Bakgrund

Välkommen till min blogg som ursprungligen startade utifrån att vi förlorade två fosterbarn barn som bott hos oss nästan hela sitt liv. Vår berättelse ligger kvar härunder för de som är inte följt oss från början. I början handlade det om vad som hände oss och hur man hanterade hela ärendet ifrån myndigheters håll. Hur utsatt och rättslös man är och hur utlämnad man känner sig.

Jag har bytt forum en gång men det var mest utifrån att det gamla ibland inte accepterade vissa länkar och det hakade upp sig m.m. Det var också en sida där man kunde stängas ner om någon anmälde så jag valde att flytta den hit. Det gjorde jag i oktober 2010.

Då det gäller oss och vårt ärende är det ingen som arbetar för att barnen skall tillbaka till oss. Heller ingen som aktivt jobbar för att vi skall få finnas kvar i barnens liv. Sommaren 2014 dömdes handläggaren och chefen samt ordförande som tog beslutet om omplacering. Det är bara tredje gången tjänstemän döms för tjänstefel vad jag vet. Man har alltså i alla instanser konstaterat att de gjorde fel. Likaså vem som gjorde fel. Ändå gört förvaltningen komunen allt för att plocka bort oss trots kritiken, domen och det faktum att de bott här nästan hela sitt liv och har sin grundanknytning till oss.

Bloggen, som från början handlade om vad jag tvingades göra för att bli hörd. Det jag skrev och har skrivit gjorde jag från början utifrån min frustration över hur de barn vi älskar behandlas och hur myndigheter misskötter sin myndighetsutövning. Men bloggen har mer och mer kommit att bli en politisk blogg där fokus har flyttats från vårt enskilda ärende till att handla om min kamp för att ändra lagar utifrån från alla brister jag uppräckt under vår resa. Jag utgår fortfaraden ifrån Mark men jag har fått och får hela tiden fler och fler berättelser från andra håll. Jag går inte in i ärenden eftersom jag inte har full insyn men ger råd för hur de kan driva själva. Men jag känner igen alldeles för mycket och anser att hela systemet då det gäller socialtjänsten behöver ses över. Allt från utbildning hanteringen, riktlinjer, tolkning och granskning av den.

Jag har engagerat mig politiskt och gjort att jag kan för att förändra situationen främst för utsatta barn men även familjehem som vi själva men även för biologiska föräldrar samt tjänstemännen som arbetar i yrket. Som sagt det som driver mig är behovet av ett bättre barnperspektiv, att inga barn skall behöva slitas ifrån dem de älskar och känner sig trygga med utan väldigt starka väl grundade skäl.


Jag/vi har starta en ny organisation BPIS (barnperspektivet i Sverige) som kommer att jobba för ett tydligare barnperspektiv i Sverige på alla områden som har med barn att göra. www.bpis.nu Vi finns även på facebook. Stödj oss gärna genom att bli medlem. En organisation som har målet att få alla organisationer som arbear för barn att samarbeta för att nå bättre framgång. Vi vill ha ett mycket tydligt barnperspektiv i alla instanser som har med barn att göra, allt från skola, domstolar, andra myndigheter, med personal som är utbildade runt barn och som utgå ifrån barnen och deras bästa. Barnperspektivet måste bli mer än ett fint ord på pappret. Det skall vara något alla jobbar och verkar utifrån.

måndag 30 september 2013

Ännu ett barn som far illa

Att det inte tar slut
http://www.nsk.se/article/20130905/HASSLEHOLM/130909650/-/misshandlad-pojke--flyttas-tillbaka-hem
Sedan tre år tillbaka har den lille pojken bott i fosterhem i Hässleholms kommun.
Han var i mycket dåligt skick när han kom dit. I anmälan berättas om vätskande eksem, rinnande ögon och diarré. Den orolige pojken kastade i sig maten och försökte även gömma mat och äta senare.
När han ett år senare började på förskola var han lugn och harmonisk, men efter varje umgänge med sin biologiska mor blev han orolig. Eksemen blommade upp och han vaknade på nätterna, skrek och grät. Vid ett tillfälle fick han föras i ambulans till sjukhus efter att ha kräkt och tuppat av.
Läkare kunde inte hitta någon kroppslig orsak, varför det antogs att besvären berodde på posttraumatisk stress orsakad av tidigare upplevelser.
Trots dokumenterad misshandel och pojkens starka negativa reaktioner efter umgänge med modern har socialtjänsten i Kristianstad nu bestämt att pojken ska flytta tillbaka till sin biologiska mamma.
Beslutet meddelades fosterfamiljen endast tre veckor före flytten av pojken.
Sjukvårdspersonal i Hässleholm, en sjuksköterska inom barnhälsovården samt en barnläkare, är mycket kritiska till beslutet.

Sjuksköterskan skriver
Jag är MYCKET orolig för XX (pojkens namn) hälsa och utveckling. Hur är det möjligt ur barnperspektiv att planera för en hemflytt, så snabbt och under rådande omständigheter?!”

Enligt anmälan som nu gjorts till Inspektionen för vård och omsorg skriver vårdpersonalen att de anser att socialtjänsten i Kristianstad kommun inte har beaktat barnets bästa, och inte verkar för att pojken växer upp under trygga och goda förhållanden. De anser heller inte att socialtjänsten tillräckligt noga har följt vården av pojken i familjehemmet. ”Vi ser med bestörtning på den plan som är uppgjord för hemflytten.”

En krönika utifrån artikeln om barn och deras rättigheter http://www.nsk.se/article/20130927/OPINION/130929367/1145/-/barnets-basta-och-ingen-annans-
Saxar lite men gå gärna in och läs hela.
Han kom till värl­den men hade otu­ren att till­hö­ra de barn som inte föds in i en fa­milj med kär­lek och trygg­het. För­äld­rar­na hade sä­kert i grun­den en för­hopp­ning och en dröm att ta emot ho­nom med öp­pen famn för att bana vä­gen för ett bra och lyck­ligt liv. Men även de bäs­ta dröm­mar slås ibland i spill­ror där­för att även för­äld­rar är män­ni­skor och män­ni­skor är oli­ka. En del män­ni­skor väl­jer den de­struk­ti­va vä­gen och där­med stäl­ler de inte upp på vär­der­ing­en om bar­nets bäs­ta, inte ens sitt eget barns bäs­ta.
Han hade otu­ren att kom­ma till värl­den i fel fa­milj, men som tur i otu­ren föd­des han trots allt i Sverige. Sverige, ett land utan krig och kaos, ett land där om­sorg och so­ci­al trygg­het va­rit im­ple­men­te­rat i sam­hälls­funk­tio­ner­na se­dan lång tid till­ba­ka. Ge­nom år av er­fa­ren­het, även av be­gång­na miss­ta, bor­de chan­ser­na för att han ska få ett bra liv trots allt vara rik­tigt bra.

Men re­dan som barn ska han få lära sig att värl­den är mer kom­pli­ce­rad än så. Vux­na mö­ter ho­nom med vän­li­ga ögon och sä­ger att allt ska bli bra. De sä­ger ock­så att de vill hans bäs­ta. Så sä­ger de, men up­pen­bar­li­gen lä­ser det av ho­nom väl­digt oli­ka. Det mes­ta ty­der på, i hans fall, att hans liv skul­le vara bätt­re om han fick en chans att fin­na stöd i en fos­ter­fa­milj. Men lik­väl finns det de som vill sän­da ho­nom till­ba­ka till hans bio­lo­gis­ka hem. Han får mag­knip av bara tan­ken, men sä­ger in­get. Trots allt lig­ger det i bar­nets na­tur att all­tid sät­ta sina bio­lo­gis­ka för­äld­rar främst, inte minst mam­ma. Han äls­kar hen­ne och vill inte göra hen­ne led­sen. Där­för sä­ger han inte vad han egent­li­gen vill.

Han är ett barn och barn lik­som vux­na är ock­så kom­pli­ce­ra­de va­rel­ser som det kan vara svårt att läsa av och för­stå. Det vi­lar där­för ett tungt an­svar på de som har av­gö­ran­det i sina hän­der för vil­ken fram­tid de ger bar­nen som ham­nar fram­för de­ras ögon. Men ett som de all­tid mås­te lära sig att sät­ta främst är bar­nets bäs­ta och det är ty­värr inte all­tid le­gi­timt med att leva med sina bio­lo­gis­ka för­äld­rar.
 
Som dom orden stämmer men varför gör man så här? När skall det sluta?  När skall de styrande säga ifrån?

Innan helgen utvisades en barnfamilj som bott här i 17 år.
radio inslag och i tidningen
Barnen 4 stycken fick inte säga adjö till sina kompisar. http://nlt.se/startsidan/vara/1.2369219-skolbankarna-star-tomma-bland-klasskamraterna De fick inte ens packa och ta med sina tillhörigheter. http://nlt.se/startsidan/vara/1.2370179-fp-utvisningen-ar-inhuman-och-oacceptabel- Denna veckan kommer en ändring i lagen som hade medfört att de förmodligen hade fått stanna men bara några dagar innan tas de med polis och förs ut ur landet. ut ifrån Sverige som är sådana föregångare som är har ett så fint bra barnperspektiv. NEJ barnperspektivet är bara ett fint ord på pappret inget mer. I verkligheten fungerar det inte.

söndag 29 september 2013

Ett brev till alla barn

Barnombudsmannen ringde och e-postade på en och samma dag om goda nyheter och vi har redan ungdomar som vill vara med!

Date: September 27, 2013

Jättekul att v...i kan starta igång framtida samarbeten för barn och ungas rättigheter i familjehemsvården! säger Anna Sabelström på Barnombudsmannen och sänder nedanstående;

Här får du lite mer information och bakgrund till projektet, Vi som bor i familjehem (som kommer att byta namn till något lite coolare
Rättighetsprojekt för unga inom familjehemsvården
Vi på Barnombudsmannen i Uppsala vill informera om det nystartade projektet, "Vi som bor i familjehem" som är ett treårigt samarbetsprojekt med Föreningen Socionomer inom familjehemsvården (FSF) och med medel från Allmänna Arvsfonden.
”Vi som bor i familjehem” är ett nationellt deltagande och kreativt rättighetsprojekt av och med barn och ungdomar som har erfarenhet av familjehemsvård i syfte att skapa nya vägar och nya sätt att informera de barn och ungdomar, som idag bor i familjehem alternativt annat boende, om deras rättigheter och möjligheter.
Just nu söker vi samarbetspartners för att tillsammans arbeta för att nå ut till målgruppen samt att hitta ungdomar som vill delta i projektet.
Vi riktar oss till åldrarna 13-24 år och som antingen har bott i ett familjehem eller som idag bor i ett familjehem alternativt annat boende. Vi kommer tillsammans att arbeta processinriktat med kreativt berättande via en hemsida, filmer, musik, Minecraft, noveller etc och som bygger på ungdomarnas egna erfarenheter och upplevelser. Vi vill tillsammans skapa workshops där ungdomarna får skapa berättelser i olika former och vara med och påverka projektet. Det treåriga projektet kommer slutligen att resultera i ett informationsmaterial bestående av en hemsida, spelfilmer, ungdomarnas egna produktioner och berättelser samt att den äldre gruppen unga vuxna, ca 18 - 24 år blir ungdomsambassadörer och kan ta en större roll i projektet för att hålla föreläsningar på skolor och konferenser.
Det är alltså inte enbart ett informationsarbete utan har även tydliga pedagogiska vinster genom att ungdomarna får arbeta med att förstå och bearbeta sina upplevelser genom kreativa uttryck och genom de processer som sker i gruppen, även lära sig att sätta ord på sina erfarenheter genom att använda digitala verktyg. Detta tror vi kan stärka de ungdomar som deltar i projektet ytterligare. Vi har en stark policy vad gäller sekretess och de unga som deltar är med och påverkar såväl upplägg, innehåll som utformning av projektet tillsammans med oss.
För mer information, besök gärna dessa sidor:
http://www.arvsfondsprojekten.se/projekt/vi-som-bor-i-familjehem

Barnombudsmannen i Uppsala:
http://www.boiu.se/familjehem
Facebook-gruppen:
https://www.facebook.com/pages/Vi-som-bor-i-familjehem/643282272359779
Sprid gärna vidare till dina kontakter!

 
Ja ta chansenfredag 27 september 2013

Skam den som ger sig

En pappa som kämpat två år för att få hem sin flicka har nu lyckats. http://www.dt.se/nyheter/ludvika/1.6316927-snart-aterforenas-tindra-med-sin-pappa
Efter att ha separerat kom Anders och Tindras mamma överens om delad vårdnad och det fungerade till en början bra. Men vid ett tillfälle när Anders skulle hämta sin dotter fick han inte göra det för mamman.
Anledningen, fick Anders höra, var att mamman anklagade honom för en rad allvarliga brott. Anklagelserna utreddes av åklagare vid Falu tingsrätt och samtliga avskrevs. Mamman överklagade och även i högre rättsinstanser avskrevs anklagelserna.
Sedan kontakten med Tindra brutits försökte Anders på olika sätt lösa den uppkomna situationen, men det var svårt eftersom mamman hade gjort sig oanträffbar.
Olika utredningar gjordes 2011 och 2012 och i oktober förra året togs ett interimistiskt beslut att Anders ensam skulle ha vårdnaden om Tindra. I januari fastställdes beslutet.
Därmed blev mamman enligt lag skyldig att lämna över Tindra till Anders. Men det gjorde hon inte. Polisen kopplades in.
I det läget ansåg Anders att han hade gjort vad han kunde för att få tillbaka sin dotter.
Nu tycks konflikten få ett slut. Men redan samma dag som Tindra påträffades kom nya anklagelser mot Anders.
– Det var samma saker som förut och det kommer nog att fortsätta, tror han.
För att allt nu ska gå rätt till har Anders begärt att den sociala myndigheten ska göra en ny utredning om honom.
– Det ska finnas på ett papper att jag inte är misstänkt för något. För nu vill jag koncentrera mig på Tindra till hundra procent.
Helst skulle han vilja återförenas med sin dotter direkt, men tillsammans med myndigheterna har han kommit överens om att återföreningen ska ske stegvis.
 
En annan som äntligen fått rätt
 http://bloggar.aftonbladet.se/mobbad/2013/09/mobbade-pontus-fick-ratt-mot-skolan/
en kille som mobbats och anmälde kommunen. De vägrade betala någon ersättning så han anmälde dem och det blev rättssak. De lejde en försvarare
Barn- och elevombudet företrädde Pontus och krävde i ett beslut 2009 att Varberg skulle betala skadestånd till Pontus för kräkningarna men kommunen bestred och gick till domstol för att slippa betala.
Som försvar la skolan och kommunen skulden på Pontus. ”Pontus har haft ett sätt som kunde uppfattas som provocerande av andra elever”.
Skolan tyckte dessutom att man gjort ett bra jobb med Pontus: ”Om inte BEO hade utrett och stämt skolan, så hade skolan i stället betraktat sitt arbete med Pontus som särskilt framgångsrikt och som ett gott exempel för framtiden”.
Men skolan förlorade rättstvisten. Drygt tre år senare, i april i år, dömde tingsrätten Varberg kommun att betala skadestånd till Pontus för kränkningar han tvingats utstå på Bockstensskolan. Skadeståndet sattes till 50 000 kronor.
Rättsprocessen blev en kostsam historia för Varberg kommun som anlitade två advokater för att försöka undvika att betala skadeståndet till Pontus Karlsson. I slutändan kostade processen skattebetalarna 40 gånger mer än skadeståndet. Slutnotan för advokaterna landade på 1 947 260 kronor.
 
Det hade varit billigare att ge honom 1/2 milljon direkt.
Det är konstigt att en myndighet skall gå in i försvarsställning, men det visar ju att det är mäniskor som sitter där och mäniskor kan göra fel.
Som jag berättade häromdagen i ett ärende som kritiserats grovt av IVO och en person ringer och påtalar mer fel. Svaret från handläggaren blev : "men du får väl lita på att myndighetrna gör rätt" vilket upprepades gång på gång.
Det är alltså en person som vars jobb är att granska just dem hon uttalar sig om och som redan gett grav kritk till just den kommunen men nu skall medborgarna ändå lita på att de gör rätt. Hon har alltså redan från början åsikten att de gör rätt. Hur skall det kunna bli bra? Handlar om fel person på fel ställe. Behöver jag tillägga att hon är anmäld.

torsdag 26 september 2013

Bara ett barn

Visst har vi stött på de där som känns så stora, tuffa på stan. de där tuffa som svarar igen med "ciggen" hängande i mungipan. De där som på alla sätta visar att de böjer sig inte, ingen skall minnsann sätta sig på dem. I allfalla inte då de är i ett gäng.
Hittade en krönika av en polis.
Om hur hon kör honom till en institution och hur han drar kniv.
Var han farlig? Nej Det visar det sig att han ville ju bara ha sin telefon och ringa mamma och då han inte fick det tog han till det som skrämde mest.
http://www.expressen.se/gt/kronikorer/anna-lena-mann/mann-rosten-skar-sig-mellan-tararna/
Vi kommer fram till behandlingshemmet, överlämnar honom till personalen, talar om att han är hungrig och önskar honom lycka till. Jag och min kollega är båda tagna av pojkens berättelse och sitter tysta bredvid varandra när vi åker däri-från.
Efter en halvtimma får vi ett larm på radion. En ung kille hade hotat behandlingspersonal med kniv så att de fått fly ut i trädgården. Min kollega och jag tittar tyst på varandra i en sekund, slår sedan på blåljusen och vänder så däcken tjuter.

När vi kommer fram möts vi av skärrad personal. Vi går försiktigt fram. På gräsmattan framför huset sitter samme lille kille som vi just lämnat. Pojken skriker att han inte har någon kniv längre, och vi ser att han gråter.

Vi går fram och tar tag i honom. Han gråter nu så de små axlarna skakar.
Han är otröstlig. Rösten skär sig mellan tårarna när han skriker att han inte ville skada någon, han ville bara få tillbaka sin telefon.

Han ville bara ringa hem. Han längtar efter sin mamma. Han är bara ett barn.

Han är fjorton år.
 
Så lätt det är att glömma och dra slutsatser som inte stämmer.  Så lätt att bedöma den tuffa ytan men
inuti är det oftast ett barn, ett mycket litet barn som längtar efter bekräftelse, kärlek och trygghet.

Curlingbarn

Ja det är många som kan förstöra barn och göra det på olika sätt.
Hittade en artikel eller ett inlägg av en lärare /författare.
http://www.magasinetparagraf.se/kronikor/forstor-inte-vara-ungar
Som förälder är det min uppgift att alltid älska och stötta mitt barn, oavsett vad. Det är också min uppgift att se till att det blir folk av min unge. Hon ska överleva där ute och kunna ta hand om sig själv, den dag hon tvingas stå på egna ben.
En del föräldrar tycks dock förväxla detta att alltid älska och stötta med att stå bakom sina ättelägg till varje pris och i varje situation. Föräldrarna försvarar vilka handlingar som helst och vägrar se fel hos sina egna barn; det finns alltid någon annan att skylla på, alltid någon annan som har gjort fel, som kan ta ansvar och bättra sig.
Mina lärarkollegor, som jobbat inom skolan i tjugo år eller längre, beskriver fenomenet så väl: Tidigare handlade utvecklingssamtal om att lärare tillsammans med föräldrar försökte förmå eleven att ta ansvar för sitt lärande. Idag handlar många utvecklingssamtal i stället om att elever tillsammans med föräldrar försöker förmå läraren och skolan att ta ansvar för att eleven lär sig. Missförstå mig rätt: Föräldrar ska självfallet ställa krav på både skola och lärare. Men innan man gör det kanske man ska börja med att ställa krav på sitt barn.
Frågan är vad som händer med dessa barn när de tar steget ut i vuxenlivet? Hur klarar du dig i verkligheten om du alltid fått dina önskningar uppfyllda, om du lurats att tro att dina egna behov är viktigare än alla andras, att du själv utgör centrum i tillvaron och att ingenting någonsin är ditt eget fel? Jag är rädd att vi förstör våra ungar. Av god vilja och kärlek.
 
Han avslutar med orden
Är det verkligen så här vi vill ha det? Av kärlek och god vilja ger vi våra barn ganska värdelösa förutsättningar att överleva i den framtid de så småningom måste kliva ut i på egna ben. Vare sig vi föräldrar vill det eller ej.
Det är sannerligen inget lätt jobb att göra folk av sina barn. Men det finns några småsaker som jag vill att min dotter tar med sig in i framtiden. Jag tänkte avsluta med dem:
  1. Jag kommer alltid att älska dig över allt annat, även om jag inte alltid tar ditt parti.
  2. Lär dig att ha tråkigt. Livet är ingen underhållningsfabrik.
  3. Ställ krav på dig själv innan du ställer krav på andra.
  4. Var alltid snäll. Det kan aldrig finnas för många snälla människor i världen. 

Det står mer så gå gärna in och läs hela. Jag kan bara hålla med. Ingen tjänar på att man sopar mattan framför och bakom och lär barnen att inte ta ansvar vare sig för det de gör eller gjort.
Har just haft en boende här hemma som var 18 men inte kunde laga mat, inte ens sätta på spisen., inte starta tvättmaskinen, inte hänga eller vika tvätt. Inte hade koll på vart maten kommer ifrån eller hur dem blir till. Som var vegetarian och önskade att alla slutade köpa det bönderna producerar så att de fick klappa igen. Vi är bönder tack för den.... men hur skall man få fram vegetabilierna som vegetarianerna äter?
Man behöver kväve alltså skit.  Jo man kunde låta vilda djur komma och skita. skall de göra det på beställning? Handla om dålig koll på livet.
Ingen trasig unge var det utan en utbytestudent. Alltså ett barn som växt upp under ornade omständigheter som har det lite bättre än de flesta annars har man inte råd att åka som hen gjort.
Ett barn som växt upp utan att få lära sig det man behöver för att sedan klara sig. Ett s.k. curling barn precis det han talar om. Vi har haft djupa diskussioner om hur hon skall klara sig och vad och hur hon behöver lära sig.
Det är bara att konstatera att man kan förstöra för sina barn på mer än ett sätt och ibland i bästa välmening bara för att man inte tänker på konsekvenserna. 

onsdag 25 september 2013

Inte lika för alla

Det första som slog imot mig var denna artikeln:
http://www.expressen.se/kvp/aklagaren-se-upp-for-barnvaldtaktsmannen/
De två våldtäkterna ska ha skett i samma område i Hermodsdal i Malmö och vid ungefär samma tid på dagen. I båda fallen är offren under tio år, enligt kammaråklagare Ulrika Rogland.
Det rör sig i båda fallen om en ung, främmande man som ska ha överfallit barnen. Han ska sedan ha våldfört sig på dem inne i ett buskage.
– Jag vill egentligen inte skrämma upp folk, men just nu kan det vara bra att se till att ens barn har sällskap och inte går ensam, säger Ulrika Rogland till tidningen.
I nuläget misstänker hon att det rör sig om samme gärningsman som slagit till två gånger, men vill inte heller utesluta möjligheten att det kan vara två olika män.
 
Bara tanken göra att man får ont i magen. Tänk att förstöra livet på två små barn. Ta ifrån dem hela deras oskuldsfullhet, deras tillit till vuxenvärlden. Deras barndom är borta. De har inte ens fyllt. 10.
Jag var för länge sedan på en föreläsning. En kvinna som forskat på pedofiler. Hon sa att de till 99,9% själva hade ut sats. Att hon inte sa 100% var för att gardera sig ifall det fanns någon som inte ut sats som hon ännu inte träffat.
Men som hon sa det är en förklaring men ingen ursäkt.

Sdean hittade jag deenna.
http://www.expressen.se/nyheter/kvinna-nop-dottern-i-orat--doms-till-boter/
Enligt mamman nöp hon flickan i örat eftersom det inte gick att prata med henne. Men hon inser att hon har gjort fel och går nu en utbildning för att lära sig hantera liknande situationer.

Övergående smärta

Kvinnan fälls för ofredande, inte misshandel. Bötesbeloppet blev 200 kronor, rapporterar P4 Västerbotten.
Tingsrätten menar att det handlar om tre nypningar under en tidsperiod på ett och ett halvt år och att dottern upplevt hastigt övergående smärta, skriver P4 Västerbotten
 
Jag blir bara trött.
Visst man får inte nypa några barn men det är inget mot vad myndigheter tillåts göra gång på gång år efter år utan att någon lägger sig i.
Inte blir det några konsekvenser heller även om de avslöjas.
Förre veckan var jag med på en boendekommun där vi anmälde en placeringskommun som missköter ett ärende så in i bänken. Ett barn far illa. Vad gör kommunen där barnet bor skickar över alltihop till placeringskommunen. Då man ringer till IVO och påpekar fler fler som läggs till anmälan säger handläggaren flera gånger: "men  du får väl lita på att myndigheterna vet vad de gör. Det handlar alltså om en kommun de själva just kritiserat att och de får mer information om att de fortsätter göra fel och den som skall granska har uppfattningen att de gör rätt ändå.
Kan informera om att hon kommer att anmälas.
 

tisdag 24 september 2013

Gäller den ena men inte den andra

Sitter och bläddrar bland artiklar och hittar en om en läkare
http://hd.se/helsingborg/2013/09/24/ordinerade-kaffelavemang-nu-far/
I anmälan beskrevs tre patientfall där läkaren hade brustit väsentligt i bedömning och journalföring.
Till exempel ansågs en patient ha utsatts för "...en allvarlig risk för bestående vårdskada."
Allt medan läkarens handläggning i ett annat fall "...kan medföra försenad diagnos och behandling, och därmed en försämrad prognos, vilket kan leda till en för tidig död för patienten."
Läkaren utmärkte sig också genom att ordinera morötter mot svinkoppor. Ett barn med eksem ordinerades behandling med – kaffelavemang.
I ett möte med inspektionsmyndigheten, med anledning av anmälan, uppgav läkaren att han hade låtit patienter själva bestämma vilka undersökningar de ville göra. Läkaren hade dessutom skickat röntgensvar till patienter och låtit dem göra sin egen tolkning av svaren.
Hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsnämnd skriver i sin dom att läkaren varit oskicklig vid utövningen av sitt yrke. Detta "kan befaras få betydelse för patientsäkerheten".
 
Han jobbade under ett år och drog på sig ett antal anmälningar. primärvården stängde av honom fram till pension men nu kritiseras han i efterskott och får
Tre års prövotid med krav på att utveckla sin kompetens inom intern- och allmänmedicin, fortbilda sig i journalföring och redovisa detta en gång i halvåret. Om detta inte följs dras läkarlegitimationen in.
 
Han tänker inte ge sig
Enligt Primärvårdens anmälan hade den då avstängde läkaren för avsikt att fortsätta arbeta "och kommer sannolikt att söka sig till hyrbolag". Men huruvida läkaren är verksam i dag är oklart.
 
Det är bra att de agerar men det är märkligt att en sådan kan få fortsätta bara han gör det under en annan uppdragsgivare. Såvida de inte tar hans legitimation. Han skall under tre år förkovra sig och utveckla sig och skall visa upp en en gång i halvåret.

Jag kan inte låta bli att jämföra med socialtjänsten. Där blir det inga varningar, där krävs ingen utveckling ens om en handläggare får kritik utan samma handläggare kan fortsätta i samma ärenden  år efter år och göra samma fel i ärendet bara de dokumentär rätt.  

måndag 23 september 2013

Register

Vill idag slå ett slag för ett semenarie d 1 oktober i Stockholm.
http://www.ufold.uu.se/Evenemang/Seminarier/drogernas-roll-vid-sexuella--vergrepp-mot-barn/
Det handlar om:

Drogernas roll vid sexuella övergrepp mot barn

När barn drabbas av sexuella övergrepp föreligger ofta en rad omständigheter bakom brottet. Man talar om ett komplext samspel mellan riskfaktorer hos förövaren, barnet och den miljö barnet befinner sig i. Studier visar att de miljöer där barn utsätts för sexuella övergrepp ofta omfattar andra typer av övergrepp. Studier visar även samband med missbruk av droger samt kriminalitet.
Seminariet sätter fokus på barnets situation i missbrukarmiljöer, men också på barnets reaktioner och behov av hjälp. Vi belyser den faktiska verkligheten ur nationellt och internationellt perspektiv. Seminariet belyser även frågor om barns juridiska rättigheter. Mötet avslutas med ett panelsamtal.
 
Sedan är en av dagens stora nyheter att romer även i Svergie registreras. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=97&artikel=5653734 
Enligt DN består registret av ett släktträd som ska visa släktbanden mellan de registrerade. Det enda skälet till att de finns med i registret ska vara att de tillhör den nationella minoritetsgruppen romer, skriver tidningen.

"Bryter mot flera lagar"

Enligt jurister tidningen talat med bryter registret mot flera lagar, bland annat polisdatalagen och lagen om polisens allmänna spaningsregister.
– Jag känner mig illa till mods och det är skrämmande, säger Erland Kaldaras Nikolizsson, ordförande för romska ungdomsförbundet, i P1-Morgon.
Registret, märkt "kringresande", ska finnas i en mapp i Skånepolisens datasystem, och har upprättats av polisen i Lund, enligt DN. Men även bland annat rikskriminalen i Stockholm, länskriminalen i Skåne och kriminalunderrättelsetjänsten i flera städer ska ha tillgång till det.

Polisen bekräftar registret

Lars Förstell, informationsdirektör vid Skånepolisen, säger till Ekot att man har hittat ett system som stämmer in på beskrivningen i Dagens Nyheter, men att det inte upprättats av polisen som myndighet, utan i så fall av en enskild medarbetare.
– Vi har hittat ett register i vårt system som stämmer in någorlunda på beskrivningen i Dagens Nyheter, men systemet är inte upprättat av myndigheten, vi ska undersöka vem som kan ha upprättat ett sådant system, säger Lars Förstell
 
I Expressen står det att även barn registrerats http://www.expressen.se/nyheter/sara-registrerades-nar-hon-var-tre-manader/  
I polisens register över romer finns fler än 1000 barn. Sara Håkansson är en av de yngsta. Och hennes mamma Sandra, hennes man och deras andra barn, Miranda, 3, och Adriano, 6, är registrerade i polisens hemliga register, skriver Dagens Nyheter. Där finns uppgifter om deras personnummer, deras postadress, deras lägenhetsnummer och vilka släktband de har.
 
Även aftonbaldet har med det.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17523022.ab

Registrerar småbarn

Enligt uppgifter till DN har polisens ambition varit att skapa ett sökbart register över alla Sveriges romer. Minst ett 70-tal poliser ska ha haft möjlighet att utan begränsningar slå i filen men troligen har långt fler haft tillgång till registret, enligt DN.
De yngsta i registret är bara två år gamla och lades in 2011 när de var bara några månader gamla. Totalt finns över 1 000 barn registrerade i databasen. Enligt DN har polisen registrerat dem eftersom de är barn till romer och därför anses värda att hålla koll på i framtiden.Enligt DN skapades registret 2012 och används av polisen än i dag, som ett uppslagsverk och ett referensmaterial vid utredningar där det finns romska misstänkta.

Bryter mot flera lagar

Enligt svensk lag är det förbjudet att upprätta etniskt baserade register i Sverige och enligt experter som DN talat med bryter polisens registrering av romer mot flera lagar, bland dem polisdatalagen och lagen om polisens allmänna spaningsregister. Dessutom kan den ingående registreringen av släktband och personuppgifter bryta mot Europakonventionens artikel 8 som slår fast rätten till skydd för privat- och familjeliv, enligt DN
Om det stämmer så finnas alltså de två små som bodde hos oss i det registret. 

söndag 22 september 2013

Slå larm= få sparken

Hittade en artikel runt f.d. socialchefen i Husby. http://m.direktpress.se/sv/norra_sidan/Nyheter/Socialchef-tvingades-ga/
För ett år sedan slog han larm om vad som var på gång ifall inget gjordes.
Vad hände? reagerade man? Gjorde man något? Jovisst man sparkade honom.

Nu satsar man på ny behandling för familjer som utsats för våld.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=5648581
Nu testas nya behandlingformer för familjemedlemmar som utsätts för våld i hemmet. Fokus sätts på att försöka stärka föräldrarollen som annars riskerar att gå förlorad när rädslan tagit över vardagen. P1-morgons reporter har träffat en tonåring pojke som tillsamamans med sin bror och mamma levde i skuggan av en våldsam pappa under många år
 
 Det var på tiden säger jag.

Sedan fick jag länken till artikeln runt kurser för föräldrar som är på väg att gå isär. http://www.skaraborgsbygden.se/index.php/article/6688/att-skiljas-med-barnet-i-fokus-

 

lördag 21 september 2013

Hyresvärd...nej tack

Ett ord på vägen:
Låt inte negativa tankar eller människor bygga bo i ditt huvud. Höj hyran eller vräk dem

Och sa cuppar Dogge för Lisa på körslaget Låt Lisa komma hem

fredag 20 september 2013

Lite tips..

Då är jag hemma igen efter 70 mil i bilen. Trött men nöjd.
Har lite nytt utifrån vad jag gjorde igår. Sådant man kan använda om man har problem eller är oense med soc.

1. Ett barn som är 15 har själv rätt att överklaga alla beslut både vad gäller placeringen och umgängesbegränsningar. De har rätt till att anlita ombud. Har ett sådant ärende där hen är på väg att stämma sin kommun för att inte tillvaratagit hens intressen.


 2. Om barnet är placerat i en annan kommun än sin egen så är det kommunen där barnet bor som ansvarar för barnets mående. Om orosanmälningar kommer in skickas de vanligtvis till placerande kommunen men om det är placerande kommunen som orsakar att barnet mår dåligt så  kan boende kommunen LVUá mot placerande kommunen.
Det har inte hänt än men vi har några kommuner på gång. Något man kan använda då barn mot sin eller familjehems vilja omplaceras. Spännande tanke

torsdag 19 september 2013

Ett uppdrag

Idag har jag fått ett uppdrag. Jag skall med och tala med en socialförvaltning ang ett ärenden.
om vi når framgång där så kan många fler barn påverkas. Många fler barn ha nytta av det.
Det känns så viktigt och jag hoppas att ni tänker på mig /oss och ni som tror på högre makter kan skänsla en tanke uppåt.

Hinner inte skriva mer men skickar med ett program som visat hur vinklade vi är vad gäller handikappade. Visst känner man igen det. visst har man sett just det de påpekar. http://www.svtplay.se/klipp/165273/annika-lantz-i-cp-magasinet-2004

onsdag 18 september 2013

Ett konto som aldrig tar slut

Fick lite tankvärda ord.
VISHETENS PÄRLOR

Tänk dig att det finns en bank som varje morgon sätter in 86 400 kronor på ditt konto. Det är inget fel. Insättningarna är lagliga och korrekt gjorda av en otroligt rik välgörare.
Men banken överför inte pengarna till nästa dag.
Varenda natt blir alla pengar som du inte använt den dagen borttagna från...
ditt konto.

Vad skulle du göra i ett sådant tillfälle? Självklart hade du använt alla pengarna den dagen de sattes in på ditt konto, dag efter dag.
Och det roliga är att alla har vi ett sådant konto!
Men det är inte pengar som sätts in på ditt konto eftersom namnet på ditt konto är tid.
Varje dag blir du utrustad med 86400 sekunder.
Varje natt försvinner all den tid du inte utnyttjat.
Ingenting blir överfört till nästa dag och du kan aldrig använda något i förskott.
Varenda dag startas ett nytt konto för dig. Varenda natt försvinner obrukad tid. OM du inte nyttjar dagens insättning så är det enbart ditt fel.

Det finns ingen väg tillbaka. Du kan inte övertrassera kontot i morgon!
Du måste leva i nuet och förbruka dagens insättning. Investera tiden smart så att du får bästa möjliga avkastning i form av hälsa, lycka och framgång. Tiden går.
Gör det bästa av dagen idag!

Ur boken ”Vishetens pärlor”
Ja visst vore det bra med ett sådant konto men vad skulle du gjort med alla pengarna? slösat bara för att de fanns? Som sagt det finns där fast i tid. Vad gör vi med tiden slösar bort den eller använder den väl? Jag hoppas att man efter varje dag kan säga att man gjort något bra, någon god gärning eller något för någpon annan. Inte bara jobbat ätit och sovit.
 

tisdag 17 september 2013

En femtonåring

Har ett ärende med en pojke som förlorat sin familj eftersom han då han kom fick två slag av sin pappa på flyktingförläggningen för 5 år sedan. Pappan visste inte att det var förbjudet i Sverige och skulle inte göra om det. Pojken är 15 och är inte det minsta rädd för sin pappa. Familjen har fått uppehållstillstånd men inte pappan, nu håller sig gömd för att kunna vara i närheten av sin familj. Han anklagas utan mer grund att vara en grov våldsperson och får av den anledningen inte stanna i Sverige.
Pojken är arg och besviken på sociala myndigheter.
Det de gjort honom är så långt mycket värre än det hans pappa gjorde för 5 år sedan.
Under dessa år han han flyttats mellan olika hem och institutioner. Man har begränsat honom och tagit mobiltelefon. Både han och systern är placerade så att mamman inte skall låta dem träffa pappan. Umgänget med henne är begränsat. Han får inte träffa sin syster (även hon är placerad) annat än övervakat och de får inte tala sitt modersmål då avbryts umgängena.

Han kommer nu att stämma kommunen därför att en 15 åring har själv rätt att övrklaga varje beslut och insats. Har inte hört någon som gjort det så det skall bli intressant.

måndag 16 september 2013

Skall inte vara så lätt

Det får inte vara "lätt" att ta barn. Det skall bygga på ordentliga utredningar och fakta.
Återigen har en familj varit nära att förlora sina barn här i Svergie
http://www.expressen.se/gt/felaktigt-anklagade-for-att-ha-slagit-sin-dotter/
visst skall man reagera och ifrågasätta men man får väl se til att ha mer på fötterna än så, ett blåmärke på kinden.
Att sedan dra förhastade slutsatser utan att ens fråga föräldrarna. Det fanns ju en naturlig förklaring. Det får inte gå fel. Man får inte ta barn så lättvindigt. det skall finnas grund och ordentlig sådan.

Jag förvånas ofta över hur press reagerar. Där det bara är löpsedlar som säjer och annat är mindre viktigt. Hur man ger vissa mer utrymme än annat. http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/article17473301.ab
På körslaget är det en av körledarna som gaykuppar. Det var OK men Dogge hade tänkt kuppa för Lisa ärendet men det tilläts inte.

Enligt en källa i produktionen har Söderbergs ställningstaganden lett till upprörda känslor i Dogge Dogge­litos kör. Botkyrkakören hade själv planerat att lyfta upp kampanjen ”Låt Lisa få komma hem” - om en liten flicka som placerats i jourhem - i sitt scennummer men fått nej. Körledaren och flera av medlemmarna ska ha reagerat starkt och känt att TV4 varit orättvisa.
Efter sändningen tonar Doggelito ned känslorna.
- Jag vill bara fokusera på vår grej. Det kan vara konstigt att ett lag får ta ställning men inte ett annat. Vi har sagt att vi vill göra det och de har sagt nej, väldigt tydligt. Vad ska jag göra? Jag kan inte göra mycket mer, säger han.

Anika Beclijevski på TV4 är exekutiv producent för ”Körslaget”.

- Jag anser inte att vi är en plattform för att lyfta några som helst kampanjer utan vårt fokus är musik. Nu var det två kvinnor som kysste varandra men jag tycker ­inte det behöver ses som en slags kampanj.
 
Jag är inte förvånad men visst har hon fel.
Två av samma kön som kysser varandra är väl lika mycket kampanj. En kampanj för homosexuella och deras rättigheter.  Om de inte ville statuera exempel, ville visa något med det skulle de inte ha gjort det. Om det inte betydde någon hade ingen reagerat.  Om det inte spelade någon roll hade de frågat, men nu kuppar man för att man visste att det var kontroversiellt att det skulle betyda något och då är det en kampanj för något. Men jag tycker att det är märkligt att en kampanj för barn inte tillåts. Kören hade tänkt ha på sig låt Lisa komma hem knappar. En liten symbol på kläderna men det fick de inte. Det är konstigt att det skall vara sådan skilland.


 
 

söndag 15 september 2013

Barn utomlands

Äntligen reagera Jemen http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17472989.ab NU vill en av ministrarna förbjuda äktenskap för barn under 17 år. Tänk att en flicka skall behöva dö för att man skall komma på något så självklart. men bättre sent än aldrig. Hoppas att det går igenom och räddar andra från att hamna i samma situation.

Sedan är det en tjej som tagit livet av sig på grund av nätmobbning igen.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17472624.ab Denna gång i USA
Hon hoppade ifrån ett cementtorn http://www.expressen.se/nyheter/tog-sitt-liv-efter-natmobbningen/
Det händer här också och vi måste ta ordentliga tag för att få slut på mobbningen även här i Sverige.

lördag 14 september 2013

Starkare skydd men hur fungerar det?

D 1 januari stärktes skyddet för barn och unga. Hittar en som sammanfattar vad det gick ut på. http://www.punktinsatser.com/se/unga_maenniskor/261/skyddet-for-placerade-barn-forstarks
Det var svårt att klippa ur något eftersom allt var viktigt och svårt att sammanfatta så jag hoppas att ni följer länken och läser själva.

En advokat som fick bort ett LVU http://zeijersborger.se/1964 genom att bevisa att de påståenden som soc. hade runt familjen inte stämde.
Jag vet att det ibland är svårt att få igenom LVU trots att det behövs men det får inte bli fel. Man får inte ta barn utan anledning utan anledningarna skall vara många, tunga och alla andra möjligheter skall vara ut tömda.

Unga som skaffar barn tidigat straffas http://www.metro.se/nyheter/socialarbetare-unga-straffas-for-sitt-livsval/EVHler!EgnnW2zoiY1Qo/
Samhället betonar ständigt vikten av att fullborda gymnasiet, men i praktiken försvåras ofta unga föräldrars möjligheter att göra det.
Statistiken visar entydigt att personer som inte slutför gymnasiet löper större risk att långvarigt hamna utanför arbetsmarknaden. Dessutom ökar risken att deras barn ska hamna i svårigheter
– Det borde vara en nyhet när en gymnasieskola eller socialförvaltning uppmanar en ung person, som dessutom är förälder, att hoppa av gymnasiet. Eller när en gymnasieskola nekar en ung förälder att komma tillbaka till skolan.
Men så är det alltså inte. Man uppmanar dem att hoppa av och det är svårt för dem att komma tillbaka,. jag vet när jag läste på högskolan diskuterades det att det var svårt för föräldrar att läsa. både på grund av ekonomin studielånen som inte hängt med men också på grund av barnomsorgen.

fredag 13 september 2013

Skillsmässa med barn i fokus.

I en tidning hittade jag en intressant artikel. Det handlade om att gå skilda vägar med barnen i fokus.
I Skövde erbjuds föräldrar som skall skiljas att gå på kurs för att lära sig hur man kan göra det på bästa sättet för barnen.
Har bett att den skall läggas ut på nätet men ansvarig jobbade inte idag så jag får väl återkomma med den om det kommer ut.
Råden var i allfall bra.
Man skall tänka på att de vuxna ofta vetat en tid och har börjat bearbetningen men för barn blir det ofta en överraskning. Även om de förstått att det inte är bra.
Man skall lägga ner maktkampen och sätta barnen i fokus, tänka på att det blir barnen som drabbas. De talar om barns rättighet till båda föräldrarna, barns utvecklingsfaser  och hur förändringar kan upplevas av dem. Att vuxna måste tillåta barn att tala om den andre partens familj och släkt och att det är viktigt att de får fortsätta att träffa dem. Att det är viktigt att tala med barnet och lyssna in vad de vill och försöka förklara utifrån från deras ålder och mognad. Att visa att de vuxna är överens även om de inte kan leva i hop. Att det kan vara viktigt att vänta om en tredje person kommit in i bilden. För barnet kanske det är helt nytt att föräldrarna skall skiljas och så kommer en ny in som skall ta utrymme innan barnet ens hunnit vänja sig vid tanken eller kommit över chocken.
Att inte tala illa om den andre inför barnet för då talar man ju illa om barnet också eftersom de är en del av. Sedan skapar det problem för barnet som så gärna vill vara lojalt mot båda.
Att inte använda barn som skickebud utan att visa att man kan samarbeta så pass att man som vuxna pratar om saker som hämtning, lämning m.m. Det skall inte barnen behöva ta.
Barnet kan se att den vuxne är ledsen men skall inte behöva ta ansvaret att trösta, reda ut eller fylla tomrummet efter den andre parten. 
Hoppas som sagt att de lägger ut den. Sådana kurser skulle de behöva ha i varenda kommun.


Fick en länk till en artikel om en åtta åring i Yemen som giftes bort. Hon dog på sin bröllopsnatt av det sexuella trauma hon utsattes för, av skadorna hennes man orsakat henne under hennes första sexakt.Hon var åtta.  Hur kan man??? Vad är det för man som inte begriper bättre än att utsätta en värnlös flicka på det viset. Vad hade han för utbyte av det? Världen är grym. vissa människor är grymma.
http://www.albawaba.com/editorchoice/yemen-child-marriage-human-rights-519066

torsdag 12 september 2013

En familj till slagen i spillror

Ja vad säger man? http://www.unt.se/uppsala/familjen-slogs-i-spillror-2585185.aspx
Mamman hade gång på gång åkt in med pojken som var tät och hade svårt att andas. När hon kom in hade det lugnat sig. Bakom hennes rygg anklagades hon nu för Münchausensyndrome att man gör sina barn sjuka.
På eftermiddagen  7 maj åker Mikaela hem efter jobbet med barnen i bilen. På gården väntar två polisbilar och sex socialsekreterare. Deras uppdrag är att tvångsomhänderta barnen.
Insatsen kommer som en total överraskning för Mikaela och stämningen blir upprörd. En polis bryter upp Mikaelas händer och tar bilnyckeln. Syskonen gråter och ett barn springer mot skogen, men fångas in. Syskonskaran förs bort och Mikaela bryter ihop i chock.
Tre av de fyra barnen släpps efter ett dygn. Men fyraårige Leon placeras på en skyddad adress där han är en vecka utan sina föräldrar. Därefter skickas han till ett utredningshem i Stockholm med sin pappa Jimmy som tvingas ta ledigt från jobbet. Sommarens semesterplaner på en resa till Legoland får ställas in.
Leon som varit blöjfri börjar nu kissa och bajsa på sig och gråter efter mamma.
Efter ett tag tillåts far och son att bo på egen hand i en lägenhet och Mikaela får börja träffa Leon igen – men bara under övervakning.
– Det var fruktansvärt, säger hon.
Den 14 juni, fem veckor efter omhändertagandet, får Mikaela ett sms från en socialsekreterare. Plötsligt har allt svängt.
”Min ståndpunkt nu är att det inte föreligger någon oro för att Leon skulle fara illa. Jag ser inte att han skulle ha tillfogats någon fysisk skada, och ev. övermedicinering kan jag inte heller hitta något stöd för då ju allt är förskrivet av läkare”, skriver socialsekreteraren.
Därmed är ärendet avslutat och familjen kan återförenas.
En viktig orsak till omsvängningen är att socialtjänsten skickat Leon på en ny läkarundersökning. Den påvisar en förtätning i lungorna och sannolikt även astma.
 
Sådant här skall inte få ske. Nog borde det finnas bättre sätt eller att lösa det på om man nu misstänker att det är något fel. Vilket trauma för barnen, polishämtning en hel vecka utan mamma och pappa? och sedan fem veckor till utan att få komma hem. Och vi bor i Sverige. Känner till ett annat ärenden där banren fortfarande inte är hemma. Där de fortfarande är sjuka, trots att mamman och pappan inte fått vara i närheten av dem på 6 månader i stöten. Hur kan de då vara anledning? Trots att tre läkare gett diagnoser så tror inte handläggaren att de är sjuka för det har hon bestämt.

onsdag 11 september 2013

Ärenden

Det fortsätter att komma in nya ärenden. En femåring som bott i samma hem sedan nyfödd får fosterföräldrarna veta att han skall hem.- De berordras in på institution med mamman för att ordna upp anknytningen. för att om de lyckas förlora honom. vilken tortyr. Det lyckas inte särskilt bra. Han har anknytningen hos dem och accepterar bara bio mamman då de är i närheten. så de plockas bort.
De skall få fortsätta att träffa honom på helgerna.
Pojken rasar ihop. personalen tvingas ringa hem till dem på veckorna för att han gråter. han skuldbelägger sig och talar om att han skall vara snäll bara de hämtar honom. han kan inte förstå att de kan lämna honom där. Likadant på helgerna. han klänger tag i dem vägrar släppa och tigger och ber dem att ta hem honom hem. Innan förra helgen fick de veta att det var sista gången de skulle träffa honom. Mamman skulle nu hem. Redan innanhon flyttat hem har hon begärt avlastning. Men hon vägrar att ta familjen han ser som sin.
Varför är inte personalen rakryggad nog och säger ifrån? De borde säga att inskolning skall få ta tid. Familjehemmet borde få finnas kvar och skall hon ha stöd är det dem eller ingen. Att man hanterar det som då föräldrar skills att barnet får vara hemma hos båda. För pojkens skull.
Sedan har de insyn i familjen och vet att hon inte ändrat sig så mycket som det påstås.
Vilken fasa att lämna över ett barn då. Jag känner så väl igen det.

Ett annat ärenden. också ett litet barn. Placerades då han var 1 1/2. Då han var tre talar han om att mamma slagit honom och borde säga förlåt. Trots att han är så liten minns han och kan sätta ord på. Nu plötsligt skall han hem. till samma mamma som påstås ha ändrat sig. Tror han var fem nu. hur kan man göra så mot barn?

Ännu ett en pojke har bott i samma familj sedan födseln. de har bett att få bli utredda och godkända som familjehem men fått till svar att då måste ju soc betala så de har helt enkelt låtit bli. De har inte utretts och inte godkänts men soc. vet att han bott där. de vill inte vårdnadsöverflytta för de är ju inte godkändaDet i sig är ett brott. Soc. har ansvaret och borde sett till att de utretts eller att barnet flyttats direkt. men nu har han bott där tror det var 4 år. Nu har mamman vad jag hört fått ett barn till som hon vill skall till samma familj. Hon talar om att om hon får hem barnen skall hon ställa sig med dem framför tåget eller lägga en kudde framför ansiktet på dem. Ändå flyttar soc hem även det andra barnet till henne. Anne bloggar om det http://anneskaner.wordpress.com/2013/09/11/fagersta-socialforvaltning-har-lyckats-igen-att-gora-fel/ hon citerar hadnläggaren som sa till advokaten:
Det gör inget om man rycker upp barn, de har så många föräldrar, mammor och pappor över allt så det gör inget de har ändå inga kännslor när dom är små och kan anpassa sig fort till nya miljöer, och i dagens läge så rycks barn upp så mycket så det gör inget”.
 
Hur kan sånna mäniskor få jobba med barn? Personer med den inställningen är ju farliga.

Jag blir arg ledsen trött, jag kan inget göra utom att lyssna men det tar på krafterna att känna sig maktlös och gör allt jag kan för att påverka. Men inget händer det känns som om ingen med makt bryr sig eller reagerar. funderar på att skicka ett ärende i veckan till Maria Larsson Har över 80 det blir varje vecka i över ett år.

tisdag 10 september 2013

På Radion

En artikel runt en av dem i socialutskottet Då lyfter vi familjehem och fosterbarnens situation
http://www.gp.se/nyheter/vastergotland/1.2006377-politiker-i-socialutskottet-byter-parti-igen
Inga-Maj Krüger sitter med i socialutskottet som beslutar i individärenden i Marks kommun. Hon var en av de största kritikerna till nämndens hantering av ärendet kring de så kallade fosterbarnen som fick nationell uppmärksamhet. I detta och fler ärenden har hon kritiserat ordföranden och tidigare partikollegan Per-Olof Hermansson (KD).
Och så skall jag vara med på radion och diskutera fosterbarn och familjehems frågor.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=97&artikel=5640775 
Man kan ringa in efter programmet.

Det lönar sig...

Ja tänk...
Nu har de äntligen konstaterat att det blir dyrt att låta bli att satsa på barn på glid. Att det blir dyrare att vänta med insatser för
http://nlt.se/startsidan/lidkoping/1.2329179-dyrt-att-inte-satsa-pa-barnen
Vad kostar det att låta bli att investera i våra barn? Nationalekonomen Ingvar Nilsson har vänt på begreppen och räknat ut vad prislappen blir om människor hamnar i utanförskap.
– Kasta in pengarna tidigt i en människas liv istället för sent, var hans budskap till Skaraborgs förvaltningschefer och politiker
Nationalekonomen Ingvar Nilsson jobbade i motvind med sin forskning i 25 år. För fem år lyftes hans idéer av Stiftelsen Idéer för livet och nu vill 75 kommuner anamma hans modell.
Nationalekonomen Ingvar Nilsson jobbade i motvind med sin forskning i 25 år. För fem år lyftes hans idéer av Stiftelsen Idéer för livet och nu vill 75 kommuner anamma hans modell.

Siffrorna han och kollegan Anders Wadeskog har kommit fram till är hisnande. Bara under tonårstiden kan en enda person som hamnat i kriminalitet innebära kostnader på fem miljoner kronor. Summan har man fått fram genom att utgå från en verklig person och synat varje enskild kostnad personen inneburit under sitt liv inom exempelvis socialtjänst, rättsväsende, sjukvård och kriminalvård

Det kostar inte bara i lidande när ungdomar hamnar i utanförskap. Det blir även fruktansvärt dyrt. En prislapp på kostnaden kan bli det redskap kommunerna behöver för att våga satsa på tidiga och målinriktade insatser.
 
Inte på grund av de ekonomiska aspektrna säger de men det är trots att allt vad som fick dem att vakna. Det som fått dem att reagera och agera. Men jag klagar inte bättre det än ingen reaktion alls.

Det upprepar sig ..

Så var det mamman som i helgen försökte spränga sina barn och sig själv. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17429868.ab
En mamma som inte ville leva längre. Hon sätter sig i bilen med sina barn och lägger en gasoltub i bak. Bråk gjorde att hon tänkt sticka med dem utomlands. Var på ett ställe igår där de talade om det men jag lyssnade bara med ett halvt öra tills jag förstod att jag kände igen det och ville inte fråga om.
En som känner familjen berättade igår att barnen skulle ha somnat och hon öppnade gasolen och väntade på att den skulle explodera av värmen. Det gjorde den efter ett tag men explosionen var inte så kraftig att de dog utan bara så kraftig att de skadades.

Jag minns ärendet ifrån då jag var mindre.
Hon var hemifrån så att säga och det var mycket skriverier då det upptäcktes att hon faktiskt skjutit båda sina föräldrar. Hon var 14 år. Det kom fram att pappan förgripit sig på henne sexuellt under lång tid och mamman visst men gjorde inget. Tillsist sköt hon dem. Både släkt och grannar ställde upp.
tror inte att uppslutningen blir lika stor nu som då. Och om hon gjorde det för att hon inte ville förlora banren är det antaglien precis vad hon kommer att göra nu.

måndag 9 september 2013

Övergivna barn

Det är inte bara utomlands som man överger barn.
http://www.expressen.se/kvp/tvaaring-overgavs-vind-for-vag-i-skane/
Två åringen satt där i sin vagn och ingen kom. Tillsist fick personalen ta hand om barnet.
Vem kan bara överge sin unge på det viset? Denne någon måste vara sjuk är väl det första man tänker. Men det behöver inte vara så. En del har bara inte förmågan.

Sedan är det ätt att glömma alla barn som överges men på andra sätt. Barn i skilsmässor där föräldrarna inte kan hålla sams och utgå ifrån barnets bästa.
Just nu är det de månader där allra flest går isär.

När Ola Ringdahl  skilde sig hade han behövt läsa något som vände sig direkt till män. Nu har han själv skrivit en bok om hur svårt det kan vara att försöka vara en bra pappa och samtidigt hantera både sina egna och sina barns ganska osorterade och starka känslor.

Antalet skilsmässor har inte ökat sedan 1980-talet. Men annat har förändrats - framför allt för pappor. De har en mycket viktigare roll i dag.
1984 bodde bara en procent av barnen växelvis hos mamma och pappa. I dag bor 32 procent av barnen lika mycket hos bägge föräldrarna efter separationen
Men det finns en baksida: Antalet vårdnadstvister har fördubblats i Sverige sedan 2006
Forskningen visar att kvinnor oftast är de som tar initiativ till skilsmässan, i 6-7 fall av 10 är det så, och män är de som mår sämst efter skilsmässan. Skilda kvinnor mår inte sämre än gifta, men för män råder det motsatta förhållandet: Skilda män mår sämre än gifta. 
- Det blir dubbelt värre för barnen, föräldrarna har separerat och ändå fortsätter konflikterna. Vi vet att om föräldrarna kan samarbeta så fungerar det oavsett lösning. Men när konflikterna fortsätter blir konsekvensen väldigt negativ för barnen,
Han vill tillägga att även om det är oroväckande att antalet vårdnadstvister ökar så handlar det inte om en majoritet. Det visar statistiken: 50 000 barns föräldrar separerar varje år, och endast 5 000 fall blir rättssak.
- Många konflikter löses i god anda, säger Mats Sjösten. från Varbergs tingsrätt, som arbetat i 20 år med familjerätt.
Att allt fler pappor har sina barn boende hos sig halva tiden beror på att de upptäckt det som kvinnor vetat länge: Att belöningen i att ta hand om sina barn är enorm. Dessutom inser de att barnen behöver båda föräldrarna lika mycket.
- Människor säger på sin dödsbädd att om det är något de ångrar så är det att de inte haft tillräckligt bra relation till dem de älskar, ofta sina barn. Män i dag har förstått att det är fantastiskt att ha en nära relation till sina barn, och vill inte bara automatiskt lämna över dem till mamman och bli en varannan-helg-pappa, säger Ola Ringdahl. 

Han sammanfattar: Det är OK att separera men inte att lämna barnen.

Men även föräldrar aom bryr sig om sina barn lämnar dem. Frivilligt eller ofrivillligt.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/alexschulman/article17429615.ab
Alex Schulman skriver i en kränika

Vi skadar våra barn – men det är inte vårt fel

Jag är inte ensam om att tycka det här. De flesta av oss föräldrar vet med oss att vi gör våra barn illa. Jag har sett det själv, förtvivlade föräldrar som lämnar gråtande bebisar på dagisgolv, jag har sett de här föräldrarna sen, hur de sätter sig i sina bilar och gråter med huvud mot ratten. Det är fel, det känns ju i hela kroppen. Vi föräldrar utgör ett kollektivt, massivt dåligt samvete. Ändå gör vi det, för att vi måste. Vi måste tillbaka till våra jobb, tjäna våra pengar, försörja våra familjer. Samhället är konstruerat på det här sättet.
Vi skadar våra  barn, men det är inte vårt fel. Vi är tvingade att göra det.
 
Visst har jag också sett det. Som tur är har jag själv haft förmånen att slippa lämna barnen innan de var ca tre år.  Jag har pluggat men hade mycket hemstudier och den tid jag var borta kunde antingen maken ta dem eller så hade jag barnvakt här hemma.
 

söndag 8 september 2013

Mer diagnoser och granskning av FN

Hittade en gammal radio sänding från kaliber http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1316&artikel=4159050
Unga med neuropsykiatriska funktionshinder ska inte tvångsvårdas om deras beteende beror på diagnosen. Men hur efterlevs den nya rättspraxisen?
I Kaliber idag ska vi berätta om några dokument som helt vänt upp och ner på tvångsvårdssystemet – utan att någon tycks ha märkt det.
De konstaterar att

Av 339 tvångsplacerade ungdomar har 117 neuropsykiatriska diganoser. Mer än var tredje ungdom som hamnat på institutionerna har sådana diagnoser som tas upp i domarna från Regeringsrätten.


Det skulle vara väldigt intressant att se de siffrorna från 2012 eller 2013.
Det var 2010 men jag slår vad om att det är likadant idag om de skulle granska.
http://www.sydsvenskan.se/lund/dottern-sattes-i-isolering/
På eftermiddagen den 24 januari i år hämtas flickan från skolan av flera poliser och en socialsekreterare. Hon är då tolv år gammal och ska till ungdomshem i Göteborg, 278 kilometer från hembyn. Beslutet om omedelbart omhändertagande enligt Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, är formellt fattat av Lunds socialnämnd, efter förslag från en socialsekreterare.
– Jag satt i personalrummet på skolan. Jag hade inte gjort något dumt. Polisen kom och sa att vi skulle till Göteborg. De satte på mig handbojor och drog ut mig. Jag försökte komma loss, berättar flickan.
Mamma och pappa är där. De har fått besked från socialförvaltningen om att de ska komma till skolan och ta med kläder till flcikan. Mamman tror att hon ska följa med.
Föräldrarna har ingen aning om vilken typ av placering som väntar deras dotter. De hade ringt en socialsekreterare sent kvällen innan och ropat på hjälp på telefonsvararen. De senaste fyra månaderna har varit fyllda av läkarbesök, skolmöten, samtal med en frustrerad och ledsen flicka och hämtningar av polis.
 
Hon hade inget gjort utan enda anledningen var att hon har autism och ibland självskade beteende. Familjen hade bett om hjälp men inte den sortens. Familjen överklagade och
Beslutet från Förvaltningsrätten är tydligt och vilar på ett Regeringsrättsprejudikat från 2010. Personer med funktionshinder ska inte LVU-vårdas om deras beteende i huvudsak är att betrakta som symtom på den psykiska funktionsnedsättningen. Förvaltningsrätten slår fast att flickans beteende är just det och skriver: ”därmed inte sådant socialt beteende som avses i LVU”. Rätten påpekar också att föreståndarna på Björkbacken tycker att flickan ska ha möjlighet till kontakt med andra flickor i samma ålder och att ägna sig åt fritidsaktiviteter. 

De säger att de aldrig mer kommer att begära hjälp av socialen. Jag förstår dem.
Och varför gör man så här? jo därför att lagen inte är kopplad till några konsekvenser. Det händer inget då myndigheter bryter lagen.

Det händer fortfarande trots att lagen säger att det inte skall inte får vara så. Som sagt det skulle vara kul att se färskare siffror. Men jag tvivlar på att någon annan än ett granskande program skulle vara intresserad.  Men det finns de som kämpar även här, för dessa barn.
http://www.likaunika.org/Lika-Unikas-nyheter.html?news=22136
Den 8 till 9 september finns Lika Unika på plats i Geneve och möter där FN-kommittén för rättigheter för personer med funktionsnedsättning som sammanträder. I april 2014 kommer Sveriges officiella granskning att äga rum. Nu får kommitténs ledamöter goda råd om vad man särskilt bör uppmärksamma.
 
FN skall alltså granska hur det ser ut.
Sverige granskas av FN - Hur sköter man sin politik för personer med funktionsnedsättning?
Tänk om de ville göra det på fler områden vad gäller barn.

Behåll stödet.

Idag verkar det finnas hur mycket som helst att skriva om. Jag tar väl en artikel i taget.
först handlar det om att snus och rökning ökar risken för att barnet skall födas dött.
Det borde inte vara någon nyhet men det är tydligen för vissa.
http://www.expressen.se/nyheter/snus-och-rokning-okar-risken-for-dodfoddhet/
Såväl rökning som snusning under graviditeten ökar risken för att fostret ska dö i livmodern, visar världens hittills största studie i ämnet.
– När det gäller risken för dödföddhet verkar snusning vara nästan lika farligt som rökning, säger Sven Cnattingius, professor vid enheten för klinisk epidemiologi vid Karolinska institutet, till Upsala Nya Tidning.
För de kvinnor som slutar röka eller snusa inför graviditeten går dock risken tillbaka.
 
Då vet vi det.  Igen.

En debatt artikel runt att man nu vill ta bort stödet till barn med funktionshinder.
http://www.aftonbladet.se/debatt/article17421675.ab?fb_comment_id=fbc_463561943751297_97791543_463773450396813#fb66ff681c6436
Om inte medmänsklighet får ditt hjärta att klappa, Jan Björklund, så borde samhällsekonomin göra det. De flesta av de här ungarna kommer snart bli vuxna. Vuxna som aldrig fått en chans att utvecklas för att kunna bidra till arbetslinjen. Vuxna som aldrig fått en chans att komma in i samhället på rättvisa villkor. För lika villkor är inte samma sak som rättvisa villkor. Vuxna som mobbats och kränkts i hela sin uppväxt. Ungar på en skolgård går nämligen inte på det där med inkludering. Vem ska bort? Den som är konstig. Vuxna som i hela sitt liv fått ett entydigt besked från samhället: Om du inte är som vi, får du skylla dig själv. Vi vill vi inte ha dig här. Du passar inte in.
Var hamnar de? Inte i inkludering.
Jan Björklund, ta bollen. För den ligger faktiskt på din halva av skolgården. Stoppa kunskapslösa kommunpolitiker från att omöjliggöra skolgång för barn med neuropsykiatriska funktionshinder.
 
Skriver ett helt gäng skådespelare och annat konstfolk.

En mamma bloggar om att man nu skall ta bort pengar från extra stöd
http://madelein.se/2013/september/med-att-spela-med-vara-barns-liv.html
Av dessa hundratals ungdomar, unga vuxna samt lite äldre vuxna så har över 90% i princip rent av eländiga historier att berätta kring sin skolgång. Intelligenta människor med extremt hög allmänbildning och definitivt varenda jäkla häst hemma. Historierna handlar oftast om mobbing och utanförskap men inte allt för sällan om att skolan inte hade lösningar som fungerade för dem. Berättelser om hur de fått sitta ensamma i källare, berättelser om hur de fått flytta ut bänkar i korridorer för att få lugn och fokus över huvudtaget. Berättelser som kan få vem som helst att må illa. Jag möter de här berättelserna dagligen.
Jag har hört hemska historier om lärare som mobbar, lärare som hånar och lärare som ignorerar. En hel generation NPF:are som missat sin skolgång och idag i och med det står utanför arbetsmarknaden, ofta utan vänner och inte alls ovanligt bor hemma minst ett par år längre än jämngamla utan diagnos.
SNÄLLA, PLOCKA INTE BORT SÄRSKILDA UNDERVISNINGSGRUPPER, PLOCKA INTE BORT SPECIALLÖSNINGAR SOM FUNGERAR. GE VÅRA BARN EN CHANS, GE DEM SAMMA FÖRUTSÄTTNINGAR SOM ALLA ANDRA. Var smarta, spara genom att tänka långsiktigt!!!
Hur många ungar skall egentligen gå förlorade? Det är stor skam att man sparar pengar genom att leka med våra barns liv.

 
Som sagt det finns barn på många olika nivåer som mår dåligt. Alla behöver bättre villkor.

lördag 7 september 2013

Starka kvinnor

Fick en länk till en krönika som jag inte visste var på gång. http://www.d-intl.com/2013/09/06/kronika-kvinnorna-som-socialtjansten-inte-kunde-knacka-2/ synd att inte journalisten kollat med oss först.
BPIS prio 1 är att sammanföra alla andra som jobbar för barn och få dem att samarbeta på ett tydligare sätt därför har vi inbjudit till dagen.
2 vi vill ha ett tydligare barnperspektiv i alla instanser inte bara inom soc.
och konsekvenser då man bryter mot lagar runt barn annars blir de verkningslösa.
Sedan ang Sofia vad jag vet så var det inte hennes pappa utan ett antal fosterpappor som förgrep sig eller misshandlade henne.  Men vi gör gemensam sak för det handlar inte om vem som gör fel utan det handlar om barnen. det handlar om deras situation.
Men jag uppskattar ändå att han skriver och uppmuntrar för det är ju faktiskt det han gör. Vill väcka att vi inte gav oss, inte har gett oss än även om det är tungt. Det är inte så många som puffar i ryggen längre, som uppmuntrar även om det säkert finns många därute som tycker att man gör ett bra jobb så Tack Patrik.

Men visst håller jag med honom om att press, media är lite flata. Det är näst intill omöjligt att få upp de olika ärendena på bordet. Utom lands när media lyfter något gör de det oftast till et händer något. Här lyfter de bara för att det väcker rubriker och sedan så länge det finns ett intresse eller kan sälja lösnummer. Sedan är de som gör programmen eller skriver ofta medmänskliga och sympatiska med skriver eller gör program gör de bara så länge de säljer lösnummer. En del vill fortsätta med får nej av sina chefredaktörer.
Skulle önska en tidning som skulle vara lika grävande som programmen på TV som kalla fakta eller uppdrag granskning. eller de radio program som är det. Som kunde lyfta felaktigheter i tryck och driva dem fortsätta skriva tills det blir en förändring.

fredag 6 september 2013

Brist och värvning

Att det är brist på familjehem har väl inte undgått någon.
http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/kommunen-om-bristen-p%C3%A5-familjehem-2382762

I Göteborg gick man ut och försökte värva familjehem på Göteborgskalaset.
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vastnytt/svart-att-varva-familjehem

Andra försöker värva via you tube.
http://www.youtube.com/watch?v=VWqw44wxdTY

Och institution efter institution får kritk http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=5636312 Oasen fick t.o.m stänga.
Det finns de som gör ett bra jobb också men barn skall inte bo på institution.
Uppdrag granskning lyfte ett ärende där en pappa frikänns av polis men döms av socialtjänsten ändå.
http://www.svt.se/ug/#./erik-anses-skyldig-till-incest-trots-att-aklagaren-slappt-fallet?&_suid=1378454859967029655686568060085 
Det jag reagerar mest på är rättsosäkerheten att en handläggare utan utbildning kan och får ta sådana beslut. Att de t.o.m. "hotar" rätten och säger att om ni dömer annorlunda kommer vi att ta barnet ändå. de hotar mamman och säger att om hon låter pappa träffa kommer vi att ta flickan ifrån dig också. Helt galet vilket en krönikör lyfter i expressen http://bloggar.expressen.se/svenerikalhem/2013/09/socialtjanstens-amatordomare-nesligt-avslojade-av-ug/
blir förskräckt över amatörism i socialtjänstens utredningsverksamhet i vårdnadssammanhang. Utredarna hos socialtjänsten uttalar sig säkert som om de haft en överjordisk förmåga att fastställa skuld/oskuld. De fastställer i praktiken att pappan är skyldig till incest trots att den tidigare för incest misstänkte aldrig dömts för brottet och inte ens åtalats. Förundersökningen nedlades av åklagare.
Vad hade hänt om UG inte hade djupdykt i ärendet? Det är livsfarligt om amatörer tillåts agera ”domare” med straffrättsligt fördömande effekter för den som oskyldigt drabbas, även om ”domarna” sitter långt ifrån de officiella domarsätena.
 
Jag undrar hur länge detta skall tillåtas fortsätta  och jag förstår inte att ingen reagerar och jag förstår inte hur det kan tillåtas att handläggare utan utbildning tillåts att både utreda, verkställa och besluta i samma ärende.  

torsdag 5 september 2013

Popcorn

Fick en underbar berättelse, om vad en liten lapp. kan betyda
Ashley England tog med sin familj ut på middag under fredagskvällen. Hennes åttaårige son, Riley, har särskilda behov och det brukar ställa till med problem ibland, skriver WSMV.com.
Riley har nämligen talsvårigheter och har gått igenom tre stora hjärnoperationer för sin epilepsi. 
– De senaste veckorna har varit svåra och påfrestande för oss, särskilt när det har rört sig om utflykter bland folk. Denna gång började Riley bli högljudd och slå i bordet och jag vet att det irriterade flera av människorna som satt runt oss, säger England.   
När det var dags att betala för maten kom servitrisen fram med notan – som redan var betald av en främmande människa.
– Jag ska försöka att göra detta utan att gråta. Men en annan kund har betalat er nota för i kväll och ville att jag skulle ge dig notan med denna anteckning, sa servitrisen till England.
På lappen stod det: "Gud ger bara speciella barn åt speciella människor".
Tänk om alla kunde visa den förståelsen och omtänksamheten.

Fick även en notis av en som varit på en föreläsning med Jonas Helgesson.
Han liknade våra människoliv med popcornkärnor. Om de inte hamnar i värme händer ingenting men så fort de "utsätts" för värme (läs kärlek) DÅ händer det grejer. Så bra!

Ingen dålig bild.
Tänk om vi kunde värma mäniskor som man värmer popcorns kärnor lite mera till mans.

onsdag 4 september 2013

Mycket för pengarna...

Fick en tänkvär sak via facebook.
Statusuppdatering Av Polisen i Växjö/Alvesta
Du förälder och skattebetalare som tycker att det är helt ok att din unga son eller dotter dricker alkohol, får mycket för dina skattepengar. Du får poliser som letar upp ungdomar som är fulla, poliser som jagar och griper langare, poliser som förhindrar bråk och gör allt vi kan för att din son eller dotter ska växa upp i en trygg miljö.
Du får Räddningstjänsten som kommer på en gång om din fulla son eller dotter gör någonting dumt och behöver räddas. Du får även ambulansen och sjukvården som, utan att klaga, plåstrar om din son eller dotter. Till och med håller dem vid liv om det är riktigt illa.
Som en extra service, utan extra kostnad till dig som förälder och skattebetalare som tycker att det är helt ok att din unga son eller dotter dricker alkohol, kommer polisen när som helst. 24 timmar om dygnet lämnar vi dödsbud om de är inblandade i trafikolyckor, drunkningsolyckor, somnar i minusgrader, kvävs i sina egna spyor, eller dör på något annat sätt där alkohol är inblandad.
Vi har tyvärr inte resurser att alltid leta upp din fulla son eller dotter innan olyckor eller bråk händer. Så du får gärna betala lite extra skatt eller, om du inte vill betala extra, göra allt du kan för att förhindra att din son eller dotter får tag i alkohol. //Scott
 
Något de som inte bryr sig borde tänka på... men de bryr sig väl inte...
Men lite argument för oss andra för att få dem att bry sig, om de inte gör det, trots att det är deras barn och borde vara det viktigaste de har...

tisdag 3 september 2013

Straffas två gånger

Visste ni att föräldrar som förlorar sin barn sedan kan krävas på underhållsbidrag för dem
http://anneskaner.wordpress.com/2013/09/01/dyrt-for-foraldrar-som-far-barn-omhandertagna-tvingas-betala-underhall-till-kommunen/
Jag visste om det men hade glömt bort att komma ihåg det men påmindes nu av Anne och kände bara att jag måste lyfta det jag också. Håller med Anne om att det på något sätt blir en dubbel bestraffning. Det borde räcka med att förlora barnbidrag och andra föräldra förmåner.

Fick en länk till en artikel runt handläggaren på socialstyrelen. Artikeln har tidigare getts ut i en tidning. Men är nu publicerad på nyhetsverket. Det handlar om hur han jobbat åt Mark tidigare.
http://nyhetsverket.se/nyhet/25095/Socialstyrelsens-granskare-kan-ha-varit-j%C3%A4vig
Nu visar det sig att Mikael Thörn själv har varit inblandad i ett ärende i Mark – som av många betraktas som ett grovt myndighetsövergrepp mot en mamma och hennes dotter. I en vårdnadstvist mellan en kvinna och en man angående parets gemensamma dotter bedömde Thörn för socialtjänstens räkning att pappan var den lämpligaste vårdnadshavaren. Tingsrätten gick på Thörns linje och i domen från 2001 finns en del märkliga passager.
Mannens advokat lyfter till exempel fram pappans arbetslöshet som en positiv faktor – detta har gett mannen mer tid för omsorg om barnen. Att pappan misshandlat mamman förklaras i domen med att hon provocerat honom.
Pappans rattfylla är inte heller något som läggs honom till last. Inte ens dotterns uttalanden om att pappan haft på sig nätstrumpbyxor och stringtrosor, något hon upplevt som ”konstigt”.
Men socialtjänsten i Mark hittade inga fel på pappans föräldraförmåga, och rattfylleri och misshandel sopades under mattan. När flickan var 14 år kontaktade hon sin mamma och förklarade att hon inte längre orkade bo hos pappan. Vid det laget hade de sociala myndigheterna tvingat henne att bo där i åtta år.
Sedan fyra år tillbaka bor flickan nu hos sin mamma.
– Hon var bara skinn och ben när hon kom hem till mig, säger mamman.
Hon berättar att flickan upplevt otaliga flyttar under de år hon bodde med sin pappa.
– Ett år flyttade de sex gånger.
Flickan är nu myndig och går på gymnasiet. Mamman säger att dottern mår bättre och bättre, men är väldigt ledsen över att hennes barndom förstördes av socialtjänstens beslut.
 
En skribent, en debbattör skriver om hur hur man gärna blundar för psykisk sjukdom jag håller med och hon skriver om vilka konsekvenser det får... ofta för  barn.

Sedan en "gammal" debatt artikel av Beartice Ask och Maria Larsson
http://www.aftonbladet.se/debatt/article16030661.ab
Regeringen gav därför, strax före jul, Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga i vilken utsträckning och i vilka situationer socialnämnden tillämpar möjligheten att väcka talan om vårdnadsöverflyttningar i samband med att det förekommer våld i familjen eller den ena vårdnadshavaren har dödat den andra. I uppdraget ingår att kartlägga vilka riktlinjer och rutiner som finns i kommunerna när det gäller vårdnadsöverflyttningar i denna typ av situationer. 

Utredningen pågår nu. Handlläggs av en Olga.Gislen@socialstyrelsen.se  ifall någon vill kontakta henne. Skall bli intressant att se vad den ger eller kommer fram till. Den skall redovisas 1 november.

måndag 2 september 2013

Nutella på mackan

Vi vill så gärna tro att alla föräldrar är lämpliga men så är det inte. http://www.babyvarlden.se/Nyhetsartiklar/Mitt-barn-ska-ha-coca-cola-till-lunch/
Här kommer lite berättelser om händelser på dagis där föräldrar tror, reagerar eller kräver olika saker.
som tur är innebär det inte att föräldrarna är så dåliga att de fråntas sina barn men det kan vara tecken på att fler saker inte är vad de borde.
Okunskap är väl oftast den största orsaken.

I helgen fick jag återigen ett nytt ärende. En pojke som bott i sitt familjehem i snart 4 år. Han vara bara några månader då han kom. Nu bestäms att han skall hem. Familjehemmet tvingas på utrednings hem tillsammans med mamman med order att hjälpa henne med anknytningen, för att om de lyckas förlora pojken.
Det funkar inte, han har ju redan sin anknytning. Han vänder sig til fosterföräldrarna och är bara trygg med bio mamman då de är i närheten så efter någon vecka plockas de bort och han får bara träffa dem på helgerna. Han gråter och längtar så efter dem att hemmet tvingas att ringa upp familjehemmet flera gånger för att pojken skall få prata med dem. Han gråter och frågar varför de inte hämtar honom, varför han inte får komma hem, lovar att vara snäll. Frågar om de inte älskar honom längre och talar om att han älskar dem. De kan inget göra. Ändå hävdar utrednings hemmet att det går så bra och han skall hem till mamma. Nu innan helgen fick de veta att det var sista umgänget sedan får de inte träffa honom något mer.
Mamman har dessutom flyttat så ärendet skall över till en annan kommun. Innan ärendet flyttas över har hon redan begärt avlastning eftesom hon anser att hon inte klarar av honom heltid, men hon vägrar att ta familjehem han växt upp hos. Dem han känner och älskar.
Istället skall nya in.
Barnperspektivet lyser återigen med sin frånvaro och det där att barnens bästa skall väga tyngst finns inte på kartan utan det är hennes vilja som väger tyngst.
Hade det varit lite ruter i soc och man hade haft ett tydligt barnpersektiv skulle de krävt att familjehem skulle funnits kvar. Sagt att om du skall ha avlasting så är det den familjen eller ingen för hans skull men så är det inte.
Till saken hör att det finns personer i omgivningen med insyn i familjen, biomammans alltså och hon är fortfarnade inte lämplig, har fortfarnade inte ändrat så mycket som hon påstår och visar upp under de tillfällen hon får besök. Ännu en liten stackare man skall förstöra utan att kunna göra något.