Bakgrund

Välkommen till min blogg som ursprungligen startade utifrån att vi förlorade två fosterbarn barn som bott hos oss nästan hela sitt liv. Vår berättelse ligger kvar härunder för de som är inte följt oss från början. I början handlade det om vad som hände oss och hur man hanterade hela ärendet ifrån myndigheters håll. Hur utsatt och rättslös man är och hur utlämnad man känner sig.

Jag har bytt forum en gång men det var mest utifrån att det gamla ibland inte accepterade vissa länkar och det hakade upp sig m.m. Det var också en sida där man kunde stängas ner om någon anmälde så jag valde att flytta den hit. Det gjorde jag i oktober 2010.

Då det gäller oss och vårt ärende är det ingen som arbetar för att barnen skall tillbaka till oss. Heller ingen som aktivt jobbar för att vi skall få finnas kvar i barnens liv. Sommaren 2014 dömdes handläggaren och chefen samt ordförande som tog beslutet om omplacering. Det är bara tredje gången tjänstemän döms för tjänstefel vad jag vet. Man har alltså i alla instanser konstaterat att de gjorde fel. Likaså vem som gjorde fel. Ändå gört förvaltningen komunen allt för att plocka bort oss trots kritiken, domen och det faktum att de bott här nästan hela sitt liv och har sin grundanknytning till oss.

Bloggen, som från början handlade om vad jag tvingades göra för att bli hörd. Det jag skrev och har skrivit gjorde jag från början utifrån min frustration över hur de barn vi älskar behandlas och hur myndigheter misskötter sin myndighetsutövning. Men bloggen har mer och mer kommit att bli en politisk blogg där fokus har flyttats från vårt enskilda ärende till att handla om min kamp för att ändra lagar utifrån från alla brister jag uppräckt under vår resa. Jag utgår fortfaraden ifrån Mark men jag har fått och får hela tiden fler och fler berättelser från andra håll. Jag går inte in i ärenden eftersom jag inte har full insyn men ger råd för hur de kan driva själva. Men jag känner igen alldeles för mycket och anser att hela systemet då det gäller socialtjänsten behöver ses över. Allt från utbildning hanteringen, riktlinjer, tolkning och granskning av den.

Jag har engagerat mig politiskt och gjort att jag kan för att förändra situationen främst för utsatta barn men även familjehem som vi själva men även för biologiska föräldrar samt tjänstemännen som arbetar i yrket. Som sagt det som driver mig är behovet av ett bättre barnperspektiv, att inga barn skall behöva slitas ifrån dem de älskar och känner sig trygga med utan väldigt starka väl grundade skäl.


Jag/vi har starta en ny organisation BPIS (barnperspektivet i Sverige) som kommer att jobba för ett tydligare barnperspektiv i Sverige på alla områden som har med barn att göra. www.bpis.nu Vi finns även på facebook. Stödj oss gärna genom att bli medlem. En organisation som har målet att få alla organisationer som arbear för barn att samarbeta för att nå bättre framgång. Vi vill ha ett mycket tydligt barnperspektiv i alla instanser som har med barn att göra, allt från skola, domstolar, andra myndigheter, med personal som är utbildade runt barn och som utgå ifrån barnen och deras bästa. Barnperspektivet måste bli mer än ett fint ord på pappret. Det skall vara något alla jobbar och verkar utifrån.

torsdag 22 januari 2015

Domstolar måste lyssna på barnen

Enligt lag skall barn höras men återigen så missas det. Men man borde väl kunna vara säker på att åtminstone domstolarna gör rätt eller?
http://mobil.svd.se/opinion/domstolarna-maste-lyssna-pa-barnen_svd-4039399
Utifrån våra erfarenheter av att arbeta med barns rättigheter vill lyfta några av de starkaste argumenten:
• När barnkonventionen blir lag måste det leda till en förstärkning av kompetensen – och minskning av godtyckligheten – i domstolar och myndighetsutövning som gäller barn. Principen om barnets bästa och barnets rätt att bli hörd i domstolar kommer att gälla inom alla rättsområden. Åsidosättandet av barnkonventionen med hänvisning till att den inte är lag kommer inte längre att kunna användas.
• När barnkonventionen blir lag måste kompetensen och kunskapen om konventionen stärkas i kommunerna; därmed borde godtyckligheten minska i tolkningen av barnets rättigheter. I dag ser vi alldeles för stora kommunala skillnader i genomförandet av konventionen, något som Sverige också vid upprepade tillfällen fått kritik för av FN:s barnrättskommitté.
• När barnkonventionen blir lag kommer den att bli tvingande att använda när andra lagar ska tolkas. Vi kommer, förhoppningsvis, inte längre att behöva uppleva att ett barn som har omhändertagits av samhället med stöd av lagen om vård av unga (LVU) blir utvisat tillsammans med sina föräldrar med stöd av utlänningslagen som idag väger tyngre än LVU. Det kommer också att bli än tydligare att barnets bästa och barnets rätt att bli hörd måste genomsyra hela beslutsfattandet vad gäller till exempel vårdnadstvister, socialtjänstärenden och asylprocesser.

Rädda Barnen är övertygade om att regeringens beslut att göra barnkonventionen till lag kommer att stärka rättssäkerheten för barn i hela landet. Men beslutet kommer givetvis inte att helt magiskt leda till att alla barns rättigheter efterlevs i Sverige. Det krävs ett fortsatt fokuserat barnrättsarbete, med tydlig prioritering från myndigheter och politiker. Det krävs att förarbetena skrivs med omsorg och att de tolkningsinstrument för barnkonventionen som finns tillgängliga används av beslutsfattare. Och det krävs rejäla satsningar på utbildning av professionella som arbetar med barn eller fattar beslut som rör dem.
Den förra regeringen tillsatte i mars 2013 en utredning med uppdrag att göra en kartläggning av för- och nackdelarna med en inkorporering av barnkonventionen i svensk rätt. Rädda Barnen förväntar sig nu att denna utredning framför allt ska klargöra hur konventionen ska göras till lag.
Vi står beredda att bidra till detta arbete med vår kunskap och våra erfarenheter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar