Bakgrund

Välkommen till min blogg som ursprungligen startade utifrån att vi förlorade två fosterbarn barn som bott hos oss nästan hela sitt liv. Vår berättelse ligger kvar härunder för de som är inte följt oss från början. I början handlade det om vad som hände oss och hur man hanterade hela ärendet ifrån myndigheters håll. Hur utsatt och rättslös man är och hur utlämnad man känner sig.

Jag har bytt forum en gång men det var mest utifrån att det gamla ibland inte accepterade vissa länkar och det hakade upp sig m.m. Det var också en sida där man kunde stängas ner om någon anmälde så jag valde att flytta den hit. Det gjorde jag i oktober 2010.

Då det gäller oss och vårt ärende är det ingen som arbetar för att barnen skall tillbaka till oss. Heller ingen som aktivt jobbar för att vi skall få finnas kvar i barnens liv. Sommaren 2014 dömdes handläggaren och chefen samt ordförande som tog beslutet om omplacering. Det är bara tredje gången tjänstemän döms för tjänstefel vad jag vet. Man har alltså i alla instanser konstaterat att de gjorde fel. Likaså vem som gjorde fel. Ändå gört förvaltningen komunen allt för att plocka bort oss trots kritiken, domen och det faktum att de bott här nästan hela sitt liv och har sin grundanknytning till oss.

Bloggen, som från början handlade om vad jag tvingades göra för att bli hörd. Det jag skrev och har skrivit gjorde jag från början utifrån min frustration över hur de barn vi älskar behandlas och hur myndigheter misskötter sin myndighetsutövning. Men bloggen har mer och mer kommit att bli en politisk blogg där fokus har flyttats från vårt enskilda ärende till att handla om min kamp för att ändra lagar utifrån från alla brister jag uppräckt under vår resa. Jag utgår fortfaraden ifrån Mark men jag har fått och får hela tiden fler och fler berättelser från andra håll. Jag går inte in i ärenden eftersom jag inte har full insyn men ger råd för hur de kan driva själva. Men jag känner igen alldeles för mycket och anser att hela systemet då det gäller socialtjänsten behöver ses över. Allt från utbildning hanteringen, riktlinjer, tolkning och granskning av den.

Jag har engagerat mig politiskt och gjort att jag kan för att förändra situationen främst för utsatta barn men även familjehem som vi själva men även för biologiska föräldrar samt tjänstemännen som arbetar i yrket. Som sagt det som driver mig är behovet av ett bättre barnperspektiv, att inga barn skall behöva slitas ifrån dem de älskar och känner sig trygga med utan väldigt starka väl grundade skäl.


Jag/vi har starta en ny organisation BPIS (barnperspektivet i Sverige) som kommer att jobba för ett tydligare barnperspektiv i Sverige på alla områden som har med barn att göra. www.bpis.nu Vi finns även på facebook. Stödj oss gärna genom att bli medlem. En organisation som har målet att få alla organisationer som arbear för barn att samarbeta för att nå bättre framgång. Vi vill ha ett mycket tydligt barnperspektiv i alla instanser som har med barn att göra, allt från skola, domstolar, andra myndigheter, med personal som är utbildade runt barn och som utgå ifrån barnen och deras bästa. Barnperspektivet måste bli mer än ett fint ord på pappret. Det skall vara något alla jobbar och verkar utifrån.

måndag 2 juli 2012

Första uppdaget klart

Just nu är det svårt att hitta något att blogga om. Det händer massor men inget jag vill skriva om offentligt.

En av konsekvenerna efter omplaceringen hos oss var att socialstyrelsen fick ett par uppdrag. Bl.a skulle de utforma föreskrifter och råd för  hur familjehem skall utredas. Stödet för placerade barn skulle stärkas. Nu är den klar
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2012juni/skyddetforplaceradebarnstarks
Det som skall ändras är:

Till exempel besöks inte barnen tillräckligt ofta och socialtjänsten saknar struktur för planering och uppföljning av bland annat barnens hälsa och skolgång. Många familjehemsföräldrar upplever också att de får för lite stöd och utbildning.

Vi vet också att placerade barn generellt sett har lägre utbildning, sämre hälsa och sociala förhållanden som vuxna. Samhället måste se till att barnen har det bra under placeringen och får bättre förutsättningar i vuxenlivet, säger utredaren Berith Josefsson.
Som ett led i att stärka barnens skydd och rättigheter har Socialstyrelsen på regeringens uppdrag tagit fram nya föreskrifter och allmänna råd. De tydliggör socialnämndens ansvar för att planera och följa upp att placerade barn har det bra och utvecklas väl. Socialtjänsten blir bland annat skyldig att via intervjuer, hembesök och referenser utreda familjehemmens lämplighet. Faktorer som undersöks är till exempel familjens bakgrund, livssituation och levnadsvanor, boendemiljö, personliga förutsättningar och möjligheten att ägna tid och engagemang åt det placerade barnet.

Socialstyrelsens nya regler ligger i linje med regeringens lagrådsremiss för att stärka placerade barns rättigheter. Reglerna innebär bland annat att vikten av barnets egen delaktighet och möjlighet att komma till tals tydliggörs. Barnet ska veta varför det har placerats, förses med kontaktuppgifter till sin socialsekreterare, informeras om sina rättigheter och möjligheten att kontakta Socialstyrelsens tillsynsavdelning.
– Barnet ska också kunna få hjälp av socialnämnden även efter att placeringen upphört, till exempel med boende, sysselsättning och ekonomi. I likhet med vanliga föräldrar måste socialnämnden bli en förälder som bryr sig och hjälper placerade ungdomar till en god start i vuxenlivet, säger enhetschefen Barbro Rohdin.
De nya föreskrifterna och allmänna råden träder i kraft den 1 oktober.

Men jag saknar fortfaraden något runt då det är socialen som ställer till det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar