Bakgrund

Välkommen till min blogg som ursprungligen startade utifrån att vi förlorade två fosterbarn barn som bott hos oss nästan hela sitt liv. Vår berättelse ligger kvar härunder för de som är inte följt oss från början. I början handlade det om vad som hände oss och hur man hanterade hela ärendet ifrån myndigheters håll. Hur utsatt och rättslös man är och hur utlämnad man känner sig.

Jag har bytt forum en gång men det var mest utifrån att det gamla ibland inte accepterade vissa länkar och det hakade upp sig m.m. Det var också en sida där man kunde stängas ner om någon anmälde så jag valde att flytta den hit. Det gjorde jag i oktober 2010.

Då det gäller oss och vårt ärende är det ingen som arbetar för att barnen skall tillbaka till oss. Heller ingen som aktivt jobbar för att vi skall få finnas kvar i barnens liv. Sommaren 2014 dömdes handläggaren och chefen samt ordförande som tog beslutet om omplacering. Det är bara tredje gången tjänstemän döms för tjänstefel vad jag vet. Man har alltså i alla instanser konstaterat att de gjorde fel. Likaså vem som gjorde fel. Ändå gört förvaltningen komunen allt för att plocka bort oss trots kritiken, domen och det faktum att de bott här nästan hela sitt liv och har sin grundanknytning till oss.

Bloggen, som från början handlade om vad jag tvingades göra för att bli hörd. Det jag skrev och har skrivit gjorde jag från början utifrån min frustration över hur de barn vi älskar behandlas och hur myndigheter misskötter sin myndighetsutövning. Men bloggen har mer och mer kommit att bli en politisk blogg där fokus har flyttats från vårt enskilda ärende till att handla om min kamp för att ändra lagar utifrån från alla brister jag uppräckt under vår resa. Jag utgår fortfaraden ifrån Mark men jag har fått och får hela tiden fler och fler berättelser från andra håll. Jag går inte in i ärenden eftersom jag inte har full insyn men ger råd för hur de kan driva själva. Men jag känner igen alldeles för mycket och anser att hela systemet då det gäller socialtjänsten behöver ses över. Allt från utbildning hanteringen, riktlinjer, tolkning och granskning av den.

Jag har engagerat mig politiskt och gjort att jag kan för att förändra situationen främst för utsatta barn men även familjehem som vi själva men även för biologiska föräldrar samt tjänstemännen som arbetar i yrket. Som sagt det som driver mig är behovet av ett bättre barnperspektiv, att inga barn skall behöva slitas ifrån dem de älskar och känner sig trygga med utan väldigt starka väl grundade skäl.


Jag/vi har starta en ny organisation BPIS (barnperspektivet i Sverige) som kommer att jobba för ett tydligare barnperspektiv i Sverige på alla områden som har med barn att göra. www.bpis.nu Vi finns även på facebook. Stödj oss gärna genom att bli medlem. En organisation som har målet att få alla organisationer som arbear för barn att samarbeta för att nå bättre framgång. Vi vill ha ett mycket tydligt barnperspektiv i alla instanser som har med barn att göra, allt från skola, domstolar, andra myndigheter, med personal som är utbildade runt barn och som utgå ifrån barnen och deras bästa. Barnperspektivet måste bli mer än ett fint ord på pappret. Det skall vara något alla jobbar och verkar utifrån.

lördag 7 juli 2012

Lite stryk skall barn tydligen tåla

Fick en länk till en artikel i Dagens juridik.
http://www.dagensjuridik.se/2012/07/lvu-vard-fyraaring-upphor-bristerna-i-mammans-foraldraformaga-inte-sa-allvarliga
där har en liten flicka varit LVU placerad för att hon misshandlats. Nu har pappan åkt in och mamman vill att LVU skall upphöra. Trots att ett tydligt barnperspektiv skall råda i alla ärenden gällande barn och det står att:

HFD konstaterar inledningsvis att nämnden och flickans ombud anser att den anknytning som flickan har till familjhemmet, och den skada hon riskerar att lida om hon flyttas från hemmet, är faktorer som bör vägas in vid bedömningen av om vården ska upphöra.

HFD konstaterar därefter att det av 21 § första stycket LVU framgår att om närd vård enligt lagen inte längre behövs så ska den upphöra.

Det finns dock en bestämmelse om flyttningsförbud i 24 § LVU där det i förarbetena påtalas att socialnämnden ska ”respektera den känslomässiga bindning barnet utvecklat till sina familjehemsföräldrar”. Barnets anknytning till familjehemmet kan också beaktas genom tillämpning av bestämmelsen i 6 kap. 8 § föräldrabalken om överflyttande av vårdnaden till familjehemsföräldrarna. Genom lagändring 2003 infördes bestämmelsen i 13 § LVU som ålade socialnämnden att överväga en vårdnadsöverflyttning när en placering bestått i tre år.

Trots att tösen skulle må dåligt av en flytt. Trots att mamman utsatt henne för misshandel och trots att lagen skall utgå ifrån barnet så bestämmer högsta förvaltningsdomstolen att flickan skall hem.

Att flickan hade fått bo kvar hade inte behövt medföra att man tog ifrån henne mamma eller tvärtom utan man kan ökat umgänge vid lov och helger om det ansågs vara för flickans bästa. Nu förlorar hon allt hon ser som sitt Det är vuxenperspektiv.

I föreningen svenska socialchefer är det en debattartikel
http://www.socialchefer.se/?id=2165&bl=itemtypeid%3D18
De vill att utsatta barn skall bli mer lika inför lagen och skriver:
"Barn som far illa måste få den hjälp och det stöd de behöver. En anmälan till socialtjänsten förhandsbedöms för att avgöra om en genomgripande barnavårdsutredning ska inledas eller ej. Men det finns varken tydlig lagstiftning eller riktlinjer om hur en förhandsbedömning ska gå till. I dag riskerar vi både att utreda familjer som inte är i behov av det och – än värre – att missa de barn som verkligen far illa." Det skriver flera socialchefer gemensamt i en debattartikel på SvD:s Brännpunkt.
Otydlig lagstiftning och riktlinjer gör att socialförvaltningar runt om i Sverige bedömer barn och familjer mycket olika. En barnavårdsutredning, som ska inledas snarast möjligt efter att en anmälan har kommit in, är en mycket stor affär – ett stort integritetsintrång som inte bör genomföras om det inte är nödvändigt. En utredning är en myndighetsutövning, och ett beslut om att utreda kan inte överklagas.

Barnskyddsutredningen drog slutsatsen att ”Socialstyrelsen bör utarbeta vägledning för att uppnå en mer likvärdig bedömning av vilka typer av anmälningar som i normalfallet bör föranleda en utredning.”
Det finns i dag mycket forskningsbaserad kunskap om faktorer som ökar och minskar risken för långvariga psykosociala problem. Den kunskapen kan och bör användas för att utforma en mer evidensbaserad och strukturerad förhandsbedömning.
Som det ser ut idag, utan säkra kunskaper om vad förhandsbedömningar ska innehålla, riskerar socialtjänsten dels att gripa in när allvarlighetsgraden är låg, dels att missa de barn som verkligen far illa.

Man undrar när skall makthavarna ta tag i problemet, bristen på lagar och hur den kan tolkas, brist på riktlinjer, brist på barnpersktivet på alla nivåer i vårt samhälle? Inom socialtjänsten, inom polis, rätt...i lagen som är till för att trygga den som inte har förmågan eller orken eller förmågan att göra det själv.
Framför allt brist på konsekvenser då någon bryter mot de regler och lagar som faktiskt finns.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar