Bakgrund

Välkommen till min blogg som ursprungligen startade utifrån att vi förlorade två fosterbarn barn som bott hos oss nästan hela sitt liv. Vår berättelse ligger kvar härunder för de som är inte följt oss från början. I början handlade det om vad som hände oss och hur man hanterade hela ärendet ifrån myndigheters håll. Hur utsatt och rättslös man är och hur utlämnad man känner sig.

Jag har bytt forum en gång men det var mest utifrån att det gamla ibland inte accepterade vissa länkar och det hakade upp sig m.m. Det var också en sida där man kunde stängas ner om någon anmälde så jag valde att flytta den hit. Det gjorde jag i oktober 2010.

Då det gäller oss och vårt ärende är det ingen som arbetar för att barnen skall tillbaka till oss. Heller ingen som aktivt jobbar för att vi skall få finnas kvar i barnens liv. Sommaren 2014 dömdes handläggaren och chefen samt ordförande som tog beslutet om omplacering. Det är bara tredje gången tjänstemän döms för tjänstefel vad jag vet. Man har alltså i alla instanser konstaterat att de gjorde fel. Likaså vem som gjorde fel. Ändå gört förvaltningen komunen allt för att plocka bort oss trots kritiken, domen och det faktum att de bott här nästan hela sitt liv och har sin grundanknytning till oss.

Bloggen, som från början handlade om vad jag tvingades göra för att bli hörd. Det jag skrev och har skrivit gjorde jag från början utifrån min frustration över hur de barn vi älskar behandlas och hur myndigheter misskötter sin myndighetsutövning. Men bloggen har mer och mer kommit att bli en politisk blogg där fokus har flyttats från vårt enskilda ärende till att handla om min kamp för att ändra lagar utifrån från alla brister jag uppräckt under vår resa. Jag utgår fortfaraden ifrån Mark men jag har fått och får hela tiden fler och fler berättelser från andra håll. Jag går inte in i ärenden eftersom jag inte har full insyn men ger råd för hur de kan driva själva. Men jag känner igen alldeles för mycket och anser att hela systemet då det gäller socialtjänsten behöver ses över. Allt från utbildning hanteringen, riktlinjer, tolkning och granskning av den.

Jag har engagerat mig politiskt och gjort att jag kan för att förändra situationen främst för utsatta barn men även familjehem som vi själva men även för biologiska föräldrar samt tjänstemännen som arbetar i yrket. Som sagt det som driver mig är behovet av ett bättre barnperspektiv, att inga barn skall behöva slitas ifrån dem de älskar och känner sig trygga med utan väldigt starka väl grundade skäl.


Jag/vi har starta en ny organisation BPIS (barnperspektivet i Sverige) som kommer att jobba för ett tydligare barnperspektiv i Sverige på alla områden som har med barn att göra. www.bpis.nu Vi finns även på facebook. Stödj oss gärna genom att bli medlem. En organisation som har målet att få alla organisationer som arbear för barn att samarbeta för att nå bättre framgång. Vi vill ha ett mycket tydligt barnperspektiv i alla instanser som har med barn att göra, allt från skola, domstolar, andra myndigheter, med personal som är utbildade runt barn och som utgå ifrån barnen och deras bästa. Barnperspektivet måste bli mer än ett fint ord på pappret. Det skall vara något alla jobbar och verkar utifrån.

lördag 31 maj 2014

Räcker inte

Kritik mot ett antal kommunber fotsätter.
I Sjöbo har de i allafall blivit snabbare att utreda. De har fortfarande inte kommit i kapp men räknar med att göra det till hösten.
– IVO undrar bland annat om det finns något systemfel. Vi har ju varit många som varit nya här, och de nyrekryterade har kanske inte alltid fått det stöd de borde ha haft, säger hon.
 
Tror  att det är många ställen det är systemfel på. När en kommun fortsätter att göra fel trots upprepad kritik så måste det vara systemfel. Vad sägs om Västerås som kritiserats 16 gånger i samma ärende http://vlt.se/nyheter/vasteras/1.2507760-socialen-kritiseras-efter-barns-vard
Efter att ett barn omhändertagits av de sociala myndigheterna har olika omständigheter kring saken kritiserats 16 gånger av flera myndigheter.
Bland annat har Socialstyrelsen, JO, länsstyrelsen och Kammarrätten kritiserat socialnämnden i Västerås.
Nu riktar också Inspektionen för vård om omsorg, IVO, allvarlig kritik mot nämnden. Den ena av barnets föräldrar har kontaktat inspektionen med uppgifter om hur nämnden har beslutat kring barnet och bemött föräldern.
IVO ser mycket allvarligt på att socialnämnden inte har dokumenterat tillräckligt vad som har hänt. Det gör ärendet svårt att granska. Men IVO kan ändå konstatera att nämnden har brutit mot lagens krav.
”Nämnden har under en period begränsat umgänget med AA utan att ha fattat ett beslut”, skriver IVO.
Socialnämnden kritiseras också för att ha låtit bli att informera föräldern om beslut kring barnet, och för att inte ha berättat om förälderns rätt att begära omprövning av beslut.
Bristerna i dokumentation får allvarliga konsekvenser.
”Det innebär att IVO vare sig kunnat granska om umgänget utformats ifrån barnets bästa eller om nämnden agerat likvärdigt och opartiskt”, skriver IVO.

Jag förstår inte hur en kommun kan få fortsätta efter så mycket kritik och upprepade fel. Varför händer inget.? IVO måste ju få utökade möjligheter att göra något.

fredag 30 maj 2014

FI´s första namn

Hittade en artikel om Soraya hon som står som FI´s första namn i EU valet. Hon blev invald i söndags. I DN http://www.dn.se/nyheter/sverige/allt-handlar-om-manskliga-rattigheter/ är det en beskrivning av henne och hennes liv.

Hon är rom och stödjer den romska traditionen att gifta bort sina flickor då de är 15. Hon har själv gift bort sin egen dotter då hon var 15 år.
I Sverige är vi väl emot barnäktenskap??
Flera reagerar.
http://www.friatider.se/soraya-post-gifte-bort-minder-rig-dotter
57-åriga Soraya Post, som i söndags valdes in till Europaparlamentet för Feministiskt initiativ, stödjer den romska traditionen med barnäktenskap. Själv lät hon sin dotter gifta sig när hon bara var 16 år.
I den öppenhjärtiga intervjun kom frågan om romska barnäktenskap upp, och 57-åringen berättade att hon lät sin dotter genomgå ett romskt äktenskap när hon var 16 år gammal. Eftersom hon var minderårig genomfördes ceremonin inofficiellt med en bröllopsfest, varpå äktenskapet godkändes av klanen.
– De ville ha varandra, säger Soraya Post till Dagens Nyheter.
På nätet frågar sig många om det är Feministiskt initiativs officiella linje att minderåriga flickor ska kunna giftas bort. En av dem är Göteborgs-Postens ledarskribent Malin Lernfelt, som dock är noga med att understryka att hon tycker att Post är en "imponerande kvinna, en människorättskämpe och förebild".
 
http://blogg.gp.se/ledarbloggen/2014/05/27/tycker-fi-att-barnaktenskap-ar-okej/
Ett förbud mot barnäktenskap är ju en fråga som svenska feminister drivit länge och riksdagen sade häromdagen ja till en lagskärpning gällande barn- och tvångsäktenskap. Barn - det vill säga omyndiga – skall inte längre ska kunna få dispens för att gifta sig. En självklarhet kan man tycka. Centralt i kampen för barns och kvinnors rättigheter har också varit att dessa rättigheter skall gälla alla, oavsett etnisk eller kulturell bakgrund. Det var inte länge sedan myndigheter bortförklarade och gav legitimitet åt alltifrån aga till barnäktenskap genom att hänvisa till en specifika gruppers seder och bruk. Det ledde till att unga män och kvinnor ifrån patriarkalt präglade miljöer – tvärt mot vad lagen säger - i praktiken alls inte hade samma rättigheter som unga kvinnor med annan bakgrund. Vilket naturligtvis är ett enormt svek.
Svenska 16-åringar skall inte - får inte- gifta sig. Att det finns unga flickor som (frivilligt eller av tvång) hoppar av skolan för att sköta hem och barn är ett allvarligt problem. Det är inget som bör viftas bort eller accepteras som en del av vissa kristna, muslimer eller romers kultur. Att lagen sätts ur spel genom att äktenskapen välsignas av religiösa företrädare och backas upp av föräldrar gör det än mer problematiskt. SVT-journalisten Tina Thunander är för övrigt en av dem som beskrivit vad det handlar om.
Så nu undrar jag: Tycker Soraya Post att vi bör acceptera barnäktenskap? Anser hon att människors grupptillhörighet skall avgöra vilka rättigheter de har? Vad tycker Fi? Kommer Fi till exempel driva frågor om förebyggande och bekämpning av barn- och tvångsäktenskap i EU-parlamentet? Kommer den kamp för romers rättigheter som Soraya Post avser driva inom EU även att innebära en kamp för att romska flickor skall få bli vuxna innan de gifter sig? Jag hoppas det. Jag hoppas verkligen det.
 

Ja man kan ju undra  kommer de försöka gifta bort tösen som bodde hos oss då hon är 15 år också?
är det ok bara för att man tillhör en minoritetsgrupp? Vad skall man skylla på då det gäller barnäktenskap i andra länder?
Ett barn är ett barn och skall få vara ett barn. Ett  barn gifter sig inte och skall inte ha barn men händer det kan de klara det med stöd (men det är ju inget man skall planera för). De skall få fortsätta studera och skapa sig en bra grund för livet.torsdag 29 maj 2014

Lyssna på barnen

Det är en som gjort en avhandling runt vad/hur barnen känner vid en omplacering. Det finns ett par filmer till det om man följer länkarna:
http://kfvn.se/
"Vi satte oss i socialtjänstens bil. Allt gick så fort"
"Jag tror inte ens att jag fattade att jag skulle flytta!"

Det här är två citat från barn som snabbt varit tvungna att flytta från sitt familjehem eller HVB-hem.

Se filmen och sprid deras röster om hur det är att flytta.

https://www.youtube.com/watch?v=52upD-bxx5s
Vuxna och socialsekreterare behöver bli bättre på att lyssna på barnen visar Viktoria Skoogs forskning där hon bland annat frågat barn som varit med om att flyttas om deras upplevelser.
Viktoria Skoog arbetar vid vår forsknings- och utvecklingsenhet FoU Västernorrland och disputerade 2013 med avhandlingen "Barn som flyttas i offentlig regi". Läs mer om forskningen.
26 maj 2014

http://kfvn.se/barn-i-samhallsvard.html
Ny kunskap gör att vi behöver ändra vårt sätt att arbeta med barn som behöver samhällets vård, berättar Viktoria Skoog i intervju.
augusti 2013
Även här finns en film som du kan se om du följer länken.

Barn flyttas av samhället

Bristande stabilitet för barn i familjehem och på institutioner är vanligt och innebär svåra känslor för barnen. Det visar Viktoria Skoog, vid vår FoU-enhet, i sin avhandling Barn som flyttas i offentlig regi.
Forskningen banar ny väg och ligger i framkant på kunskapsutvecklingen både nationellt och internationellt.
Tidigare forskning har främst baserats på socialtjänstens akter eller på vuxnas syn på instabilitet. Vi har också frågat barnen.Deras perspektiv omkullkastar en del av tidigare forskning på området vilket gör att denna studie fyller en viktig kunskapslucka där barn själva får sätta ord på sina upplevelser.
Så här uttrycker en ungdom sig

Man har ju blivit sviken så många gånger, behövt flytta, har aldrig hunnit bosätta sig, har aldrig hunnit känna det här är mitt hem innan man har flyttat igen (…) Det känns som att jag ska flytta igen. Alltså jag är beredd på det hela tiden, på beskedet att de inte kan ha kvar mig.”

Resultaten ska användas

Utmaningen framåt blir att använda forskningsresultatet så att det gör skillnad för de barn som befinner sig i samhällets vård.
- Tillsammans med kommunerna i länet kommer vi att diskutera möjliga utvecklingsprojekt utifrån den kunskap vi nu har i och med avhandlingen, berättar Viktoria Skoog.
Läs sammanfattningen eller hela avhandlingen med dess slutsatser här
okt 2013

Hela avhandlingen kan läsas här
http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:619291
onsdag 28 maj 2014

Ditt namn kan rädda liv

För ett tag sedan blev det känt att en kvinna i Sudan  är dömd till döden för att ha gift sig med en kristen man. Hon var gravid men är ändå dömd till döden. Nu har hon fått
sitt barn https://uk.news.yahoo.com/sudan-death-sentence-woman-gives-birth-jail-135121508.html#fWyUEnO

Man kan skriva på protestlista här Du kanske kan rädda livet på två stycken genom att ge din namn teckning.

Jag själv är i Stockholm är här med jobbet och skall fortsätta norrut i dag. Men igår passade jag på att träffa en i riksdagen. Jag får säga att jag är nästan lyrisk över det mötet. Han vill driva de frågorna jag driver och hade en strategi för hur. Och inget kanske eller efter valet vi får se utan han skulle börja i dag. Vi skall träffas igen om ett par veckor för att uppdatera och lägga upp hur man fortsätter.
Det känns som det kanske finns hopp. Som om det kanske ändå går att göra något, som om vi kanske ändå kan förändra....

tisdag 27 maj 2014

En flicka förlorar sin pappa

Och så är det ännu en utvisning. En pappa till en liten flicka på 7 månader. Han har bott i Sverige i 10 år och skall nu utvisas. Vart är barnperspektivet i det?
http://www.nt.se/nyheter/norrkoping/hjartan-brast-nar-siavash-utvisades-9843794.aspx
Hon skrek rakt ut när domen föll. Europadomstolen tar inte upp hans fall. I morgon hämtas 26-årige Siavash för att sättas på flyget på Arlanda. Hans tio år långa vistelse i Sverige är över.
För sju månader sedan födde Josephine dottern Eliza. De var huvudpersoner bland alla som samlats kring Pressbyrån vid Lindövägen. Där arbetade Siavash Erfanpour till i onsdags då han hämtades av polis för att utvisas. Skälet är att han saknar identitetshandlingar och två gånger fått avslag på sin ansökan om asyl. 
 En liten flicka förlorar sin pappa. Han har bott här i tio år och jobbat och försörjt sig själv. Här har vi brist på arbetskraft och så visar vi ut personer som har hela sin familj här på grund av att han saknar identitetshandlingar. Det borde väl gå att fixa eller?
Ibland saknas det bara vanligt sunt bondförnuft. Ibland känns det som om de som kan inte vill utan låter bli, är mot vals eller  dummar sig bara för att de kan.

Ett stort hjärta

Hittade en text på faceboook som jag kopierar och lägger in här eftersom jag tycker att den var så bra.
Det "stora hjärtat" för de barn som placeras borde också finnas hos socialtjänster, socialnämnder och olika rättsinstanser!
"Det viktigast av allt är att ni har... ett stort hjärta" det här är en replik som socialtjänsten använder då och då när de vill rekrytera familjer till att bli familjehem, men det är dags för "de som bestämmer" att reflektera över hur stort deras egna hjärtan är....
Hur kan rätten att vara förälder vara starkare än rätten för ett barn att få växa upp i en trygg hemmiljö, med möjlighet till anknytning som kan förändra barnets självbild och därmed hans/hennes framtid?
Är det för att barnet inte valt att födas som barnets bästa inte riktigt räknas, men har alla föräldrar verkligen valt att bli förälder? Och hur många chanser ska vissa vuxna få?
Vad är det som gör att hela den här familjehemsvården är mer och mer likt ett lotteri?
Jag har mött biologiska föräldrar som faktiskt har förmågan att vara föräldrar, men som fråntas sina barn på väldigt oklara grunder.
Jag har mött familjehemsföräldrar som förlorat placerade barn som haft en väldigt stark anknytning till familjehemmet, de här barnen som ska tillbaka till biologiska föräldrar för att ge den vuxne en chans att vara förälder....
Socialtjänsten och socialnämnder har makt att förändra förutsättningarna för familjer och ofta är de inblandade familjerna helt utlämnade till hur en eller vissa personer bedömer barnets situation.
MEN arbetar de verkligen för barnets bästa och har de det stora hjärtat för de barn som placeras?
HUR kan det få vara så olika i Sverige år 2014?

måndag 26 maj 2014

ADHD

Då har det varit helg men sol och ledighet. OK det regnade också men det märkte jag inte...
Hittade en artikel runt ADHD.
Vad som ligger bakom eller inte vad gäller ADHD http://www.expressen.se/halsa/myter-och-fakta-vad-ar-orsaken-bakom-adhd/?bullet=1
Den tar upp myter och fakta. Som vad som påverkar, vad som ser ut att kunna ge ADHD eller inte.
Tycker inte om de där sidorna där man tvingas bläddra sida för sida fram men det var en del tänkvärt.

Sedan har det varit val till EU. Hoppas att ni röstade. Det gjorde jag. Det närmar sig val här i Sverige också. Har funderat på att skriva och skicka ett brev till alla partier och ställa frågan vart de står i ""våra" frågor. Vad de tänker göra åt dem om de vinner.  Det är lättre att hålla dem vid deras löften då. Man skulle även starta en landsomfattande grej där folk i alla delar av Sverige skickar brev, mail till sina representanter i riksdagen och frågar varför man skulle kryssa in just dem.

Får fler ock fler berättelser och har inte orkat ta tag i dem. Missade t.o.m uppropet förra veckan så det får bli två denna veckan i stället. Skall föresten träffa en riksdagsman i veckan. Vi kall gå ut och äta och prata om vad han kan göra. Får se vad det ger.

söndag 25 maj 2014

Vad var det jag sa

Det finns fler än jag som vill återinföra tjänstemanna ansvaret.
http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article18932567.ab
Även riksåklagaren vill att personal skall kunna dömas för tjänstefel.
– Om det inte går att döma för tjänstefel när man bryter mot en sådan viktig lag som socialtjänstlagen kanske man måste se över socialtjänstlagen och skriva in en straffbestämmelse där, säger Hedström
 
Kan inte låta bli men vad är det jag sagt länge...
både vad gäller att tjänstemanansvaret måste kopplas till konsekvenser men även att sociallagen behöver ses över.

Mamman som var på väg att få sina barn bort adopterade i Norge får behålla vårdnaden. http://www.svt.se/nyheter/regionalt/varmlandsnytt/hennes-barn-bortadopteras-inte
Hon får fortsätta att träffa dem och vara den som bestämmer.

Och ännu en kommun som får kritik http://norrahalland.se/socialtjansten-erkanner-brister-i-lvu-omhandertagande/

fredag 23 maj 2014

Gör något på sina ställen

Det är ändå de kommuner som lyssnar och gör något åt situationen på soc.
http://www.kuriren.nu/nknyheter/extra-lon-ska-stoppa-personalflykt-7637768.aspx#.U33et37qVSw.twitter I Luleå ger men nu extra lön.
Arbetsgivaren ger nu berörda socialsekreterare 1.500 kronor mer i månaden, detta utöver det påslag de får i den vanliga löneförhandlingen. Påslaget ges i år och ytterligare två år framåt, totalt 4.500 kronor plus den löneökning som alla andra får. Beslutet omfattar 29 till 35 socialsekreterare.
– Vi vill visa att de gör det svåraste jobbet vi har här, säger Dahlqvist.
Men arbetsgivaren ställer villkor för att dessa ska få det extra påslaget.
– Lämnar man sektionen försvinner tillägget, säger Håkan Dahlqvist.
 
Och i Sundsvall anställer man nu mer personal.
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/mittnytt/fler-tjanster-till-socialtjansten
Utredningsgruppen var med på socialnämndens möte i dag för att informera om att de inte hinner med sina arbetsuppgifter. Ärenden blir liggande och barn riskerar att fara illa.
Trots att de bara var där för att informera valde koalitionen plötsligt att öka grundbemanningen på avdelningen till 26 tjänster
 
Det är en ökning med fyra.


Efter Yaras död undrar många vad som gäller vid en anmälan och hur det går till.- Hittadfe en länk till hur det skall vara...
http://polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Rapporter-utredningar/01%20Polisen%20nationellt/Ovriga%20rapporter-utredningar/Inspektioner-tillsyns%20rapporter/2014/Tillsynsrapport_Barn_14_4_web.pdftorsdag 22 maj 2014

Inte sant angående anknytning

Tittade in hos en av mina favoritbloggare och hittade denna texten. Kan ju inte kopiera hela men tar den del. Underbar. Följ gärna länken och läs mer.
http://evalenaedholm.se/blogg/2014/05/vad-ar-det-som-gor-att-anknytning-till-biologiska-foraldrar-anses-battre-an-anknytning-till-psykologiska-foraldrar-det-ar-namligen-inte-sant/
”När ett barn placeras i familjehemsvård ska nämnden arbeta för att barnet ska kunna återförenas med föräldrarna. Men när en utredning visar att föräldern uppvisar sådana brister i sin omsorg för barnet att det kan utgöra en bestående fara för barnets hälsa och utveckling och om umgänget med barnet inte har fungerat, så kan en vårdnadsöverflyttning starkt övervägas. I en sådan utredning bedöms också familjehemmets relation till barnet, kan de tillgodose barnets behov och är familjehemmet är beredd se till barnets behov av kontakt med föräldrarna?
Barnets perspektiv är också viktigt för utredningen;
Har barnet en stark anknytning till familjehemmet, kompisar, skola och omgivningen. Om barnet anses vara mogen nog, ska utredningen också ta hänsyn till barnets åsikt.”
Socialstyrelsen (art. 2006-101-6)

Jag undrar vad det är som gör att socialnämnder inte följer de riktlinjer och lagar som faktiskt finns?

Vad är det som gör att anknytning till biologiska föräldrar anses bättre än anknytning till psykologiska föräldrar, det är nämligen inte sant utan det placerade barnet utsätts för ännu en separation.
Jag hoppas att du inte tror att jag är emot att barn får återvända till sin ursprungsfamilj, det jag menar är att barnets perspektiv behöver väga tyngre än de biologiska föräldrarnas behov. Jag önskar att alla vuxna som barnet anknutit till ska ses som en rikedom och uppmuntras. Sker det en hemflytt, då ska socialtjänsten göra sitt allra bästa för att kontakten mellan barnet och familjehemmet får möjlighet att fortsätta så länge som barnet behöver dem, vilket oftast är mycket längre än vad barnet själv tror.

Sedan ännu en kommun som får kritik.   http://norrahalland.se/ifo-far-ny-kritik/ NU är det Kungsbacka.
IVO konstaterar att socialtjänsten gjorde skyddsbedömning runt flickan i samband med anmälan.
”Däremot har det tagit två månader innan beslut om att inte inleda utredning fattats”, skriver IVO.
Beslut ska fattas inom 14 dagar efter att anmälan kommit in och därför riktar myndigheten nu kritik mot nämnden för Individ- och familjeomsorg.

Ja på två månader hinner ett barn i värsta fall att dö .

onsdag 21 maj 2014

Polisen anmäler

Precis som Barnombudsmannen säger så är det ändå så att i de allra flesta fall tar det snarare för lång tid innan soc agerar. So  i artikeln där en liten flicka fick bo kvar i misär http://m.gp.se/nyheter/goteborg/1.2374935-flicka-i-forskolealdern-fick-bo-kvar-i-misar
14 anmälningar, från juni 2011 till juni 2013, gjordes vid olika tillfällen till socialtjänsten. De kom bland annat från polis, djurskyddsinspektör och förskola. Endast vid två tillfällen gjordes utredningar och de resulterade i bistånd till kontaktfamilj och familjehandledare, men följdes inte upp.
Polisen, som gjort husrannsakan hos familjen sex gånger, fann vapen, ammunition, narkotika, och vanvårdade hundar. Döda valpar hittades i sopnedkastet. Lägenheten var ostädad och det luktade av avföring från hundar. Foliebitar med rester av heroin låg synligt. Föräldrarna uppträdde aggressivt och barnet hade bevittnat hur pappan misshandlat mamman.
 
Nu var det polisen som gjorde en anmälan till IVO.

tisdag 20 maj 2014

Betänkande

Hittade ett betänkande som kom
2013/14:SoU23 Åtgärder för att stärka barnets rättigheter och uppväxtvillkor
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/tgarder-for-att-starka-barnet_H10391/?text=trun Skall erkänna att jag inte hunnit läsa igenom det. Om någon gör det får ni gärna tala om vad ni tycker
Det blir debatt d 12 juni.

Här http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201314/SoU23/ kan ni läsa om riksdagens förslag som ligger bakom 122 sidor sedan kan man läsa motioner som också ligger till grund.
En handlar om hur man skyddar barn på nätet mot ex pedofiler.
En om sexhandel runt barn. Båda lika viktiga men jag saknar ändå det jag själva och många andra med mig driver.
Men en http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Ett-starkt-barnperspektiv_H102C318/?text=true tycker jag är bra.
Barn är en grupp som inte har någon egen talan. Barn är helt beroende av vuxna i sin omgivning. En förälder kan vägra umgås med sitt barn utan konsekvenser men barnet kan inte vägra umgänge med sin förälder. Trots det saknar samhället ett samlat barnperspektiv både i lagstiftning och i efterlevnaden av de lagar som reglerar barns uppväxtvillkor. Barns rätt till en god barndom måste väga högre än föräldrars rätt till sina barn. Föräldrabalken är en lag som idag går före barnkonventionen om barns rätt till en god uppväxt. Därför borde det införas en barnbalk som ska vara likställd föräldrabalken för att på så sätt garantera att barns rättigheter respekteras.

Gång på gång uppdagas brister i lagstiftningen som gör att den inte lever upp till barnkonventionen. Barnkonventionen har funnits i mer än två decennier men har fortfarande inte fått ett ordentligt genomslag i Sverige. Barnombudsmannen menar att arbetet med barnkonventionen dessutom har tappat tempo i många kommuner, landsting, regioner och myndigheter. Därför bör Barnkonventionen nu inkorporeras i svensk lagstiftning.
Barn är egna individer med egna rättigheter fastslagna i Barnkonventionen. Det finns således ett stort behov av en samlad barnbalk. Ett tydligare barnperspektiv bör införas i svensk lagstiftning i en barnbalk och tillämpningen och verkställandet av densamma ses över och utvecklas.
 
En barnbalk inte dumt. Som skall väga tyngre än föräldrabalken och allt annat. 

måndag 19 maj 2014

Henrys anmälan

 I dagens Borås tidning står det att Henry Sandahls anmälan skickar tillbaka till nämnden.
http://www.bt.se/nyheter/mark/barnarende-granskas-inte(4290749).gm
Samtidigt har ännu en anmälan inkommit mot socialtjänsten i Marks kommun.  
Den långa följetongen om de två fosterbarnen, som omhändertogs under kuppartade former av Marks kommun hösten 2009, fortsätter. Dels har den pågående rättegången mot de tre åtalade tjänstmännen och den åtalade tidigare ordföranden i socialutskottet, Ann Hjertén (S), som bekant kommit ungefär halvvägs. Men dessutom pågår även en parallell process med flera anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) mot Marks kommun. 
Enligt IVO finns det just nu totalt tio olika anmälningar mot socialtjänsten i Mark som ännu inte fått något avgörande.
Man kan undra om det blir ytterligare en verksamhetstillsyn.

Det var bättre förr.

Jag har aldrig varit socialdemokrat men jag måste erkänna att jag funderar på att bli det och hålla med om att det var vissa saker som var bättre förr.
http://stockholm.etc.se/inrikes/socialarbetare-gar-pa-knana
I en artikel talar socionomer om hur det var innan alliansen kom till makten.
När de rödgröna partierna styrde Stockholm satsade de lika mycket extra på socialpolitik på en mandatperiod som borgarna har satsat på två. Det märks i socialarbetarnas vardag. "Numera ska vi bara hålla budget."
Under Alliansstyret har totalt 183,5 miljoner kronor försvunnit i ”effektiviseringar” i form av att till exempel tjänster inte har tillsatts efter att någon slutat. Två mandatperioder har krävts för att Alliansen ska komma ikapp de rödgröna i satsningar, visar rapporten som V har tagit fram.
– Det är tydligt att borgarna prioriterar att sänka skatten framför att satsa på dem som lever på marginalen, säger Karin Rågsjö (V).
– Budgeten räknas aldrig upp med prisökningar eller löneökningar, därför blir det alltid besparingar, säger Ann-Marie Strömberg.
De beskriver en vardag där socialsekreterare kan ha hand om uppemot 100 hushåll på samma gång. Där socialsekreterarna själva ska ta ansvar för att budgeten hålls i balans när de bestämmer vem som ska få pengar.
– En stor del av arbetsdagen går åt till administration och att besvara kvalitetsindex. Det gör att vi har mindre tid till att träffa klienter, säger MärtaLisa Tillema.
Samtidigt är personalomsättningen hög och en undersökning visar att cirka 75 procent av socialarbetarna inom Stockholms stad vill lämna socialtjänsten. Socialarbetarna är frustrerade och en del tar ut sin ilska på klienterna.
– Samtidigt är det så att 60 till 80 procent av dem som i dag har försörjningsstöd skulle ha haft rätt till a-kassa eller sjukpenning i det gamla systemet, säger Ann-Marie Strömberg '
 
Hur kan någon ens tro att det skulle kunna fungera, vara rättsäkert eller bra?

Och så ännu en kommun som får grav kritik. Det är Spånga - Tensta
http://www.direktpress.se/norra_sidan/Nyheter/Allvarlig-kritik-mot-socialtjansten/
Färre än hälften av alla utredningar om utsatta barn som socialtjänsten i Spånga-Tensta gör avslutas i tid, det visar en granskning av den sociala barn- och ungdomsvården som Socialförvaltningen gjort.
När socialtjänsten får in en anmälan om att ett barn far illa gör man en förhandsbedömning för att undersöka om ärendet behöver utredas. En förhandsbedömning får enligt lag bara ta 14 dagar men i Spånga-Tensta blev bara 41 procent av förhandsbedömningarna klara inom den tiden.
Enligt Ann-Mari Strömberg beror de långa utredningstiderna på oerfaren personal och hög personalomsättning.
– Är man ny så tar många saker mycket längre tid. Det är också hög personalomsättning, det finns enheter där den som jobbat längst bara jobbat ett par år, säger hon
 
Ändå tror man :
– Jag tror att det här handlar om arbetsmetoder och att man måste få ordentlig handledning och introduktion i sitt arbete. I Spånga-Tensta har vi jättemycket resurser och en jättestor öppenvårdsenhet med allt från familjerådgivning till program för kriminella, säger hon.
 
Då borde det ju inte vara något problem. Om det beror på resurser och man säger att man har dem??? eller ??   

Fick rätt till A-kassa

Som familjehem har vi ju inte så många rättigheter utan mest skyldigheter.
vi jobbar inte utan har ett uppdrag. vi får inte lön utan har arvode. vi tjänar inte in ATP poäng på det och det är inte SGI grundande. Vi brukar normalt heller inte få använda det som a-kasse grundande men här är ett undantag:
En tjej vann rätt till A kassa i rätt http://www.skanskan.se/article/20090106/NYHETER/213103962/-/jourhemsmamma-fick-ratt-till-a-kassa
Kvinnan sökte i slutet av november 2005 arbetslöshetsersättning från sin a-kassa. Men hon fick avslag eftersom a-kassan inte ansåg att arbete inom ramen för jourfamiljehem kunde tillgodoräknas som arbetsvillkor.
Det finns en praxis som gäller familjehem och den ska även gälla jourhem, menade kvinnas a-kassa, och åberopade flera domar, bland annat en kammarrättsdom från 1998.
 
Kammarrätten har tagit fasta på om jourhem är att betrakta som ett förvärvsarbete eller inte, som grund för rätt till ersättning.
Ett familjehem räknas inte som ett förvärvsarbete eftersom barnen bor där fast och det då inte är en grund för att inte ha ett vanligt jobb vid sidan av. Jourhem däremot ställer andra krav. Det rör sig om korta och akuta placeringar och på den ersättning som betalas ut har både skatt och sociala avgifter betalats. Dessutom, menar kammarrätten, måste den som ställt upp som jourfamiljehem vara tillgänglig 24 timmar om dygnet. Mot bakgrund av detta är uppdraget som jourfamiljehem ett förvärvsarbete och därför har man även rätt till arbetslöshetsersättning, under förutsättning att man övriga villkor som ger den rätten. Kammarrätten upphäver därför länsrättens dom och a-kassans beslut.
 
Målet i Kammarrätten Göteborg har nr 2457-04.
 Värt att komma ihåg om det skulle bli tvist.

söndag 18 maj 2014

Upprop v 20


Upprop v 20

Då är det dags igen. Är med i en facebook grupp för familjehem och i veckan kom en fråga.
· Finns det nån här inne som har erfarenhet hur en hemgång av en 11/2 åring ska gå till när hon inte har nån anknytning med bio pappan?? Från att få ha henne själv 2 timmar 3 ggr i veckan ska hon vara där på helg umgänge. Sen flytta dit. Och allt detta ska ske på två månader..
Det är ingen som har något emot hem flytten men att det skall gå så fort utan en ordentlige inskolning. Det händer ju när man tvingas ta barn men om det inte är akut så måste det få ta tid, Det måste få ske på barnens villkor. Direkt kom en massa kommentarer

· Varför så fort?? Vi har suttit i samma sitts fast vår lilla va då 3 år men bott sedan hon va 3,5 månad.....ingen utredning och allt va klart på 2 månader och d va såååååå viktigt att vi fanns kvar som stödfamilj....men efter ett umg avslutade bion bara rakt av....vi fick inget avslut och har än idag inte fått träffa flickan

· Det är så det oftast fungera,vi har samma erfarenheter att det lovas att man ska finnas kvar , med det tar oftast tvärstopp, tyvärr. Och inget får man veta hur det går för barnet/en.

· Hej vi har haft 3 åring men där började hem gång med att vi var med ofta som en inskolning på dagis.. Gick från livsfarliga föräldrar så det var skyddat boende och bytte av bil på okändplats till umgänge mm till 4 mån senare flyta hem.

· Om dom träffas 2 timmar 3 gånger i veckan så måste dom ha någon slaka anknytning ? Så skulle väll säga att EN övernattning är nästa naturliga steg men inte en hel helg ?
Visst vore det det mest naturliga men här skall det gå fort utan tanke på barnen.
 
· Hur kan vi göra för att förhindra detta omänskliga hantering av att det ska gå så snabbt.
När våra barn flyttade fick vi inte ha kontakt med dem. De bestämde socialtjänsten att det var bäst så och de hade bott hos oss i 5 år.
Jag kallar det myndighetsövergrepp.

· Har varit med om detta oxå
Vi fick en liten tjej på 4 månader som skulle vara en så kallad "uppväxt" planering!
Vilket var väldigt viktigt för vår andra placerade tös.
(Och jag vet att det inte finns garantier för det men iaf så bra som möjligt)
Dom första 6 månaderna hade hon umgänge med bios 1 gång i månaden
Sedan blev det tätare med pappan,1 gång i veckan
Undrade varför men inget svar
När jag en dag gick på Ikea ringer som och säger i förbigående att lillan skulle flytta hem!
Jag blev jätte leden och då undrade soc varför!!??
Soc sa att jag borde
veta att detta kan hända, hon var ju ett familjehem barn!!!
Detta var 15 november
Lillan fick fem inskolningen dagar 10-15 december sedan flyttade hon till bio pappan!!!
Vi mådde alla jätte dåligt och vår andra placering som då var 4 år bröt ihop
Men jag vågar inte tänka på hur vårt lilla hjärta måste ha känt det... :-(

Den julen var inte rolig :-(Men trotts allt så har vi både vi och lillan klarat oss
Och jag vet att hon fick med mycket kärlek från oss
Hon var hos oss i 11 månader och kommunen krävde att alla band till oss skulle klippas direkt...
Har träffat henne två gånger på två år och vet att hon har det bra
Men man kan ju undra varför det skulle gå så fort?
Och varför "syskonen" inte kunde få fortsätta att träffas?

Behöver jag säga mer? Det tar inte slut. Ändå är det enda jag får höra ifrån er att lagen säger att ett tydligt barnperspektiv skall vara rådande i alla ärenden gällande barn. tycker ni det ser ut som lagen följs? Vad gör ni åt det? Är det så här det är tänkt att barn i myndigheternas vård (våld) skall hanteras? Är det så här ni tror att man får och vårdar bra familjehem? förstår ni varför det är svårt att rekrytera familjehem? Tror ni fortfarande att det är enskilda ärenden?

Vill verkligen ha svar på vad du och ditt parti gör för att stoppa det här.
MVH Eva Fostermamman i Markärendet

 

 

lördag 17 maj 2014

Rättegången

Det är många som undrar vad som händer med rättegången. Jo den började ju och sedan blev det tyst. Det är för att en del av förhandlingarna sker bakom lyckta dörrar. DVS ingen får vara med. Det var bara tre dagar nästa förhandlingsdag är d 26, 27 och 28. Vet inte om de är stängda eller öppna men gissar att de är öppna.

Krisen fortsätter. I Sundsvall saknas det 90 miljoner http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=110&artikel=5864100
Socialtjänsten i Sundsvall ser ut att gå 90 miljoner kronor minus i år enligt de senaste prognoserna, vilket är 10 miljoner mer än tidigare prognoser. Detta trots ett tillskott på 25 miljoner från kommunfullmäktige.

Undrar vad de skall dra ner på för att få ihop de pengarna...

fredag 16 maj 2014

Larm från alla håll

Det slås larm ifrån alla håll ändå känns det inte som någon i makt position lyssnar.
Ny bryter vi tystnaden en organisation för socionomer so tycker att det är nog. De lyfter nu ett illa skött ärenden i veckan har de sagt fram till valet.
http://nbvt.wordpress.com/ De kallar de veckans brott

Det har uppmärksammas av Svt
http://www.svt.se/nyheter/socialsekreterare-bloggar-om-barn-som-far-illa

Sedan går barnombudsmannen ut för att spräcka myten om soc som han säger: -en myt att barn omhändetas för ofta http://www.svd.se/nyheter/inrikes/bo-myt-att-barn-omhandertas_3552590.svd
Barnombudsmannen vill spräcka myten om socialtjänsten för att förbättra barnens situation: – Bilden är att socialtjänsten omhändertar barnen, när det i stället nästan alltid handlar om att familjen får stöd, säger Fredrik Malmberg.
Barnombudsmannen har själv på senare år lyssnat till barn som kommer från utsatta förhållanden. 
– Frågorna kommer igen. Varför var det så många vuxna som inte såg min situation och reagerade? Och varför tog det så lång tid innan jag fick hjälp?– Svaret är att kunskapen hos de som jobbar måste bli bättre, konstaterar Fredrik Malmberg. 

Sedan ett antal förslag till förbättring. Jag ställer mig helt och fullt bakom.
Det är ju faktiskt så att det i de allra flesta fall tar alldeles för länge innan samhället går in och gör något både på grund av ekonomiska intressen det blir för dyrt med insatser, men även på grund av arbetssituationen. Handläggarna hinner inte i den grad de borde i vissa fall.

torsdag 15 maj 2014

En pappa som inte får vara pappa

Och så ännu en man som inte får vara pappa
http://gbgrc.se/2014/05/nekas-bli-pappa/ 
Mio föddes 2008 av Ida Ljung efter att hon genomförde insemination i Danmark med donator. Hon ville inte leva ett liv i väntan på en partner och bestämde sig därför för att skaffa barn själv. Eftersom Mio bara hade en förälder bjöd Ida in vänner och släktingar för att stödja henne, däribland Anders Olsson. Under åren har Anders växt in i rollen som pappa till Mio och blivit en självklar del i familjen. Anders och Ida har aldrig haft någon parrelation utan är vänner och föräldrapartners. De bestämde sig för att skaffa ytterligare ett gemensamt barn genom hemmainsemination och 2012 föddes Lovi. Anders flyttade till samma gata som Ida knappt 100 meter bort. Barnen bor växelvis hos föräldrarna och alltid tillsammans. De ser sig som likvärdiga föräldrar och ansökte därför om adoption för att Mio skulle få båda som juridiska föräldrar.

Tingsrätten nekar Anders bli pappa till sitt barn – är inte gift med mamman

Tingsrätten vägrar ändå frångå den lagregel från 1917 som bara tillåter gemensam adoption för gifta makar. Anders och Ida har aldrig haft någon parrelation och inte haft någon tanke på att gifta sig. Göteborgs rättighetscenter som driver fallet menar att lagen är diskriminerande.  

Varför är det så svårt att utgå ifrån barnen och vad som är bäst för dem? Som sagt barnperspektivet finns inte mer än som ett fint ord på pappret.

onsdag 14 maj 2014

Explosiva barn

Hittade en bra artikel om explosiva barn. barn som sätter sig på tvären, vägrar göra dem man ber dem om, som exploderar
http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/arga-barn-gor-sa-gott-de-kan_8044280.svd
Enligt forskaren Ross Greene beror det på att det explosiva barnet inte kan annat. Därför är lösningen att förebygga och samarbeta. – Vissa ifrågasätter att man ”ger efter” för barnet, men ingen skulle komma på idén att tvinga ett fysiskt handikappat barn att gå utan kryckor.
–Föreställningen att de här barnen väljer att vara trotsiga är djupt rotad – trots att det numera finns mycket forskning som visar att så inte är fallet, säger han.
Så vad handlar det då om? Varför uppstår en härdsmälta när köttgrytan plötsligt bytts mot fiskgratäng? Och varför är Olle oemottaglig för såväl rationella argument som bestämda tillsägelser? Ross Greene svar är kort och bestämt: Bristande tankeförmåga.
–På samma sätt som vissa barn kan vara försenade i läsutvecklingen, har andra inte utvecklat den tankeförmåga som krävs för att hantera de krav på flexibilitet som ställs på dem i vissa vardagssituationer. När kraven blir för höga kan de inte tänka klart och hitta konstruktiva lösningar på problem. Inte heller klarar de av att hantera den frustration som situationen framkallar, säger Ross Greene. 

Det finns flera möjliga förklaringar till dessa vredesutbrott, men Ross Greene är inte intresserad av att ställa diagnoser. I stället inriktar han sig på att utveckla de förmågor som barnen saknar, nämligen flexibilitet och frustrationstolerans. För att lyckas med detta krävs andra metoder än dem vi föräldrar reflexmässigt använder oss av.
–Många försöker vara tydliga auktoriteter och ”visa vem som bestämmer”, men sådana skarpa tillsägelser triggar snarare fram utbrott. Att försöka motivera de explosiva barnen att uppföra sig väl genom bestraffning eller belöning, har inte heller någon större effekt. Deras beteenden beror ju inte på bristande motivation, utan på en oförmåga.
Ross Greenes råd är istället att försöka identifiera vanliga problemsituationer så att dessa kan undvikas eller frustrationen avstyras innan härdsmältan är ett faktum. Om matteläxan alltid slutar med att böckerna slängs i väggen, kanske mängden läxor faktiskt måste minskas under en period.

–Vissa ifrågasätter att man ”ger efter” för barnet, men ingen skulle komma på idén att tvinga ett fysiskt handikappat barn att gå utan kryckor. Genom att undvika vissa saker som ofta framkallar utbrott skapar man ett större lugn kring barnet som då kan lägga sin energi på att försöka utveckla sina bristande förmågor, säger Ross Greene.
 
Sedan kommer förslag på tre lösningar:


1.Empati: Den vuxna tar reda på vad som gör barnet frustrerat genom att iaktta och ställa frågor. ”Du ser inte glad ut – hur är det?” Med lite träning kan barnet ofta sätta ord på sin upplevelse: ”Jag är arg för att jag inte får äta köttgryta som du lovat.”

2. Definiera problemet: Den vuxna ger sin syn på saken. ”Men jag hann inte handla de ingredienser som behövs för att kunna göra köttgrytan.”


3.Bjud in till lösning: Barnet och den vuxna försöker hitta en lösning som tar hänsyn till bådas önskemål: ”Om du äter lite fiskgratäng i dag, så lovar jag att laga köttgryta i morgon.” 


Tänk om det vore så enkelt men all hjälp är bra och det kan vara  bra att testa för det som har explosiva barn. Det finns mer i artikeln.

tisdag 13 maj 2014

Enkelt, snabbt och billigt

Och så ännu en kommun som får kritik Boxholm
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/ostnytt/ny-kritik-mot-socialtjansten-i-boxholm
Det handlar bland annat om anmälningar om misstänkt missbruk hos ungdomar och bristande omsorg. Kritiken mot socialtjänsten är en fortsättning på den tillsyn som inleddes efter att en 13-årig pojke i Boxholm tog sitt liv i november 2011.
Ett självmord som uppmärksammades och resulterade i hård kritik mot kommunen från den dåvarande kontrollmyndigheten Socialstyrelsen.
IVO konstaterar att socialtjänsten inte alltid utreder barns behov av skydd och stöd enligt lagen och kräver nu bättre och snabbare handläggningar i ärenden som rör barn
 
De har alltså fått kritik men fortsätter att göra fel.
Myndigheters syn på utsatta framkommer med alla tydlighet i Anne Skåners inlägg igår http://anneskaner.wordpress.com/2014/05/12/for-goran-ewerlof-maste-vanvarden-vara-grotesk/
Hon har grävt i underlagen för hur ersättning skal bedömmas för de som var drabbade av vanvård innan 1980.  Läs hur  man vill att det viktigaste är att ärendena ska handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt.
Behöver jag tillägga att inte ens hälften av de som sökte fick.....
Läs gärna för det står mycket mer.

Igår tog vetenskapens värld upp hur de social klyftorna ökar.
http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/de-sociala-klyftorna-okar-vart-leder-det
Det finns på SVT play
Sociala klyftor – hur påverkar olikheterna vår hälsa, skolgång och liv?
Skillnaderna mellan rika och fattiga ökar i Sverige och hela västvärlden.
Vi möter forskarna som studerar vad som händer med samhället när klyftorna i inkomst, hälsa och utbildning vidgas. Vetenskapens värld dyker ner i ett laddat forskningsfält - och möter ett Sverige där sprickorna syns alltmer.
 Stolt och glad

Sedan en länk till en författare som bloggar om oss. http://viplistan.se/vip/?url=http://ramona-fransson.blogspot.com/2014/05/anders-eva-och-rasmus-och-fanny-hor.html
Jag blev både stolt och glad och kopierar hela texten:
Anders, Eva och Rasmus och Fanny hör ihop! Hur svårt ska det vara att förstå detta?
Eva och Anders har aldrig gett upp! En stor eloge för det!
Men att slåss mot socialnämnder i Sverige kan ibland liknas vid att slå huvudet i väggen. Många av dessa "människor" är arroganta och utan den minsta självkritik.
De tror i sin infantila värld att det de gör är för "barnens bästa". Men i själva verket har de makt som de inte borde ha. Makt som förgör och förstör.
Ibland får jag känslan av att de vill säkra sina jobb! Om vi gör si och så kommer barnen garanterat hamna i trubbel och då rycker vi ut som en riddare på den vita hästen och " tar hand om dem". Tanken på att barnen borde få en chans, en riktig chans, verkar inte finnas i deras hjärnor. Hur man än letar så hittar man inget.
Orden, trygghet, kärlek och omsorg för barnen verkar vara lika bortblåsta som löven om hösten.
Som tur är finns det kvinnor som Eva och män som Anders. De kämpar oförtröttlig mot orkanen som blåser mot dem. Idag är det klart att dessa inkompetenta sociala tjänstemän (kvinnor) ställs inför skranket. Ja, där ska de stå! Men det fattas många fler ... kanske, kanske kommer det en lag så småningom som i verkligheten sätter barnen främst och om det gör det, kommer fler barn att få en ärlig chans till ett bättre liv.Enbart tack vare kämpar som Eva och Anders. Jag hoppas att Fanny och Rasmus snart är hemma igen!

måndag 12 maj 2014

Vems är ansvaret?

Utifrån Yras död i Karlskrona har Socialstyrelsen granskat 31 fall där ett eller flera barn dött. http://www.svd.se/nyheter/inrikes/bristande-skyddsnat-for-barn-som-dor_3549746.svd De har kommit fram till att det vanligaste är att anmälningskyldigheten brustit.
Så var det inte i dethär fallet. Här vad det många som anmält men ingen reagerade i alla fall.

BarnOmbudsmannen skriver i en debatt artikel att det beror på systemfel http://www.aftonbladet.se/debatt/article18856704.ab
Redan 2009 undersöktes hur man hanterade anmälningar och kom fram till att det fanns brister. Nya rapporter visar att det är likadant.
Han kommer med ett antal förslag för förändring:
  • Följ upp. I dag saknas nationell statistik om antalet orosanmälningar, hur många barnavårdsutredningar som utreds, vilka åtgärder som sätts in och vilket resultat dessa ger. Uppföljning är viktigt för att se om insatserna ger önskat resultat för barnet. Små resurssvaga kommuner skulle också kunna ta del av erfarenheter från andra kommuner och lära sig av goda exempel.
  • Ta nationellt ansvar. Allmänna råd, som kommunerna kan bortse ifrån, är inte tillräckligt för att säkerställa en enhetlig tillämpning av lagen. Kommuner ska inte få göra helt olika bedömningar om när utredningar om barn som far illa ska inledas.
  • Höj kraven på kunskap och erfarenhet. Nu föreslås sänkta krav för barnutredare. I själva verket krävs det motsatta. Inför en specialistutbildning för personer som ska arbeta med svåra barnärenden. Krav ska ställas på specifik påbyggnadsutbildning.
  • Socialtjänsten behöver fler verktyg. Socialtjänsten får inte stå bakbunden när barn riskerar att fara illa, när föräldrar tackar nej till frivilliga insatser och när lagens krav för omhändertagande inte är uppfyllda.
  • Utkräv ansvar. Vanvårdsutredningens viktigaste slutsats var att det inte räcker med bra lagar. Det måste också få konsekvenser när dessa inte följs. Barn i samhällsvård måste kunna få upprättelse om myndigheter brustit i sitt ansvar.
 Socialtjänsten har ett stort ansvar för barn som far illa. Enskilda handläggare tvingas i dag fatta livsavgörande beslut om barn, utan stöd av tydliga riktlinjer och nationella jämförelsedata. Regering och riksdag måste säkerställa att socialtjänsten får bättre förutsättningar att klara sitt uppdrag.
 
Även han kräver bättre utbildning, handläggaransvar,  gemensamma riktlinjer, och uppföljning.

Men handläggarna hävdar att det inte hjälper att klandra handläggarna.
http://www.flamman.se/att-klandra-socialsekreterare-hjalper-inte
De går på Kerstin Weigl som i en artikel krävde handläggaransvar.
Visst har de en fruktansvärd arbetsbelastning men de måste ändå följa lagen. Specialist tjänster gör heller inte att de följer lagen och alla kan inte få specialist tjänster.
Handläggar ansvaret behövs därför att en person följer inte lagen bara för att de jobbar på en myndighet utan för att man tvingas. Se hur det var med bilbälte. de allra flesta visste att det var säkrast att använda bältet. Hur många ar det som använde det innan det blev lag?
Likadant med cykelhjälm. Hur många av barnen använde trots att de flesta föräldrar visste att det kan vara avgörande om de ramlar och slår sig hur mycket de skadar sig. Det blev inte allmänt använt förrän man lagstiftade om det.
Likadant med lagar runt barn de kommer inte att följas så länge man inte behöver, så länge inget händer då man låter bli.

söndag 11 maj 2014

Lyssna på barnen

Kattis Ahlström på BRIS går i veckan ut med en debatt artikel.
http://www.aftonbladet.se/debatt/article18854675.ab
Skyddet för utsatta barn måste stärkas.
  • Inför specialistutbildning i barnskydd.
  • Säkerställ att det finns rutiner kring anmälningsförfarande vid varje skola
  • Bemanna samtliga socialjourer dygnet runt med utbildade socionomer
Alltför många barn hör också av sig till Bris med dåliga erfarenheter av sociala myndigheter som svikit dem och som på olika sätt brustit i sitt ansvar att tillgodose barnens mänskliga rättigheter.
Fallet i Karlskrona stärker vad Bris kommit fram till genom vår dagliga kontakt med barn och unga: att samhällets skydd för utsatta barn måste utredas och stärkas.
 
Kan bara hålla med.
Organisationen maskrosbarn vill "Pimpa" soc
http://www.dn.se/insidan/man-maste-lyssna-pa-barn/
Kampanjen ”Pimp my soc” (det svenska slangordet ”pimpa” betyder ungefär ”piffa upp”) bygger på en rapport som organisationen gjort. Där intervjuades 50 unga mellan 14 och 19 år som lever i familjer med missbruk eller psykisk sjukdom.
94 procent kände inte till barnkonventionen eller sina rättigheter. 80 procent hade inte fått berättat för sig av någon vuxen om förälderns sjukdom, diagnos eller problematik. 73 procent tyckte inte att vuxna lyssnade på deras behov eller tog tillvara deras rättigheter

I början handlade ”Pimp my soc” mycket om att göra miljön hos socialtjänsten trevligare och mysigare.
– Det var en bra ingång, sedan blev det lättare att ta upp de tyngre frågorna, säger Sandra Patel Seropian.
”Pimpa rummen” finns med som en punkt av tio på Maskrosbarns lista med åtgärder för att socialtjänsten ska bli bättre för utsatta barn och unga.

Organisationen har också lämnat ett förslag till motion till riksdagen, där de vill att socialtjänstlagen ska ses över. Krav på uppföljning efter varje orosanmälan är en av frågorna i förslaget.En annan handlar om att alla barn och unga som kommer i kontakt med socialtjänsten ska få ett barnombud, en person som själv inte arbetar inom myndigheten. Ombudet ska vara med som stöd vid kontakten med socialtjänsten.
– Det ska vara en person som bara jobbar för barnet, säger Sandra Patel Seropian. Tyvärr körs barn och unga ofta över i dag. Barnombuden måste vara kunniga om barns rättigheter och om hur lagen ser ut. Det skulle till exempel kunna vara kontaktpersoner som får en särskild utbildning. Det finns många engagerade vuxna, jag tror inte det skulle vara så svårt att hitta ombud.
I rapporten ville 89 procent av de unga ha med någon vuxen som stöd, berättar hon.Rätten till enskilda samtal med socialsekreteraren är en annan punkt där Maskrosbarn vill se lagstiftning.
– Det kan vara mycket svårt för barn och unga att berätta om hur de känner och säga som det är, när föräldrar eller familjehemsföräldrar är med. Barn är lojala, och att berätta öppet kan också leda till direkt negativa konsekvenser för dem. Detta kan göra att missförhållanden aldrig kommer fram.

Maskrosbarn vill också att lagstiftningen ses över när det gäller utvärdering av socialtjänstens insatser. Barn och unga ska få ge sin syn på bemötandet och på vad eventuella åtgärder har inneburit.
– Det är verkligen något som de unga efterfrågar, säger Sandra Patel Seropian.
– Man måste lyssna på barn och unga, höra vad de vill, fråga dem. Det är en utgångspunkt i allt som vi gör. Det känns spännande att kunna ha ett nära samarbete både med kommunerna och med de unga.

Att barn och unga sällan lyssnas på har BO lyft gång på gång. Nu bör man göra det men bör är så långt ifrån skall man klan komma. Man kan inte utgå ifrån att en person följer lagen bara för att de jobbar på en myndighet. Nej det är piska och morot som gäller. Moroten att arbetet flyter bättre lättare och piskan och följer du inte lagen så åker du dit.

Fortsatt kritik

Kritiken mot kommuner fortsätter att komma.
Åsele http://www.folkbladet.nu/809031/aseles-socialtjanst-har-fatt-ga-pa-knana
Det har varit ett tungt arbete det senaste året och de anställda på socialtjänsten har fått gå på knä.
– Vi har haft flera långtidssjukskrivningar, säger socialchefen Maj Ågren Jonsson.
Även om personalstyrkan på Åseles socialtjänst är liten sedan innan har den under en längre tid varit delad i tre. Det som ska vara tre heltidstjänster har i själva verket varit två halvtidstjänster.
Arbetsuppgifter har kommit i kläm, i synnerhet det som rör budget – och skuldsanering. Det har lett till ett uppdämt behov.
– Vi har varit för tunt bemannade och inte hunnit med de klienter som sökt skuldsanering, säger hon.
 
Falköping http://www.falkopingstidning.se/artikel/80131/ivo-kritiserar-socialtjansten
Socialförvaltningens insatser har inte dokumenterats som de ska och socialsekreterarna hänvisar bland annat till tidsbrist och kunskap.
Kritiken gäller även att stora delar av dokumentationen i barnens akter är identiska. Det innebär att akterna innehåller uppgifter om andra än den som akten är upprättad för. IVO anser att det finns stora handläggningsbrister vilket inneburit att barnens bästa inte beaktats och rättsäkerheten inte garanterats.
 
Trots kritik att handläggaren inte hinner med, att arbetsbördan är omänsklig är det kommuner som drar ner på personalen I Östersund tar man bort 10 tjänster och minskar från 7 till 4 enheter
http://www.ltz.se/jamtland/ostersund/socialtjansten-tar-bort-tjanster 

Trots mina nu över 30 brev verkar det inte hända mycket. Man bara konstaterar att det är så illa, väldigt illa men vad gör man? Ingenting

lördag 10 maj 2014

Positivt

Äntligen kom det ett positivt besked. Två åringen som skulle utvisas har fått uppskjutits tillfälligt i väntan på en utredning utifr¨ån en skrivelse från rädda barnen. http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vasterbottensnytt/utvisningen-av-maria-tillfalligt-stoppad
Verkställhetshindret beror på att Migrationsverket nu ska utreda situationen för varje familjemedlem ordentligt men också situationen i Armenien

– De ska se om Armenien över huvud taget kommer att kunna ta emot en så svårt sjuk människa och även se över förhållanden för barnen eftersom föräldrarna inte har möjlighet att ta hand om dem.
 
Nu är det flera ärenden som rädda barnen varit engagerade i. Skönt med någon som lägger sig i.

Hittade en notis även i Markbladet om rättegången. http://media.markbladet.se/mbred/mbred_pdf/2014/19/13_mb_19_2014.pdfNu är det paus i två veckor sedan drar det igång i gen mend förhör med handäggaren ifrån Vara dagis fröken mfl.

Hittade även en artikel om adoptionsfester. http://www.bt.se/nyheter/adoptionsfester-i-england-far-kritik(4278510).gm
Det innebär att de har stora träffar dit man bjuder familjer som vill adoptera och så är det där barn som skall adopteras bort. Det har fått många att reagera men jag kan väl tycka att det både är positivt och negativt. Det är ju ändå så att det borde vara en fördel att träffas. Farhågan en del har är att det är de söta som går först men det är ju ändå så att vad som är sött är olika för olika personer.
– Vi gör det när andra sätt att hitta familjer inte fungerat. Det kan vara äldre barn, barn som farit illa eller har olika handikapp. De här aktiviteterna sätter personkemin i centrum, säger Bridget Betts till TT.
 
Det är ju lättare att välja bort ett barn med en skada om man inte sett eller träffat kan jag tänka men om man träffas kan man falla för barnets charm och personlighet. Det visar väl även siffrorna då över 20 % av barnen har fått familjer.

fredag 9 maj 2014

Situationen ohållbar

Det slås larm på larm om situationen inom socialen
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=5853476
Många socialsekreterare vittnar om tuff arbetssituation och oerfarenhet, som kan leda till att missförhållanden inte upptäckts trots anmälningar. Karlskronafallet med den 8-åriga flickan som misstänkts ha mördats av sina vårdnadshavare har satt fokus på brister i inom socialtjänsten

De nyutbildade oerfarna sitter ofta de tyngsta svåraste ärendena.

Sedan är det återigen ett barn som bott i 6 år som skall utvisas.
http://www.etc.se/inrikes/olacka-12-ska-utvisas-skolan-gor-uppror Hennes klasskompisar tar upp kampen.
Olacka skämdes så mycket över familjens situation att hon i alla år hållit hemligt att de lever gömda. Inte ens bästisen och klasskompisen Irene Bahrani visste något. Idag vet hela klassen, och de ställer upp mangrant, med namnlisor och upprop på sociala medier, för att Olacka ska få stanna.
Själv känner hon lättnad efter att ha berättat och överväldigad av klasskamraternas och skolpersonalens stöd.
– Jag är jätteglad att alla engagerar sig. Jag hoppas verkligen att vi får stanna, jag trivs så bra med mina kompisar här, säger hon.
Bästisen Irene är kritisk till Migrationsverkets beslut att utvisa familjen.
– Det borde inte få gå till så här. Jag tror att vem som helst som skulle höra om Olackas fall skulle hålla med om att reglerna måste ändras. Man borde inte kunna skicka iväg ett barn som bott här i sex år, säger Irene Bahrani.
 
Den 1 juli i år ändras utlänningslagen. Då blir det lättare att bevilja uppehållstillstånd till barn när det finns särskilt ömmande omständigheter. Vilken betydelse lagändringen skulle kunna ha för Olackas familj går inte att säga innan lagen börjar tillämpas, enligt Sophia Öhvall Lindberg, pressinformatör på Migrationsverket. Idag saknar det, enligt reglerna, betydelse att Olacka bott halva sitt liv i Sverige.
– Familjen fick avslag på sin första ansökan 2009. Den långa vistelsetiden beror på att familjen inte följt det beslutet, säger hon.
Har det ingen betydelse att hon är ett barn och inte kan ansvara för föräldrarnas val att leva gömda?
– Det viktigaste ur ett barnperspektiv är att vara tillsammans med sina föräldrar, säger Sophia Öhvall Lindberg.
Familjen har sökt prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen, men chansen är liten. Endast fall som anses vara praxisbildande tas upp i högsta instans.
 
Sedan är det mamman som håller på att förlora sina barn till Norge.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18831302.ab

Och Maria Larsson kan inget göra för att försvara våra medborgare.
http://www.aftonbladet.se/incoming/article18831304.ab
Riksdagsledamoten ­Jonas Gunnarsson (S) tycker att det är konstigt att Sverige inte bryr sig om att svenska medborgare riskerar att adopteras bort och byta nationalitet.
- Barn har rätt till sin ­nationalitet och sitt namn och skall inte skiljas från föräldrarna mot sin vilja, ­säger han.
Han är förvånad över det ointresse de utsatta föräldrarna mött. I många andra frågor har Norge och Sverige ett tätt samarbete, konstaterar Gunnarsson.
 
Vad hjälper det om så många slår larm om de som bestämmer inte lyssnar och agerar?

torsdag 8 maj 2014

Mer artiklar

Borås tidning fortsättter att följa rättegången
http://www.bt.se/nyheter/mark/rattegangen-mot-ansvariga-i-fosterbarnsskandal-inledd(4273347).gm
Nu är det förhör med de åtalade

Sedan fick jag en länk till en kollumnist på aftonbladet. http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/kerstinweigl/article18835829.ab
Ett syskonpar, en baby och en ettåring, rycktes 2009 i Mark utan förvarning upp från det enda hem de kände till.
Det blev visst lite fel De var ju 4 och 5 då de togs. Åldern hon refererar till var då vi fick dem.

De hänvisar även till en gammal artikel
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article12597973.ab

onsdag 7 maj 2014

På västnytt

Det var visst ett inslag på västnytt ochså http://www.svt.se/nyheter/#regionalt/vastnytt/tjansteman-infor-ratta-efter-behandlingen-av-fosterbarn?&_suid=139943669503304615320607981397
– De har inte utrett den oro som har uppkommit kring de här barnen kort tid efter att ärendet flyttades över till Marks kommun, säger Håkan Johansson kammaråklagare. Sedan har man inte gjort en tillräcklig utredning innan man flyttar barnen från det hem där de har vuxit upp och vistats under i princip hela sitt liv.
 
Om det är det som de kommer att dömmas för så är det många som kommer att följa efter. Jag vet så många barn som flyttats utan utredning.

Och på text tv
111 SVT Text         Onsdag 07 maj 2014
INRIKES PUBLICERAD 6 MAJ
 
Rättegång om fosterbarnen i Mark
 
Efter flera års utredande står nu tre tjänstemän och socialutskottets ord-
förande inför rätta i Borås tingsrätt.
Det handlar om behandlingen av de två fosterbarnen i Mark.

Det var 2009 som fosterbarnen placerades från sitt familjehem där de bott
sedan de var små. Omplaceringen var kuppartad i samband med att foster-
mamman lämnat barnen för umgänge med den biologiska mamman.

Marks kommun har tidigare fått kritik av Socialstyrelsen i det här fallet.
Missförhållandena ledde till att chefer sparkades och politiker avgick.
  


INRIKES PUBLICERAD 6 MAJ
 
Rättegång om fosterbarnen i Mark
 
Efter flera års utredande står nu tre tjänstemän och socialutskottets ord-
förande inför rätta i Borås tingsrätt.
Det handlar om behandlingen av de två fosterbarnen i Mark.

Det var 2009 som fosterbarnen placerades från sitt familjehem där de bott
sedan de var små. Omplaceringen var kuppartad i samband med att foster-
mamman lämnat barnen för umgänge med den biologiska mamman.

Marks kommun har tidigare fått kritik av Socialstyrelsen i det här fallet.
Missförhållandena ledde till att chefer sparkades och politiker avgick.

  


Man överklagar att vårdnadsöverflyttningen på lillebror inte gick igenom.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=95&artikel=5854925
– Han är fullt medveten om att han har biologiska föräldrar, men han känner inget annat hem än familjehemmet. Det är hela hans liv, säger Mia Magné, moderat ordförande i sociala utskottet i Marks kommun.
– Men försvårar inte det här ett återförenande i framtiden?
– Vi ser ju inte att detta barnet ska kunna flytta hem till sina biologiska föräldrar.
Mamman hoppas på en återförening, men Marks kommun vill annorlunda. Saken försvåras också av att pojken fått ett nytt namn i familjehemmet, en handling som fått kraftig kritik.
I sitt överklagande till hovrätten stödjer sig Marks kommun på en dom i Högsta domstolen, där ett familjehem, i ett liknande fall, övertog vårdnaden från biologiska föräldrar.
 
 

Rasism-oro bäddar för övergrepp

Fick en länk till en ännu artikel
Under rubriken:

Rasism-oro bäddade för myndighetsövergrepp

Visst är det så. Många vågar inte agera eftersom de är rädda för att anklagas för att vara rasister.

 

BT tisdag

Då står det om rättegången Borås tidning
http://www.bt.se/nyheter/mark/rattegang-om-fosterbarnsfallet-i-dag(4273031).gm
De ringde och ville ha en intervju.
De kan då skapa rubriker. Jag tycker inte om den, men visst stämmer det. Men det är ju itne bara mitt liv de raserat utan hela familjens och fram för allt barnens.
http://www.bt.se/nyheter/mark/(4273022).gm

tisdag 6 maj 2014

Vad hoppas jag?

Nu ligger länk till inslaget på P4 direkt med Erik Blixt ute http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=2151  på 35.03

Jag fick flera gånger under dagen frågan vad jag hoppas skall hända utifrån rättegången. Mitt svar är :
Det jag hoppas med rättegången är att de blir fällda och man skickar ut ett budskap i hela Sverige att man inte gör så här.
Jag hoppas att det medför att man ser över lagstiftningen och det blir konsekvenser då man bryter lagar runt utsatta barn. Jag hoppas att alla granskningsmyndigheter väcker åtal då de hittar och kritiserar felaktigheter.
Jag hoppas att barnperspektivet skall bli mer n ett fint ord på pappret och istället blir något man skall verka efter precis som det var tänkt genom att det blir kännbara konsekvenser då man inte beaktar barnperspektivet.

http://www.bt.se/nyheter/mark/(4273754).gm Det ligger även mer ute på Borås tidning
Hela gårdagen ägnades annars åt åklagarens sakframställan. Och det handlar om ett digert material - bara förhören i förundersökningen tar upp drygt 300 sidor.
– Hela materialet är långt mycket mer än så. Det är ett omfattande ärende med ganska många olika turer.
Så omfattande att det troligen inte räcker med de redan inbokade nio rättegångsdagarna. Sannolikt kommer därför den avslutande rättegångsdagen gå av stapeln den 16 juni istället för den 12 juni. 

Nu ligger det mer intervju med mig ute en under rubrik http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=95&artikel=5854291
Där är det också en inspelning där en av de åtalades advokater säger att det fanns skäl och sedan tar upp en del av deras försvar. Det påstås det en massa saker som vi kommer visa inte stämmer.
Vi var inte emot umgängena men vi var emot att barnen mådde dåligt och ville att de skulle utreda först vilket de vägrade. Då vi berättade att banren mådde dåligt vände de på det och hävdade att det berodde på oss. De påstår att jag skull kontaktat de andra familjehemmen och spridit negativism runt mamman men vi hade haft kontakt under alla de fyra år vi haft barnen vi träffade flera gånger per år och de hörde av sig lika mycket till oss.

Hörde att Mark är anmälda igen två anmälningar i andra ärenden.  De åtalas nu för fel som begåtts och samtidigt anmäls de igen i andra ärenden. Det verkar inte bättre än att de fortsätter  att göra lika fel.
 
 

På sjuhärad nu

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=95&artikel=5854291
Det står:
Under hösten 2009 blev Marks kommun dock oroliga för hur två av barnen hade det i sitt familjehem och inledde en utredning. Utredningen avslutas utan åtgärd, men senare beslutar kommunen ändå att omedelbart omhänderta barnen och flytta dem till ett jourhem.

Det är bara att i den utredningen ingick inte vi trots att de påstod att vi var orsak till den. Vi informerades heller inte om den.

Sedan här ett inslag till:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=97&artikel=5854417

Det kommer att komma massor av inlägg och jag lägger ut dem allteftersom jag får kännedom om dem.

P1 i morses

I morse var det ett långt inslag på P1
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=5854143
Man intervjuar en reporter från radio Sjuhärad Jenny som kommer att bevaka rättegången.

Sedan är det intervju med åklagaren Håkan Johansson.

Det är även en forskare Madeleine hon vill att hela systemet skall ses över eftersom det leder till fel.
Hon tar upp att personalen inte är utbildad.

Håkan får frågan om man då skall åtala enskilda om felet ligger högre upp men det är den lagstiftning som finns och att man hanterat ärendet vårdslöst.

Madeleine svara med att det är en ramlag och hon tror inte att  det blir en fällande dom.
Hon saknar specialister.

Debatten är igång


P4 Extra

Då är jag med på P4 extra idag kl 14.05. Det var Erik Blixt.

Sedan blir det en sammanfattning av rättegången efter kl. 16 på radio Skaraborg för de som inte har den kan man lyssna på nätet.

Gissningsvis även på Radio Sjuhärad men vet inga tider De har med två på hela rättegången och kommer att rapportera därifrån. Likaså Borås tidning.