Bakgrund

Välkommen till min blogg som ursprungligen startade utifrån att vi förlorade två fosterbarn barn som bott hos oss nästan hela sitt liv. Vår berättelse ligger kvar härunder för de som är inte följt oss från början. I början handlade det om vad som hände oss och hur man hanterade hela ärendet ifrån myndigheters håll. Hur utsatt och rättslös man är och hur utlämnad man känner sig.

Jag har bytt forum en gång men det var mest utifrån att det gamla ibland inte accepterade vissa länkar och det hakade upp sig m.m. Det var också en sida där man kunde stängas ner om någon anmälde så jag valde att flytta den hit. Det gjorde jag i oktober 2010.

Då det gäller oss och vårt ärende är det ingen som arbetar för att barnen skall tillbaka till oss. Heller ingen som aktivt jobbar för att vi skall få finnas kvar i barnens liv. Sommaren 2014 dömdes handläggaren och chefen samt ordförande som tog beslutet om omplacering. Det är bara tredje gången tjänstemän döms för tjänstefel vad jag vet. Man har alltså i alla instanser konstaterat att de gjorde fel. Likaså vem som gjorde fel. Ändå gört förvaltningen komunen allt för att plocka bort oss trots kritiken, domen och det faktum att de bott här nästan hela sitt liv och har sin grundanknytning till oss.

Bloggen, som från början handlade om vad jag tvingades göra för att bli hörd. Det jag skrev och har skrivit gjorde jag från början utifrån min frustration över hur de barn vi älskar behandlas och hur myndigheter misskötter sin myndighetsutövning. Men bloggen har mer och mer kommit att bli en politisk blogg där fokus har flyttats från vårt enskilda ärende till att handla om min kamp för att ändra lagar utifrån från alla brister jag uppräckt under vår resa. Jag utgår fortfaraden ifrån Mark men jag har fått och får hela tiden fler och fler berättelser från andra håll. Jag går inte in i ärenden eftersom jag inte har full insyn men ger råd för hur de kan driva själva. Men jag känner igen alldeles för mycket och anser att hela systemet då det gäller socialtjänsten behöver ses över. Allt från utbildning hanteringen, riktlinjer, tolkning och granskning av den.

Jag har engagerat mig politiskt och gjort att jag kan för att förändra situationen främst för utsatta barn men även familjehem som vi själva men även för biologiska föräldrar samt tjänstemännen som arbetar i yrket. Som sagt det som driver mig är behovet av ett bättre barnperspektiv, att inga barn skall behöva slitas ifrån dem de älskar och känner sig trygga med utan väldigt starka väl grundade skäl.


Jag/vi har starta en ny organisation BPIS (barnperspektivet i Sverige) som kommer att jobba för ett tydligare barnperspektiv i Sverige på alla områden som har med barn att göra. www.bpis.nu Vi finns även på facebook. Stödj oss gärna genom att bli medlem. En organisation som har målet att få alla organisationer som arbear för barn att samarbeta för att nå bättre framgång. Vi vill ha ett mycket tydligt barnperspektiv i alla instanser som har med barn att göra, allt från skola, domstolar, andra myndigheter, med personal som är utbildade runt barn och som utgå ifrån barnen och deras bästa. Barnperspektivet måste bli mer än ett fint ord på pappret. Det skall vara något alla jobbar och verkar utifrån.

fredag 16 oktober 2015

Dubbelt så många skapar press

Det kommer dubbelt så många om dagen som man trodde
http://www.aftonbladet.se/nyheter/paflykt/article21577136.ab
Ett scenario med dubbelt så många ankommande flyktingar som i dag.
Det har kommunerna fått i uppdrag av MSB att titta på.
I svaren varnar många kommuner för att situationen skulle bli kritisk, på gränsen till ohållbar, vid ett kraftigt ökat mottagande.
”Verksamheten kommer inte kunna leva upp till lagstiftningens krav”. skriver Länsstyrelsen i Halland.

”För Stockholms stad är dagsläget belastningen mycket stor. Verksamheten kommer inte att klara av att hantera läget med nuvarande resurser, rutiner och krav”, skriver man i rapporten.
”Socialtjänsten dräneras för närvarande på resurser för all verksamhet som inte är kopplad till akut hantering av migranter - betydande nedgångar inom exempelvis uppsökande verksamhet, ekonomiskt bistånd mm.”
Även i Skåne län är belastningen mycket hög på grund av flyktingkrisen – och svarar att situationen kommer att bli kritisk vid ett fördubblat antal flyktingar, kallat scenario B.
”Samtliga kommuner har svarat att belastningen är kritisk främst för skola, socialtjänst och verksamheter som arbetar med bostadsförsörjning vid scenario B”, skriver Länsstyrelsen i Skåne i svaret.

Kan inte följa lagen

På samma sätt varnar Länsstyrelsen i Östergötland för att socialtjänsten närmar sig gränsen.
”Vid ett ökat antal flyktingar uppger majoriteten av kommunerna att de får en kritisk belastning i kompetensförsörjningen”, skriver man i rapporten.
”Flera kommuner pekar på potentiella svårigheter med att uppfylla skollagen.”
Även Länsstyrelsen i Halland beskriver att man inte kommer att kunna följa lagen i ett sådant scenario.
”Kvaliteten på undervisningen, generellt sett, riskerar att försämras och verksamheten kommer inte kunna leva upp till lagstiftningens krav.”
Länsstyrelsen i Värmland menar att ett scenario med ett kraftigt ökat antal flyktingar inte går att lösa inom ramen för nuvarande regelverk.
”Kommuner med i dag högt mottagande anger att situationen kan bli mycket kritisk till gränsen till ohållbar.”

Det ställer till det på många håll, t.ex sätter de stora flykting strömmarna nu press på skolan.
Det är inte bara att det blir fler elever utan eleverna har kunskaps brister, behöver samtals stöd psykolog, skolsköterskor,
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6277644
– Läget är akut och mycket ansträngt. Platsbristen är kanske det som växer snabbast nu, säger Matz Nilsson, ordförande för förbundet Sveriges Skolledare.
Det är redan idag stora problem med framför allt brist på lokaler och personal i skolor på många håll runt om i hela landet. Men fortsätter flyktingströmmen som idag eller ökar under ett års tid kan det bli mycket stora svårigheter i flera kommuner.
Det framgår av Länsstyrelsernas rapporter till Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, som vill veta hur uthålligheten och kapaciteten i samhället ser ut. Och just när det gäller skolorna ser alltså läget mycket kritiskt ut.
På Saltemads camping i Borås bedrivs idag skola i campingens tv-hus på grund av platsbrist säger Stefan Eriksson som är rektor för Centrum för flerspråkigt lärande i Borås.
– Vi vill hjälpa skolorna ute i stadsdelarna. Det är ganska hårt tryck på dem. Och då är det skönt för dem att det finns en buffert innan så att de inte behöver ta emot alla nya på en gång.
Många länsstyrelser formulerar läget med ord som kritisk belastning, mycket ansträngt läge och svårigheter att uppfylla skollagen. Enligt Matz Nilsson på Skolledarna är det vissa kommuner som exempelvis Malmö, Trelleborg och Södertälje som drabbas mycket hårt.
– Om vi fortsätter med det mottagandet vi har till ett fåtal kommuner som vi gör idag så kommer det få förödande konsekvenser för de skolorna som tar emot en stor andel av de nyanlända eleverna.
Skolledarna efterlyser en handlingsplan från regeringen och mer resurser och har en rad förslag för att komma tillrätta med situationen, till exempel att nyanlända med lärarutbildning snabbt ska kunna hjälpa till, men det krävs en massiv insats säger Matz Nilsson på Sveriges Skolledare:
– Det handlar inte bara om undervisningen, det handlar om elevhälsa, bra skolsköterskor, bra psykologer som hjälper rektorer och lärare i integrationen. Så det är ju en massiv resursförstärkning som behövs.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar