda uppväxtvillkor som det överhuvudtaget är möjligt och deras välbefinnande måste alltid sättas först. UNICEF Sverige, som jag sitter i styrelsen för, har länge där arbetat för att göra barnkonventionen till svensk lag. Det har också Kristdemokraterna velat länge och i höstas fick vi med oss regeringen på att utreda hur det ska ske. Om det bloggade jag bland annat här. Det ger därför hopp och inspiration att besöka verksamheter som Barndialogen som redan tillämpar Barnkonventionen aktivt. Nu måste hela Sverige göra det.
 
Han vill att barnkonventionen skall bli lag. Det vill jag också.
 


 

söndag 24 februari 2013

Moderaternas barn strategi

Efter GT´s artikel har moderaterna hört av sig.
De skrev:
Här kommer ett utkast till vad som kommer att stå i den moderata barngruppens rapport kring inhemska adoptioner. Ulf Kristersson leder den gruppen och alla förslag samt rapporten kommer att läggas inom en månad. Detta är dock ett förslag som vi gick ut med för någon månad sedan.
Bifogar texten, 2 tabeller samt den nyhetsartikel som gjordes i samband med att Ulf kommunicerade förslaget.


 Bakgrund
Modern svensk forskning visar på allvarliga brister i socialtjänstens förmåga att arbeta med barn som far illa. Okunskapen är anmärkningsvärt stor när det gäller vilka insatser som leder till önskvärda resultat, vilka insatser som är verkningslösa eller vilka som – i värsta fall – tvärtom försämrar situationen. Faktum är att vi inte ens vet om vi hjälper eller stjälper en del av de barn som socialtjänsten fattar rätt dramatiska beslut om.

Tydligast gäller detta barn och ungdomar som placeras i familjehem och på institutioner där det visar sig att många får riktigt svåra problem senare i livet. Psykiska problem, dålig utbildning, arbetslöshet och socialbidragsberoende är bara några av de problem som ”samhällets barn” riskerar att möta i betydligt större omfattning än barn som växer upp i normalt fungerande familjer. Frågan måste ställas om vi överhuvudtaget har en tydlig grund för de beslut som socialtjänsten tar – vare sig beslutet är att vidta åtgärder, eller tvärtom att inte vidta några åtgärder alls.

Det finns som alltid en historisk läxa att lära. Svensk socialpolitik för barn som far illa har under många decennier mer präglats av ideologiska pendelrörelser än av gedigen vetenskap. Enkelt uttryckt har samhällets syn på barn som far illa gått från en moraliserande (och numera kritiserad) misstro mot ensamstående mammors förmåga att ta hand om sina barn till dagens lagstiftning som snarare betonar föräldrars rätt till sina barn än barns rätt till kapabla föräldrar. I de fall placeringar av barn ändå blivit nödvändiga, har ryckighet och kortsiktighet – inom ramen för en ambition att förr eller senare återförena barn och biologiska föräldrar – ofta kommit att prägla barnets hela uppväxttid. Att under barn- och ungdomsåren inte få uppleva en tydlig hemhörighet och en långsiktig trygghet kan inte vara förenligt med ett seriöst barnperspektiv.

Först under senare år har kraven på tydligare evidensbaserade insatser också inom socialtjänsten börjat ställas. För socialtjänstens legitimitet och för den långsiktiga nödvändiga auktoritet som behövs när dramatiska beslut ska fattas, krävs metod- och modellutveckling, kvalificerad kvalitetskontroll och större öppenhet kring vad som faktiskt görs – och varför.

Brist på strategi
1. Från de tidiga insatserna i och tillsammans med familjer som upplever att de har problem i sin föräldraroll.
2. Via de mer formaliserade socialtjänstinsatserna i form av frivilliga
och tvingande placeringar av barn i jourhem, i familjehem, på HVB-hem eller SiS-institutioner.
3. Till de mest långtgående socialtjänstbesluten i form av överflyttning av den permanenta vårdnaden av barnen och beslut om nationella adoptioner.

Tidiga insatser bör ses både i ljuset av evidensbaserade metoder och i ljuset av misstanken att öppenvårdsinsatser av kostnadsskäl ersatt placeringar i t ex fosterfamilj. Foster och HVB-vård bör ses utifrån det faktum att majoriteten omhändertagna barn numera snarare är ungdomar med betydande egen vilja. Kombinationen av tidiga insatser och placeringar bör belysa risken att de placeringar som trots allt blir oundvikliga, sker flera år senare efter omfattande öppna insatser. Särskild vikt läggs vid barnets långsiktiga trygghet och stabilitet i familjeförhållanden. Varför inte fler barn med långvariga placeringar får nya permanenta vårdnadshavare måste förklaras, framförallt om det är som Socialstyrelsen påpekar, att lagstiftningen ännu inte helt har slagit igenom. Särskild vikt ska läggas vid frågan om nationell adoption. Varför prövas i praktiken inte nationell adoption ens i de fall där små barn omhändertas och där de biologiska föräldrarna har mycket dålig prognos för att under överskådlig framtid kunna ta hand om sitt barn. Den mycket legitima respekten för socialtjänstens sekretess leder idag allt för ofta fram till en situation där socialtjänsten inte lär av tidigare misstag. Bristen på formaliserat ansvarutkrävande och bristen på transparens leder sällan till att alternativa strategier på allvar övervägs i systematiserad form.

Nuvarande lagstiftning
Ungefär 25 000 barn och unga var omhändertagna någon gång under 2010. 70 procent av dessa i familjehem och övriga på olika institutioner. Av de drygt 7 500 barn som nyplacerades 2010 var 2 300 under tolv år och 900 var tre år eller yngre. Samma år flyttades vårdnaden över till familjehemmet för 245 barn i alla åldrar.

Den 1 juli 2003 infördes en bestämmelse i SoL och LVU att socialnämnden, när ett barn varit placerad tre år i samma familjehem, särskilt ska överväga om det finns skäl att ansöka om överflyttning av vårdnaden. Syftet med bestämmelsen är att genom en överflyttning av vårdnaden till familjehemsföräldrarna skapa bättre förutsättningar för kontinuitet och trygghet i vården. I förarbetena till lagen angavs att överflyttning av vårdnad användes alltför sällan. Det föreföll som att en överflyttning av vårdnaden inte initierades i de fall där huvudsyftet var barnets behov av trygghet i ett längre tidsperspektiv. Det konstaterades att i de fall där överflyttningen genomfördes utan föräldrarnas samtycke var situationen mellan barnet och den biologiska föräldern så allvarlig att någon återförening inte ansågs möjlig inom överskådlig tid. Det konstaterades vidare att överflyttning inte skedde trots mycket långvarig tid i familjehemmet.

För 98 % av de barn som varit placerade i minst fem år hade frågan om överflyttning av vårdnaden inte aktualiserats av socialtjänsten. Som skäl angavs rädsla för att kontakten mellan barn och förälder skulle upphöra helt, att socialtjänsthandläggaren inte ville döma ut föräldern som vårdnadshavare samt att man saknade kunskap om hur man skulle arbeta med frågorna. Regeringen menade att de skäl som angivits inte var tillräckligt starka ur ett barnperspektiv varför man föreslog en ny reglering som angav att socialtjänsten skulle överväga vårdnadsöverflyttning när barnet varit placerat i tre år.

Socialstyrelsens uppföljning av lagändringen 2006
Publicerades 2006 och består av en sammanställning av antalet vårdnadsöverflyttningar under perioden 2000-2005, resultat från en fördjupningsstudie samt resultat från länsstyrelsernas tillsyn under 2003-2005.

Uppföljningen visar på en mycket omfattande problematik inom detta område. Till exempel framkom att i 81% av fallen där socialtjänstens handläggare var av uppfattningen att det var bäst för barnet att växa upp i familjehemmet, där familjehemmet var villig att låta barnet växa upp hos dem, där barnet ville växa upp i familjehemmet och där handläggaren var av uppfattningen att barnet skulle få en familj för livet i familjehemmet ansöktes inte om vårdnadsöverflyttning. Alltså, i fyra av fem placeringar där man bedömde att barnet hade sin trygghet och tillhörighet i familjehemmet valde socialtjänsten att inte göra en ansökan om vårdnadsöverflyttning.

Källa: Bo Vinnerljung, professor, Socialt arbete
Källa: Social rapport 2010, Socialstyrelsen
 
det tackar vi för..

lördag 23 februari 2013

Dömd för förtal

I natt drömde jag om barnen igen. De var här och vi var ute och lekte. Tumlade i snön.
Vi njöt i fulla drag och hade så mysigt. Plötsligt skulle de åka och det gjorde så ont att jag vaknade.
Sov dåligt resten av natten.

Surfar nu runt bland de olika sidorna och letar stoff. Hittar en sak som inte hör till utsatta barn men ändå är intressant.
Ni kommer ihop TV bonden Peter som var gay. Han anklagade en tränare  för våldtäcktsförsök.
http://www.expressen.se/noje/tv-bonden-doms-for-fortal---spred-rykten/
Nu inte bara åtalas han utan fälls döms för förtal.

Vet knappt att jag hört tals om någon som dömts för just förtal tidigare.
Interssant. 
Undrar hur de skulle ställa sig till en anmälan runt de personer som anklagar oss, förtalar oss i rätt gång på gång helt utan grund.  Rena lögner som bevisligen inte finns något i.

fredag 22 februari 2013

Ohållbart

Hittade en länk till ett radio program.
http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=103&grupp=13756&artikel=5447553
Åtta av tio kommuner klrara inte att leva upp till lagen
SKL granskar nu det ökade trycket på soc
http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=103&grupp=13756&artikel=5450242
Det är så illa att
Socialkontoren knäar under allt fler utredningar om barn som far illa, och tvingas allt oftare bryta mot socialtjänstlagen. Det visar P4 Radio Stockholms stora granskning.

Om Soc själva säger att de inte klarar av att följa lagen varför händer inget?
http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=103&grupp=13756&artikel=5448769
Samtidigt är det en kraftig ökning av barn som far illa.
http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=103&grupp=13756&artikel=5445351

Och vad blir konsekvenserna? Jo det kan gå så illa som i Donia ärendet.
http://www.expressen.se/kvp/blev-inte-behandlad-mot-sjukdomen---dog/ Hon dog.
Det måste bara vara rättsäkert då man tar barn.  Man måste se till att regel följs, att de som skall göra det verkligen gör det och man måste se till att barns röster hörs. Man måste även se till att de som tar besluten även är eller ställs ansvariga för dem.
När det som i Donias ärende blir så grav kritik
http://www.expressen.se/kvp/simrishamn-far-kritik-av-socialstyrelsen/
Så måste det finns ansvariga. Även om det inte göra att flickan kommer tillbaka så måste ändå någon ta ansvaret så att det inte blir som om soc bara skakar av sig och går vidare som om inget hänt.

torsdag 21 februari 2013

Barnperspektivet eller brist på

Migrationsverket fortsätter att göra bort sig.
http://www.dn.se/nyheter/sverige/nioarige-hinok-ar-fodd-i-sverige--nu-utvisas-han Nu är det en pojke som är född här och har bott här hela sitt liv som skall utvisas.
På sängkanten sitter en nioårig pojke som pratar klingande, klockren medelpadska:
– Jag är född i Västerås.
Familjen Zakir bor strax utanför Sundsvall, i Kvissleby, ungefär tre minuters promenad genom snöiga backar från Soledeskolan där Hinok nu gått i samma klass i fyra år.
Även hans två yngre bröder är födda i Sverige. Yonas är ett och ett halvt år, och Josef som är sex år började i förskolan i höstas.
Nästan 20.000 personer som har fått avslag på sina asylansökningar har lämnats över till polisen.
Tillsammans med sina föräldrar hör bröderna till de drygt 7.500 som just nu är registrerade hos polisen för att utvisas med tvång. Det betyder att de lever öppet, och att polisen vet var de finns.

Migrationsdomstolen anser inte att de tre bröderna har tillräckligt stark anknytning till Sverige.
”Det har varit föräldrarnas beslut att stanna i Sverige utan tillstånd. ... Migrationsdomstolen anser att föräldrarna genom sitt agerande får stå till svars för den anknytning barnen fått till Sverige som tiden här i landet medfört”, skriver domstolen.
 

 Som sagt barnperspektivet är bara ett fint ord på pappret.
Varken Migrationsverket eller Rikspolisstyrelsen kan säga hur länge de 7.500 personer som nu är registrerade hos polisen för tvångsutvisning har befunnit sig i Sverige efter avslagsbeslutet.
Myndigheterna vet inte heller vilka skälen är till att personerna inte reser hem.
 
Ingen vet alltså varför man gör som man gör ändå skall det fullföljas oavsett vem som far illa av det. inte klokt.
 
 

onsdag 20 februari 2013

Massavhopp av familjehem

Nu slår socionomerna larm igen
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=5447553
Socialkontoren knäar under av allt fler utredningar om barn som far illa, det visar Radio Stockholms stora granskning av samtliga kommuner i länet. Enligt lagen får en sån utredning inte ta längre tid än fyra månader utan giltiga skäl, men det bröt åtta av tio kommuner i länet mot förra året.
Socialtjänsten i Stockholm bryter mot lagen i tre fall av fyra. I många fall ökade också antalet lagbrott jämfört med året innan.
 
Samtidigt tappar vi nu på grund av den nya lagen som trädde i kraft 1 januari fler och fler familjehem.
Det står nämligen att varje plaering i ett hem som har andra placeringar ifrån andra kommuner först skall ha ett OK ifrån de andra placerande kommunerna.

Många familjehem väljer att en person en vuxen är hemma eftersom man känner att man inte gör ett bra jobb om man först skall jobba 100 % ute och sedan komma hem och sköta allt annat och dessutom vara en bra mamma eller pappa åt placerade barn med problematik.
För att kunna vara hemma ekonomiskt krävs för de flesta 2-3 placeringar.
Med den nya lagen kan, om en placering sägs upp och man skall fylla på, en av de kvarvarande kommunerna säga nej. De behöver inte redovisa varför. Det kan vara att de tycker att man har för många, det kan vara att de själva vill ha platsen så småningom eller det kan vara rent "vres".
Det gör att om man inte får fullt vad man tänkt sig för att kunna vara hemma tvingas man börja jobba igen och orkar inte med de placeringar man har. Man känner inte att man gör ett bra jobb. Varför många familjehem nu säger upp sina uppdrag. Känner till ca 10 sådanna familjer och fick bekräfatat av en som jobbar inom en organisation att det var så. De märker redan av det. Han hade precis varit i just ett sådant hem som sagt upp sina uppdag.

Var det så regeringen tänkte då de kom med den lagen?
Först kan den inte sjösättas på grund av resursbrist och nu slutar en massa familjehem på grund av den.

Donia

Minns ni Donia som dog i sitt familjehem i april förra året?
Kommunen anmälde inte eftersom Attendo som förestog familjehemmet inte gjort fel enligt dem. Attendo ansåg inte att familjehemmet gjort fel så de anmälde inte heller.

Då press tog upp ärendet bestämde sig socialstyrelsen att ändå granska det hela. Nu kom deras utlåtande. http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/simrishamn-kritiseras-efter-flickas-d%C3%B6d-2280300  Nästan alla får kritik. Familjen var bara utredd som jourhem. Nämnden hade inte heller utrett dem själva. De hade för många placeringar. Trots att de hade betalt för en person skulle vara hemma var de borta på kvällarna och då låstes placeringarna in på sina rum.
Vårdplan och genomförande plan fanns inte. Dokumnetation saknas. Nämnden har inte besökt hemmet mer än någon gång och har då inte brytt sig om att träffa flickan.
Alla inblandade krittiseras.
Nog kan man undra hur ett barn kan dö i ett familjehem och ingen verkade vara ansvarig till att börja med. Nu är det plötsligt alla. undrar vad det kommer att få för konsekvenser. Vanligtvis inga men jag gissar att det blir polisutredning om vållande till annans död. Attendo borde bli av med rätten till vård och det borde bli böter.
En blogg till runt det
http://anneskaner.wordpress.com/2013/02/19/myndigheter-skuld-till-15-ariga-donias-dod/
Hon skriver:
Jag lät en läkare läsa utslaget från Socialstyrelsen och han skriver följande: ”Ingen har gjort sitt jobb. Inte nämnden, inte handläggaren, inte Attendo, inte familjehemmet och inte sjukvården. Ett slags allvarligt systemfel, där ingen riktigt tar ansvar för en mycket utsatt och så småningom svårt sjuk flicka. Lemierres är ett ovanligt tillstånd, och det är nog svårt att kritisera någon för att man inte genast förstod det. Men jag reagerar på att läkaren ställde diagnosen mononukleos (körtelfeber) bara på den kliniska bilden, utan att ta några prover. Det är faktiskt en ganska svår diagnos att ställa. Man bör för det första försäkra sig om att det inte rör sig om halsfluss, alltså en streptokockinfektion. Det gör man lätt genom ett enkelt svalgprov som man får svar på direkt. Vid misstänkt körtelfeber bör man dessutom ta både en vit blodbild och ett serumprov för att säkra diagnosen. Körtelfeber är en inte helt ofarlig sjukdom. Särskilt en ung människa, som den här flickan, kan bli svårt sjuk. Det finns risk för påverkan på lever och mjälte, i värsta fall med risk för mjältruptur. Har man ställt diagnosen körtelfeber ska man också följa upp det hela. Föräldrarna (familjehemmet) ska uppmanas att höra av sig direkt om det inträffar en försämring. Här var det sannolikt också en feldiagnos. Har man inte försäkrat sig om att man ställt rätt diagnos blir det förstås ännu viktigare med sådan uppföljning och snabbt återbesök om flickan försämras.
 

tisdag 19 februari 2013

Märkligt

Jag hörde av mig till journalisten som skrev reportaget och tackade. Han berättade att han fått ett antal mail runt den. Men de flesta handlade om att han skrev kamphund. Det är väl märkligt. Här har man en artikel som handlar om att två små barn far illa och det vissa bryr sig mest om är beteckningen på rasen på hunden som bara nämns i förbifarten. Hon är en blandras av amerikansk bulldog och bullmanstiff. Hon är alltså av kamphundstyp men det var ju inte det som var viktigt, dessutom två långa namn. Skulle man tagit ord i artiklen för att beskriva henne trots att det var oviktigt och man bara har ett begränsat antal tecken då man skriver? Det som inte slutar förvåna mig är hur en del focuserar på fel saker. En del är det liksom inte ens värt tiden att diskutera med.

Har fått kommentarer ifrån några sådanna på bloggen. Tror iofs att jag vet vilka det är jag känner igen påhoppen och orden som används. En del kommentarer har jag ändå lagt ut för att visa att jag även lägger ut de som är negativa eller emot mig. för att vara trovärdig. Jag har försökt bemöta men deras argument är så förlåt idiotiska att det inte ens är värt att lägga tiden på att försöka bemöta. Som att mamman nu är lämplig, att det fanns skäl att ta barnen att vi var emot både mamman och syskonen. Att barnen skall hem.
Inte ens Mark anser att barnen skall tillbaka. Inte några av dem trots att rätten kom fram till att den sista skulle hem. I rätten har de nämligen inte tagit hänsyn till en massa saker som gör att hon fortfarande inte är lämplig. Sedan fanns det inga skäl att ta barnen ifrån oss, vi har inte varit emot vare sig mamman eller syskonen. Vi är heller inte emot romer, som en romsk kompis sa då hade vi väl inte valt att ta till oss två stycken och låta dem bo hos oss och sedan slåss för dem som vi gjort. Umgängena fungerade då barnen bodde här. Det finns inte belägg för något annat, vilket även bekräftas av socialstyrelsen. Och hade vi inte samarbetat så hade de inte kunnat ta dem som de gjorde. Ändå är det samma saker som tas upp gång på gång precis som de blir mer sanna för att de upprepas.
Därför väljer jag att vare sig lägga ut eller besvara de inläggen.


Hittar en artikel om att S i Mark nu byter ut sin ordförande en ung kvinna på 29 blir nästa efter Pelle P. Undrar vad hon kan åstakomma. Artiklen måste man betala för så jag kan inte lägga ut den.

På radion krittiserar nu BO att man ofta på institutioner för barn och ungdommar använder sig av belöningssystem där straffet blir att barn fråntas sin rätt att kontakta familj och anhöringa. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=97&artikel=5447434
Fredrik Malmberg krittiserar ordentligt och talar om att det dessutom är olagligt. Det är konstigt hur man gång på gång kan behandla barn på annat sätt än vuxna. Hur man kränka dem utan att det blir några som helst konsekvenser.

måndag 18 februari 2013

Hela reportaget på nätet

Då ligger hela artiklen ute
http://www.expressen.se/gt/ger-inte-upp-forran-mina-barn-ar-hemma/
Samtidigt berättar hon det ena hårresande exemplet efter det andra om hur illa fosterbarn i Sverige behandlas och hur rättslösa fosterfamiljer är.
- En fosterfamilj har inget att komma med om den kommer på kant med en socialförvaltning. Barnet kan ha bott hos sina fosterföräldrar sedan det var nyfött och betraktar dem som sin mamma och pappa och så plötsligt kommer myndigheterna efter många, många år och hämtar ungen och omplacerar den hos en vilt främmande människa. Det är ett mycket effektivt sätt att bryta ner små barn och det pågår hela tiden i Sverige.
Har fått så mycket och bra respons. Klipper in några:

Såååå bra!
 •  Du är bäst 
 • Hejja!!!
 • va bra kämpa på
 •  Så otroligt bra sagt Eva! Kämpa på!!
 •  Bra!! KRAM!!
 •  Tack för att du kämpar för barnen. Massa styrka och kärlek till dig!!
 •  Skulle vilja hänga med i skaran som hyllar dig, Eva, men kommer inte åt inlägget (hejar på och hyllar dig ändå och hoppas att du alltid kommer att ha samma energi och gnista. Du är vad som behövs för de här barnen och gör vad vi alla borde bara vi orkade och kunde) Har du det inspelat?
 • Köpte tidningen och läste. Mycket bra. Hoppas snart samhället får upp ögonen för hur våra barn behandlas och hur utsatta de är. Föräldrarnas bästa i centrum råder allt för ofta! Fortsatt lycka till !
 • Kämpa på och ge inte upp.
 •  Shit, vad bra du var Eva! Så vältalig och så många bra poänger som du lyckades få in på kort tid - IMPONERAD!
 • Det har jag sagt så länge jag följt dej, Eva. Du är jätte duktig och har fått fram så mycket av det som vi väldigt många familjehem tycker efter olika upplevelser , som ändå har en så lika dan grund. Ha det bra Eva.
 •  nu har jag läst - jättebra! bra att familjehems och familjehemsbarns situation och rättslöshet uppmärksammas!
 • Såg reportaget. Du är tapper och en förebild för många. Jag tänkte när jag såg inslaget: Så mycket smärta och förtvivlan som socialnämnden har orsakat barnen och er. Helt i onödan. Barnperspektivet saknas helt. Bara kiv, liv och intriger. Bra att du nådde ut.

 •  
 •  
 • Tack för all uppmuntran det är det som gör att man orkar fortsätta.

 • söndag 17 februari 2013

  Specialister och GT idag

  Häromdagen hittade jag ett intressant inslag.
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=91&artikel=5443636
  I Jönköping skall man som första förvaltningen i Svergie införa specialister
  Jönköpings kommun kan bli först i landet med att få socionomer med specialistkompetens på socialförvaltningen.
  Nästa vecka presenteras akademikerförbundet SSR:s projektet på en pressträff, och det handlar om att förbättra arbetssituationen för socialsekreterarna.
  Vet inte om det hjälper men allt som görs är väl på något sätt bra.
  Vet att en del vänder sig emot det. Det i sig kan nämligen bli en typ av bevis för att man gör rätt hur fel det än är för man är ju specialist.
  Hade vår handläggare, hon som tog barnen ifrån oss varit specialist hade det ju knappast hjälpt.
   
  Förvarnade ju att jag inte skulle blogga i går. Det som mötte mig idag var GT/Expressen. jag var både på framsidan och med på ett dubbeluppslag inuti. Det ligger inte i nätbilagan däremot ligger det en intervju http://www.expressen.se/tv/gt/markmamman-har-inte-gett-upp-hoppet/ 
   
  Så många tror ju att barnen är hemma och det är ju långt ifrån saningen. De har ju istället inte fått träffa oss på 1/2 år igen.
  Lägger in en bild av artiklen här


   

   

  fredag 15 februari 2013

  F.d. fosterhemsplacerad

  Väntar på lite som är på gång. Under tiden får i hålla till godo med ett program om en flicka som varit fosterhemsplacerad.
  http://sverigesradio.se/api/radio/radio.aspx?type=db&id=2161107&codingformat=.m4a&metafile=asx
  Hoppas att länken fungerar

  Hittade även en artikel runt en kommun till som får kritik http://www.nt.se/norrkoping/default.aspx?ArticleId=8326309
  Det är Norrköping
  Långsam handläggning av anmälningar och dåliga uppföljningar av placeringar på familjehem är bara några punkter som Socialstyrelsen tar upp i en tidigare skrivelse.
  En av bristerna handlar bland annat om det dröjde hela fyra månader innan socialtjänsten kontaktade vårdnadshavarna efter en anmälan om barnmisshandel.
  Långa handläggningstider har också gjort att flera ärenden har tagit över ett år. Maxtiden är satt till fyra månader.
   
   I morgon kommer jag förmodligen vara indisponibel, jag kommer förmodligen inte att komma åt någon dator med uppkoppling och tror att jag har svårt att blogga. Återkommer i såfall på söndag.

  torsdag 14 februari 2013

  Mobbing av chefen

   Ja barn far illa på många områden. Att migrationserket i Sverige har problem är det väl ingen som missat men jag hittade en artikel som är några dagar gammal. I Danmark skall de nu skicka tillbaka alla ensamkommande flyktingbarn http://www.sydsvenskan.se/varlden/danmark-skickar-tillbaka-ensamma-flyktingbarn/ Visst kommer det att minska i Danmark men inte i andra länder för det är väl ingen som tror att ett barn lämnar sin familj sitt land ensam om de inte måste.

  Veckans Markblad tar också upp de två cheferna som hoppat av i protest mot den nya chefen.
  http://markbladet.se/?artikel=201302131152086937
  Att det rått turbulens på socialkontoret sedan Birgitta Andersson började för tre veckor sedan framgår inte minst av det brev som förvaltningens anställda sänt till bland annat kommunstyrelsen och Mark­bladet. I brevet skrivs det om dålig stämning och trakasserier mot Birgitta Andersson från ledningsgruppens sida.
   
  Stämmer det så börjar man alltså med att mobba den nya chefen. Inte klokt.  Det är nog inte en dag förtidigt att de går och har en känsla av att det är fler som borde försvinna.
  Igår hade jag besök av en större tidnign och de gjorde reportage. Det skall komma i helgen. Återkommer då.
  Idag skall jag prata med ytterligare en. Alla undar hur det går. Det enda jag kan säga är ju att vi vare sig träffat barnen eller vet vad eller när eller om det händer något.

  onsdag 13 februari 2013

  Barn är inte paket

  Nu har även HN en artikel om att chefer på socialen i Mark säger upp sig i protest mot den nya chefen. http://hn.se/nyheter/omkretsen/1.1941989-kommunala-chefer-sager-upp-sig-i-protest
  Jag kan bara hoppas att det är fer av de som inte borde stanna som försvinner.

  Sedan har det lagts till en inervju med Bo Edvardsson på radion http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=95&artikel=5440252
  – Det är inget bra barnperspektiv på den domen. Utan man kan verkligen fråga sig hur barnet kommer att må av en sån förflyttning.
  Om ett barn tas från det hem, där han eller hon fått sin första anknytning, riskerara man att skada barnet, säger Bo Edvardsson. Det finns det gott om forskning som visar.
  – Det är fråga om ett trauma då. Och det kan ju bli ganska svåra traumatiska effekter.
  När sker den första anknytningen hos ett barn?
  – De första två-tre åren är absolut de viktigaste. Då ska man undvika, så långt det går, att göra omplaceringar eller förflyttningar mellan familjer.
  Barnen kan få skador som relationsproblem, och svårigheter att lita på människor, om de flyttas från de som barnet ser som sina föräldrar, enligt Bo Edvardsson. Han, som bland annat arbetar med att granska utredningar inom socialtjänsten, kallar kammarrättens dom för "lite extrem".
  – Man kan ju inte behandla barn som paket, som saknar känslomässiga band till de som tagit hand om dem i ett betydande antal år som i det här fallet.
   
  Sedan var jag med på  ett inslag på tv4 Borås igår kväll Kl 19 http://www.tv4play.se/program/nyheterna-bor%C3%A5s?video_id=2274557
   Hela sändningen
  Även den Sena sändningen


  Hittade en artikel om en leksak. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16225163.ab Playmobil har gjort en leksak som inte är helt lämplig kan man väl säga. Ett paket där man bygger ihop bankrån. Vad vill de? Att barnen leker/lär sig hur man rånar andra?
  I förpackningen finns ett bankkontor, en bankir, bankautomat, sedlar, glänsande guldtackor – en pistolbeväpnad rånare.
  En bild på förpackningen visar den maskerade rånaren som riktar en pistol mot banktjänstemannen, samtidigt som han tar ut sedlar och guldtackor ur ett kassaskåp.
  Rånscenariot, som säljs på BR-Leksaker och Toys r us, riktar sig till "barn mellan 4-10 år".
   
  Föräldrar rasar står det. Kan bara hålla med. Det är vål inte direkt lämpligt.

  tisdag 12 februari 2013

  Självklart skall lagen följas

  Har inte kollat Markbladet på ett tag.  Hittar ett inlägg om att nerdragningarna medfört att personlaen på soc i Mark är sjukare. http://markbladet.se/?artikel=201302051450557586
  Nämnden vidhåller att effektiviseringarna inte lett till en sämre kvalité för brukarna och medborgarna, med undantag från dem som blev av med sin habiliteringsersättning och sitt anhörigvårdstöd

  Visserligen har antalet anställda utan någon sjukdag under året ökat något 2012 jämfört med föregående år. Men samtidigt ökar långtidssjukfrånvaron och socialnämndens mål på en total sjukfrånvaro under fem procent 2012 har inte uppnåtts. Istället har frånvaron ökat från 5,6 till 5,9 procent.
  Flera chefer har uppgett att ökningen beror på en större belastning på personalen när motsvarande 40 årsarbetare bantats bort
   
  Jag undrar hur man får ihop det. Fyrtio årsarbetare skall bort belastningen på de som är kvar blir alltså mycket högre. Fem procent är långtidssjuka men ingen av klienterna de jobbar med drabbas?  Det har jag svårt att tro på.

  På radio sjuhärd är det intervju med den riksdagsman som skrev debattartikeln i GP. Roland Utbult (KD). Pojken skulle ha vårdnadsöverflyttats. Lagen om att barnperspektivet skall väga tyngst skall följas. Han intervjuas om domen.
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=95&artikel=5440252#
  – Jag tycker den är helt felaktig, men tar inte hänsyn till barnets perspektiv så som man har lagstiftat om att man ska göra.
  Roland Utbult menar att Kammarrätten inte tagit barnperspektivet på allvar, trots att nya ändringar i Socialtjänstlagen förtydligar barnens rättigheter. I Sverige är runt 20 000 barn omhändertagna enligt de lagar vi har. Om deras biologiska föräldrar under lång tid visat att dom inte kan ta hand om sina barn finns möjligheten att göra en så kallad vårdnadsöverflyttning till familjehemmet. Detta för att förhindra att barn som rotat sig i en miljö och känner känslomässig trygghet rycks upp. Men som det ser ut idag sker vårdnadsöverflyttningar för sällan anser Roland Utbult.
  – Jag tycker det, där är ju inte meningen att barnet ska vara en terapeutisk leksak för att modern ska få ett ännu bättre liv. Utan man måste se var barnet är förankrat, och jag tycker att det är ganska uppenbart i det här fallet.
  Så bra sagt. Självklart skall barn inte vara terapi och självklart skall lagen följas.

  Fler artiklar runt lillebror som skall hem

  http://hn.se/nyheter/omkretsen/1.1938701-pojke-ska-aterforenas-med-sin-biologiska-mor
  Även i HN
  Mamman har överklagat LVU-beslutet (lagen om vård av unga) och i höstas var ärendet uppe i Förvaltningsrätten i Jönköping. Den gick på Marks kommuns linje. Pojken behövde fortsatt vård och hade stark anknytning till sitt familjehem.
  Pojken hade dessutom mått dåligt efter umgängena med sin biologiska familj. Förvaltningsrätten bestämde att omhändertagandet enligt LVU skulle fortsätta.
  Mamman överklagade beslutet och nu ger alltså kammarrätten henne rätt. Visserligen står pojkens biologiska föräldrar – som bor åtskilda – inför problem. Pappan är misstänkt för misshandel och är uppsagd från sin bostad. Även mamman är uppsagd från sin bostad.
   
  Det konstiga är att hela domen pekar åt ett håll och ändå dömer de åt andra. 
  Och inslag om att Helen Smith som sagt upp sig och en till hänger med. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=95&artikel=5438984 Hela förvaltningen skall utredas.
  En utomstående konsult ska utreda bland annat om förvaltningen ska delas i två delar, en del som omfattar äldreomsorgen och en annan del med bland annat individ och familjeomsorgen.
  Samtidigt har två av de högsta cheferna på socialförvaltningen sagt upp sig. Bakgrunden är bland annat starka motsättningar mellan socialförvaltningen ledning och kommunledningen kring tillsättningen av ny socialchef.
   

  måndag 11 februari 2013

  Debattartiklar

   Ja då är det flera debattartiklar i GP runt barn och deras väl och ve.
  En jag bloggade om igår och sedan var det ytterligare en igår som jag tar med här
  http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.1295843-att-se-barnet-ar-allas-ansvar-i-en-vardnadstvist
  Den tar upp en av de saker jag driver. Ett eget ombud för barn i utsatta situationer.
  Barnets bästa ska vara en överordnad princip oavsett om besluten tas av socialtjänsten, skolan eller domstolen. Det som glöms bort är att barnets vilja också ska ses som en självständig omständighet och därmed läggas till grund för domstolens ställningstagande, detta är extra viktigt när det handlar om lite äldre barn.
  Vårdnadstvister handlar om en tredje person – barnet. Det glöms ofta bort. Ge barnet ett eget ombud och se till att samarbetet mellan familjerätten, domstolen och socialtjänsten blir bättre, skriver jurist Caroline Högberg

  Många säger att barnet befinner sig i en lojalitetskonflikt och tvingas välja sida. Jag menar att barnet behöver få bekräftelse genom att man lyssnar på vad det har att säga, och detta utan att barnet för den skull tvingas ta ställning för eller emot en förälder. Här är Barnombudsmannen tydlig – barnen som sitter i kläm mellan sina föräldrar vill bli sedda.

  I ett familjemål är fokus inte enbart på att vinna. Som ombud handlar det om att arbeta för en lösning som gagnar barnet.

  När socialtjänsten får i uppdrag av tingsrätten att träffa föräldrarna och barnet i ett första samtal, kallas det för snabbupplysningen. Här väljer flera att inte träffa barnet, vilket jag starkt ifrågasätter. Det finns en uppfattning att man skyddar barnen genom att inte prata med dem och den uppfattningen är helt i strid med vår lagstiftning och Barnkonventionen. Och just valet av metod som socialtjänsten använder sig av i sitt utredningsarbete är viktigt att lyfta fram. Under mina år på familjerätten, hände det ofta att barnet uttryckte en tydlig vilja inför mig, men inte ville att föräldrarna skulle få reda på den. Utmaningen blev då att på ett professionellt sätt finna vägar att argumentera för min bedömning utan att hänga ut barnet.
   
  Hon talar om hur det ser ut (läs mer i texten, följ länken) och talar ju samtidigt om vad som behöver ändras.
  Det såt också om en flikca som utsatts för sexuella övergrepp. http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.1295492-tonarstjej-vittnar-om-ar-av-overgrepp Mannen har visst härjat lite överallt coh kallas olika saker på olika ställen. Men det är samma brott.

  Sedan en debatt artikel runt lillebror.
  http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.1295866-skarp-rattstryggheten-for-barn-
  Den lyfter/kräver tillbaka handläggaransvaret, konsekvenser, fler vårdnadsöverflyttningar, ett tyngre/tydligare barnperspektiv samt ombud för utsatta barn. Jag har varit med och skrivit den även om mitt namn inte är med. Och det var bara för att vi tar upp vårt ärenden. Gå i och debattera så vi får en bra debatt.

  söndag 10 februari 2013

  Dagens politik skapar sjuka barn.

  Ja de flesta satt väl uppe och kollade melodifestivalen. så även vi. men lite senare på kvällen var det en film. Hämnden. Den fastnade jag vid. Den handlade om en pojke vars mamma dog och han inte hade bearbetat. Hur olika syn på att ge igen spårade ur och han nästan hade ihjäl sin enda och bästa vän tillsist. Hur vännens pappa räddade honom ifrån att ta livet av sig.
  Det visade hur viktigt det är att få prata av sig då man utsätts för trauma. Hur viktigt det är att omgivningen förstår, tacklar på rätt sätt. Det var nära att även pappan drog sig undan eftersom han inte förstod eller visste hur han skulle tackla det hela.
  Den var mycket bra kan jag säga.

  Hittar en debattartikle i GP http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.583949-en-familjepolitik-som-gor-barnen-psykiskt-sjuka?ref=fb Den handlar om hur dagens politik gör barnen psykiskt sjuka. Den handlar om anknytning hur barnen reagerar då vi enligt dagens politik skall lämna bort dem då de är som mest känsliga.
  För första gången i mänsklighetens historia har vi kastat nästan all erfarenhet om barn på historiens soptipp. Många barn mår i dag riktigt dåligt och det blir bara värre. Men i dagens demokratiska Sverige får man inte ställa frågan om det kan finnas ett samband mellan vår moderna syn på hur barn skall växa upp och den ökande sjukligheten hos barnen, skriver Annica Dahlström och Christian Sörlie Ekström.
  Låt oss för en stund helt bortse från oss själva och fokusera på: vad är bra för barnen? Vi konfronterar alltså frågan huruvida utvecklingen är för barnens bästa eller om vi vuxna föräldrar driver något i rent egenintresse.
  Självmord, suicidförsök, depression och konsumtion av psykofarmaka har bland unga kvinnor ökat med upp till 400 procent under de senaste tio åren. (Kanske det hänger ihop med att alla barn förväntas bete sig som pojkar?) Trenden för unga män är densamma även om utvecklingen inte är lika dramatisk. Ju yngre barn desto brantare ökning, de uppväxande barnen mår allt sämre och vi undrar varför.
  Den första generationen som fötts under de nya betingelserna i Sverige har varit på förskolan från ett års ålder och har under sina första sex år tillbringat större delen av sitt vakna liv med förskolepersonal. Dessutom har de levt i ett samhälle som inbillar oss att män och kvinnor är likadana och har identiska förutsättningar att ta hand om barn, utan hänsyn till egna val. Det är först nu vi kan se hur den generation mår som fått ta konsekvenserna av det svenska experimentet.
   
  Anknytning är ett i dag väl utforskat begrepp. Det är vetenskapligt visat att barn behöver nära kontakt med sin mor under de första levnadsåren. De behöver även sin far men modern är väsentligast under de 2-3 första åren. Ett barn som gråter hopplöst när det lämnas på förskolan upplever sig övergivet. Det är först vid 4-5 års ålder som barn får ett tidsbegrepp.
   
  Ja jag säger inte emot. Jag har som jag talat om tidigare alltid varit hemma med barnen. Alla tre. De var närmare 4 innan de började på dagis. Och det var då de tog dem.  De fick tryggheten och det är väl därför de säger att det är därför, att vi lade en så bra grund som gör att de överlevt vad de utsatts för.
  Men barn skall inte behöva uppleva vad våra upplevde, vad de utsattes för. Ändå händer varje månad vill jag hävda.
  Är med på ett diskussionsforum för familjehem. Där är berättelse efter berättelse på hur barn flyttas. Barn som slits upp, och det är inte i många av dem är det familjehemmet som ger upp. Det var ju annars vad sammanbrottsutredningen kom fram till.
  Jag har hela tiden hävdat att de frågat fel personer. Att de fått andra svar, dragit andra slutsatser om de frågat familjehemmen.

  lördag 9 februari 2013

  Flyttförbud

  Då är det även ett inslag på radion http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=95&artikel=5437365
  – Man säger att man ska ha barnens persoektiv, och nu har vi stärkt lagstiftningen från årsskiftet ännu mer. Barnens bästa ska vara avgörande, inte bara rådgivande. Men när det kommer till domstol så är det inte alltd så att vi tycker att de följer de direktiven – de har ett vuxensyn på saker och ting. Där lägger vi väldigt mycket vikt vid det biologiska. Det är som att det vore ett ägandeförhållande till en individ, och jag har svårt att se det.
  Ansöker om flyttförbud
  Enligt Kammarrätten finns det ingen större risk att pojken kommer skadas av att flytta till sin biologiska mamma. Men Socialtjänsten håller inte med. De kommer nu begära prövningstillstånd i högsta förvaltningsdomstolen för att överklaga kammarrättens beslut. Dessutom ska man nu ansöka om så kallat flyttförbud för pojken.
  – Det innebär att man inte får lov att flytta barnet från det hem där det befinner sig. Man bedömer det på andra kriterier, utifrån att det blir ett för stort men för barnet att flyttas.

  Fick kommentarer som att det är konstigt att de inte resonerade likadant vad gäller de två små som bodde hos oss. Ja det kan man fråga sig.

  fredag 8 februari 2013

  Notisen i BT

  Här kommer då notisen från BT

  Västnytt

  Ja då var "vi" på tv igen http://www.svtplay.se/video/1013464/7-2-18-10 direkt i början

  Det var inte oss det handlade om men bilderna från uppdrag granskning bläddrade förbi i bakgrunden http://www.svtplay.se/video/1013881/7-2-19-15 på 0,35
  då de berättade att lillebror skall hem enligt en kammarättsdom.
  Även i den sena sändningen var det med http://www.svtplay.se/video/1014100/7-2-21-45  på 0,40

  Rätten hävdar att han inte skulle fara illa men alla barn som slits ifrån det de ser som sitt. Sin trygghet, mäniskor de ser som sina far illa. Det är en sak om det inte fungerar och man måste för barnet skull men så är det inte här. Det är klart att han kommer att fara illa av att flyttas. Alla som har ett hum om vad anknytning är förstår det. Konstigt att ingen i rätten gör det.

  Har fortfarande inte fått den inscannande varianten av det som stod i BT.
   

  torsdag 7 februari 2013

  Debattartiklar

  I natt har jag faktiskt fått sova.
  Vaknade rätt pigg och orkade t.o.m ta stallet innan jag började jobba.
  Har lobbat på att försöka få in en debattartikel runt lillebror bristen på barnperspektiv, handläggaransvar och konsekvenser.
  Det ser ut som jag skall kunna få ut den och flera vill ha intrevju.

  Det är visst en artikel ute i Bt ochså men jag behöver en inscannad variant eftersom den inte ligger i nätbilagan.
  Återkommer med den.

  Blev uppringd av UG som hört om lillebror och talade om att skall om han skall hem kanske de ändå måste göra ett program till. Denhär gången vill ju nämnden att han skall fortsätta att vara LVUád men ändå.
  Brist på barnperspktiv i domstolen är väl ett ämne att ta upp om något.
  Gissar att det blir ett inslag i västnytt i kväll.

  Hittade ett inslag om ett modernt problem.
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=93&artikel=5433798
  Det är många som är hjälpsamma. Men hjälpsamhet kan ställa till det.

  En familj, en misshandlad kvinna eller barn som lever under skydda identitet kan hittas genom hjälpsamma mäniskor. Det kan vara barn som utsats för incest.
  Förövaren eller den som vill ha tag i dem lägger ut bilder på barnen och säger att mamman stuckit med dem. Bilderna sprids via media, FB och andra. Förr eller senare är det någon som sett dem och talar om. Deras identitet eller vistelseort är röjd och det kan resultera i misshandel och i värsta fall mord.

  onsdag 6 februari 2013

  LVU upphör

  Idag har det varit lite upp och ner kan man säga.
  Hittade denna http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=95&artikel=5434496
  Det är lillebror till "våra". han har precis som de som bodde hos oss hela sin anknytning hos familjehemmet.  Det är dem han ser som sina föräldrar och lagen säger att ett tydligt barnperspektiv skall råda i alla ärenden gällande barn, ändå bedömmer man att han skall hem.
  Barnperspektivet finns inte. Det är vuxenperspektivet som gäller.
  Unrar om de tagit med att hon står inför vräkningshot att pappan skall inför tinget för misshandel och är dessutom anklagad för försök till sexuellt övergrepp mot en 13 årig flicka.
  Det står att hon dessutom har syskonen hemma.
  Det är väl en sanning med modifikation. De fyra älsta är ju placerade och kommer så fortsätta vara.

  Som tur är kämpar nämnden emot.
  Mamman är bedömd att klara en till två och hon har två. Om hon får fler riskerar hon att förlora alla. Hur tänker de? inte alls hävdar jag. Föräldra perspektivet är så starkt. Men det måste ändras.

  Har dessutom fått veta att verksamhets chefen Helen Smith har sagt upp sig. Får se vad det får för konsekvenser ja inte kan det bli sämre, snarare bättre. Jippie säger jag.

  tisdag 5 februari 2013

  Bryter sekretess.

  Ett ärende till som varit i press. Skövde kommun bryter mot sekretessen  över en kvinna http://www.tv4play.se/program/nyheterna?video_id=2265318
  Hon lever med skyddade uppgifter med sitt barn och socialförvaltnigne spräcker hennes skydd och bara någon vecka senare misshandlöas hon grovt. När skall handläggare lära sig att det andra mäniskors liv de har i sina händer?

  I natt var jag sömnlös igen Det slutade med att jag gick upp och skrev av mig. Reslutatet har jag skickat till ett antal tidningar. Får se om någon är intresserad.

  måndag 4 februari 2013

  Att ingen reagerar

  Jag förstår inte att ingen reagerar. Dt bara ökar och ökar. Ärendena som går fel. Att det inte längre är rättsäkert.
  Två kommuner i Stockholm får kritk
  http://www.svt.se/nyheter/regionalt/abc/sociala-barn-och-ungdomsvarden-far-kritik
  En ny rapport som granskat sociala barn- och ungdomsvården i två av Stockholms stadsdelar visar på en tämligen dyster bild. Det handlar om ärenden som samlas på hög, otillräckliga insatser och rättsosäkerhet.
  Stadens socialtjänstinspektörer har granskat den sociala barn- och ungdomsvården i stadsdelarna Enske-Årsta-Vantör och i Rinkeby-Kista, och kritiken var starkast mot Enskede-Årsta-Vantör.
  Där fann man förvisso duktiga handläggare, men dålig organisation och ledning, och ärenden som samlats på hög i väntan på utredningar. Rättsosäkert, anser inspektörerna. Och stadsdelsdirektören håller med.
   
  De avslutar med:
  -Det som slår en är att systemet inte är rättssäkert, att man inte kan lita på att samhället finns där när man behöver det. Jag tror att detta i förlängningen är en tickande bomb, att vi kommer se en utveckling mot större och större sociala problem i Stockholm, säger oppositionsborgarrådet Roger Mogert (S).
  Jag kan upplysa om att det är en tickande bomb för hela Sverige inte bara i Stockholm .
  Handläggare lite varstans slår sig ihop och slår larm
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5431032
  – Vi börjar ju fundera på om de tycker att vårt arbete är viktigt och om det sociala arbete som vi gör, är prioriterat, säger, Elin Hamnquist, som arbetar som socialsekreterare i Uppsala.
  Hon har tillsammans  med kollegor bjudit in kommunens politiker till en hearing i mars.
  – Där kan de stå till svars för den politik de för i Uppsala kommun, där det hela tiden är nya besparingar.
  I Uppsala och i Malmö ska inom kort hållas möten dit ansvariga politiker bjudits in. Fackförbundet Akademikerförbundet SSR förbereder en större konferens i Stockholm dit de bjudit in de olika partiledarna. Än så länge har bara Jonas Sjöstedt från Vänsterpartiet tackat ja.
   
  Missnöjet med arbetssituationen  jäser bland landets socialsekreterare och företrädare för fackförbundet Vision och Akademikerförbundet SSR som organiserar socialsekreterare och deras chefer, vittnar om bristande resurser och tidsbrist.
  I en nyligen gjord enkätundersökning svarade en av fyra socialsekreterare att de inte kunde leva upp till intentionerna i socialtjänstlagen. En av tio socialchefer svarade i höstas i en enkät gjord av fackförbundet Vision, att det inte fanns förutsättningar för att klara av utmaningarna. 
  Hon vill se  en bredare politisk diskussion om socialtjänstens uppdrag och vilka resurser som ska finnas.
  – Jag tycker att man ska föra en dialog med ett brett samhällspolitiskt perspektiv som inte bygger på att vinna nästa val, utan det här måste hålla över tid. Hur vill vi ha det, hur ska vi organisera det och med vilka medel kan vi arbeta med det här, säger hon.
   
  Hon är Elin Hamnquist, som arbetar som socialsekreterare i Uppsala

  Jag fortsatte i på en söksida och knappade in socialtjänsten kritik
  Skövde spräcker skyddet för en kvinna som sedan misshandlas.
  http://www.tv4play.se/program/nyheterna-skaraborg?video_id=2265344

  I Uddevalla kritiseras besparingar
  Bakgrunden till besparingarna är att socialtjänsten i Uddevalla behöver spara omkring 50 miljoner kronor för att klara sin budget 2013.
  För att göra det beslutade kommunstyrelsen i tisdags om att varsla 70 personer. 50 av tjänsterna kommer att handla om att ta bort kommunens sociala resursteam med fastanställda undersköterskor som i framtiden kommer att ersättas med timvikarier. En annan sparåtgärd kommer att vara att ge kortare vårdbesök.http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=125&artikel=5428296

  Västerår får dubbel kritik
  http://vlt.se/nyheter/vasteras/1.1926063-socialtjansten-far-dubbelkritik-for-felhantering
  I samband med en vårdnadstvist ville barnets mamma ha med sig ett ombud till mötet på socialkontoret. Handläggaren på socialkontoret skickade då en förfrågan till barnets pappa om han tyckte det var okej, vilket han inte gjorde.
  Socialsekreteraren meddelade då mamman, med hänvisning till pappans nekande svar, att hon inte kunde tillåta ombudets insyn i ärendet.

  Sedan är det Trollhättan
  http://ttela.se/start/trollhattan/1.1880988-hard-kritik-mot-socialtjansten
  Sammanlagt tre utredningar har genomförts gällande ett syskonpar. Enligt anmälan har socialförvaltningen haft en ensidig kommunikation med mamman. Pappan har känt sig åsidosatt och utan vetskap om pågående utredningar.

  Socialstyrelsen konstaterar att socialförvaltningen har allvarligt brustit

  Jag stannar där men skulle kunna fortsätta. Även i domstol  gör man fel man går på vuxnas intressen istället för barnens.
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/barn-ska-inte-behandlas-sa-har_7881780.svd

  Sverige kan misshandelsdömda mäns intressen värderas högre än barns bästa. Naturligtvis skulle ingen domstol eller socialförvaltning uttrycka sig på det sättet, men det finns fall där dessa myndigheters handlande i praktiken innebär att barn traumatiseras för att den misshandelsdömde mannens intressen ska tillgodoses.

  I mitten av januari kom en ny dom i ett fall där en våldsutsatt kvinna förlorat vårdnaden om sina tre små barn till den man som misshandlat henne. Mannen är dömd till fängelse för det upprepade våldet mot kvinnan, och i domarna beskrivs hur barnen närvarat vid misshandeln. Barnen har tillerkänts ersättning från Brottsoffermyndigheten och mannen har även dömts att betala skadestånd samt haft besöksförbud.
  Efter att han avtjänat sitt straff fick han rätt att umgås med barnen tillsammans med en kontaktperson. Men barnen var skräckslagna, och umgänget kunde inte fullföljas på det sätt mannen hade rätt till. Bland annat fann en umgängesstödjare att barnen var så rädda att det inte var försvarbart att tvinga dem att träffa mannen.
  Solupproret
  Kvinnan och barnen har levt med skyddade personuppgifter, och mannen har bara träffat barnen tre gånger från det att han häktades för misshandeln 2008, tills det att socialförvaltningen i hans hemkommun tvångsomhändertog barnen och hämtade dem åt honom i oktober 2012. Hämtningen skedde så abrupt att barnen inte hann förberedas på minsta sätt eller ens få med sig ytterkläder och gosedjur. Socialförvaltningen såg direkt till att bryta all kontakt mellan mamma och barn, som inte fick se varandra eller ens prata med varandra på telefon på över 100 dagar. Varför togs då barnen så plötsligt från sin mamma? Det skedde med hänvisning till LVU som i sin tur baserar sig på felaktiga påståenden från den misshandelsdömde mannen, exempelvis att kvinnan skulle vara benägen att rymma med barnen och döda dem. Tidigare vårdnadsutredningar visar dock att kvinnan har god omsorgsförmåga. Hon har heller inte någon psykisk sjukdom, missbruk eller annat som skulle göra henne olämplig som förälder. Socialförvaltningen i den berörda kommunen är anmäld till Socialstyrelsen för tjänstefel.

  så var det ju i Skövde också Mannens rätt till att veta vart kvinnan och barnen befann sig vägde ju tyngre än deras rätt till skydd
  Det bara fortsätter när skall det ta slut? När skall någon sätta ner foten?

  söndag 3 februari 2013

  Förebyggande arbete

  Visst finns det föräldrar som inte borde ha barn. Som borde förlora sitt rätt till barnen som har förverkat sin rätt till vårdnadsskapet.
  En pappa som misshandlat sitt barn http://www.expressen.se/nyheter/pappa-misstanks-ha-misshandlat-sin-bebis/

  I Köpenhamn så hittas en baby i en väska. Alldeles nyfödd. http://www.expressen.se/kvp/fosterfamilj-tar-hand-om-overgivna-bebisen/ Undrar vad som ligger bakom det. Polisen letar bland prostituerade.

  I Lidköping har man satsat på utsatta barn. http://nlt.se/startsidan/lidkoping/1.1925443-satsar-pa-utsatta-barn Där för ingår de nu i ett projekt.
  Nio barn som är från Lidköping och är placerade i familjehem i Lidköping ingår i ett projekt i kommunen med tidiga och förebyggande insatser för att undvika problem och utanförskap i framtiden.
  Kostnaderna är 2,6 miljoner kronor under en femårsperiod. Även om insatserna kostar pengar i ett inledande skede beräknas de på tio års sikt ge en vinst på 2,7 miljoner kronor.
  De samhällsekonomiska kostnaderna för en person i livslångt utanförskap beräknas till 10-15 miljoner kronor.
  Bra initiativ.
  En annan grupp som glöms är föräldrarna till de barn som placeras. Hittade en artikel där en bio mamma skriver om det
  Hon skriver:
  Biologiska föräldrar lämnas ofta utan stöd att bearbeta sin skuld och skam. De får svårare att återhämta sig, svårare att bli fria från missbruk. Svårare att någonsin fungera som förälder igen.
  Från SocialPolitik nr 4/2012 |
  För över tio år sedan blev mina barn placerade i familjehem. Det var en ”frivillig” placering enligt SoL, Socialtjänstlagen, inte med tvång via LVU, Lagen om vård av unga. Men också frivillig såtillvida att jag insåg att min föräldraförmåga var obefintlig, att mitt föräldraskap hade havererat. Under de omständigheter som rådde, valde jag bort att ha huvudansvaret för mina barn. Men det var mitt havererade föräldraskap jag valde bort – inte barnen. Jag sökte stöd för att bättre klara min nya föräldraroll, min nya familjesituation men det fanns inget stöd att få.
  Man kan vara ”plastpappa”, ”styvmamma”, ”helgförälder” men vad är man för slags förälder när man är biologisk förälder men inte längre bor tillsammans med barnet, inte delar vardagen, huvudansvaret och det sociala nätverket? Vad är man för slags förälder när man helt fråntagits sin föräldraroll – så som vi lärt oss att den ska vara? Begreppet ”biologisk förälder”, eller ”bioförälder” används i vissa studier men det finns inget vedertaget namn på själva det speciella föräldraskap, som innebär att vara den ”borttappade” ”frånboende” ”diskvalificerade” föräldern.
  Fosterföräldrar och familjehemsföräldrar kan man prata om men de ”borttappade” biologiska föräldrarna, som ju ändå är så viktiga – har inte ens ett namn. Och det som inte har ett namn, inte ”finns”, är oerhört svårt att få stöd i.
   
  Ja det är bara att konstatera att de ofta glöms bort. Det stora problemet som jag ser det är konflikten i att älska de barn man tar hand om och stöttandet i relationen med bio föräldrar som göra att man kan förlora barnen. Det gäller särskillt små barn.
  För stora är det nog mer att se att det inte skulle fungera och ändå tvingas ge upp. Över 40 % av alla tonårs placeringar avbryts på grund av oftast bio förädlrar.
  Tänk om man kunde jobba mer förebyggande. Både för att slippa placera barn från början men sedan om de måste placeras för att de skal få stanna. Förebyggnade med biosar för att de skall kunna finnas brevid utan att förstöra mer för barnen.
  Det är väl bara att inse att det förebyggande arbete behövs och borde prioriteras mer. .