Bakgrund

Välkommen till min blogg som ursprungligen startade utifrån att vi förlorade två fosterbarn barn som bott hos oss nästan hela sitt liv. Vår berättelse ligger kvar härunder för de som är inte följt oss från början. I början handlade det om vad som hände oss och hur man hanterade hela ärendet ifrån myndigheters håll. Hur utsatt och rättslös man är och hur utlämnad man känner sig.

Jag har bytt forum en gång men det var mest utifrån att det gamla ibland inte accepterade vissa länkar och det hakade upp sig m.m. Det var också en sida där man kunde stängas ner om någon anmälde så jag valde att flytta den hit. Det gjorde jag i oktober 2010.

Då det gäller oss och vårt ärende är det ingen som arbetar för att barnen skall tillbaka till oss. Heller ingen som aktivt jobbar för att vi skall få finnas kvar i barnens liv. Sommaren 2014 dömdes handläggaren och chefen samt ordförande som tog beslutet om omplacering. Det är bara tredje gången tjänstemän döms för tjänstefel vad jag vet. Man har alltså i alla instanser konstaterat att de gjorde fel. Likaså vem som gjorde fel. Ändå gört förvaltningen komunen allt för att plocka bort oss trots kritiken, domen och det faktum att de bott här nästan hela sitt liv och har sin grundanknytning till oss.

Bloggen, som från början handlade om vad jag tvingades göra för att bli hörd. Det jag skrev och har skrivit gjorde jag från början utifrån min frustration över hur de barn vi älskar behandlas och hur myndigheter misskötter sin myndighetsutövning. Men bloggen har mer och mer kommit att bli en politisk blogg där fokus har flyttats från vårt enskilda ärende till att handla om min kamp för att ändra lagar utifrån från alla brister jag uppräckt under vår resa. Jag utgår fortfaraden ifrån Mark men jag har fått och får hela tiden fler och fler berättelser från andra håll. Jag går inte in i ärenden eftersom jag inte har full insyn men ger råd för hur de kan driva själva. Men jag känner igen alldeles för mycket och anser att hela systemet då det gäller socialtjänsten behöver ses över. Allt från utbildning hanteringen, riktlinjer, tolkning och granskning av den.

Jag har engagerat mig politiskt och gjort att jag kan för att förändra situationen främst för utsatta barn men även familjehem som vi själva men även för biologiska föräldrar samt tjänstemännen som arbetar i yrket. Som sagt det som driver mig är behovet av ett bättre barnperspektiv, att inga barn skall behöva slitas ifrån dem de älskar och känner sig trygga med utan väldigt starka väl grundade skäl.


Jag/vi har starta en ny organisation BPIS (barnperspektivet i Sverige) som kommer att jobba för ett tydligare barnperspektiv i Sverige på alla områden som har med barn att göra. www.bpis.nu Vi finns även på facebook. Stödj oss gärna genom att bli medlem. En organisation som har målet att få alla organisationer som arbear för barn att samarbeta för att nå bättre framgång. Vi vill ha ett mycket tydligt barnperspektiv i alla instanser som har med barn att göra, allt från skola, domstolar, andra myndigheter, med personal som är utbildade runt barn och som utgå ifrån barnen och deras bästa. Barnperspektivet måste bli mer än ett fint ord på pappret. Det skall vara något alla jobbar och verkar utifrån.

måndag 5 oktober 2015

BO har fått ett nytt uppdrag

Ja barnombudsmannen har fått ett nytt uppdrag
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/10/uppdrag-till-barnombudsmannen/
Regeringen ger Barnombudsmannen i uppdrag att inhämta flickors och pojkars egna erfarenheter av ojämställdhet. Barnombudsmannen får också i uppdrag att under 2015-2018 göra kunskapshöjande insatser för barn och unga om sina rättigheter enligt barnkonventionen.

- Flickor och pojkar är experter på sin egen situation och därför är det viktigt att lyssna på deras erfarenheter och involvera dem i jämställdhetsarbetet. Genom uppdraget till Barnombudsmannen vill regeringen öka kunskapen om hur flickor och pojkar själva upplever ojämställdhet inom områden där skillnader mellan könen har konstaterats, säger barnminister Åsa Regnér.
Av Barnombudsmannens uppföljningssystem Max18 framgår att det finns skillnader mellan flickor och pojkar inom barnrättsligt viktiga områden. Vad gäller skolresultat presterar flickor i genomsnitt bättre än pojkar. Psykisk ohälsa är ett annat område där flickor oftare än pojkar rapporterar psykiska och psykosomatiska besvär. Flickor skattar även i lägre grad än pojkar sin egen hälsa som god.
Barnombudsmannen ska rapportera uppdraget till Regeringskansliet under 2016.
Regeringen ger även Barnombudsmannen i uppdrag att under 2015-2018 göra kunskapshöjande insatser för barn och unga om sina rättigheter enligt FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Öka barns kunskaper om sina rättigheter

Inom ramen för uppdraget ska Barnombudsmannen
  • skapa en portal med information, färdiga lektionsupplägg och lärarhandledning för att underlätta skolans undervisning om barnets rättigheter,
  • sprida befintligt material om barnets rättigheter och vad de innebär i praktiken,
  • i samråd med barn och unga utveckla nytt material om barnets rättigheter och vad de innebär i praktiken,
  • ta fram en version anpassad för barn och unga av de kommentarer och slutsatser som FN:s kommitté för barnets rättigheter lämnade till Sverige 2015,
  • informera skolhuvudmän, förskolechefer och rektorer, förskollärare i förskola, lärare och fritidspersonal i skola och fritidshem om materialet och hur det kan användas,
  • följa upp barns och ungas kunskap om sina rättigheter, och
  • följa upp hur materialet fungerar i undervisningen.
Uppdraget ska delredovisas årligen till Regeringskansliet och slutredovisas senast den 1 december 2018.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar